Now showing items 1-17 of 17

 • Fyzikální podstata matematických operátorů v mechanice kontinua 

  Konečná, Tereza
  Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři využití matematických operátorů rotace, divergence a gradient v mechanice kontinua, s uvedenými konkrétními příklady. Využití operátorů je nastíněno na konkrétních příkladech. Dále ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství 

  Kůrečka, Jan
  Magnetické kapaliny jsou kombinací kapalin a magnetických materiálů a jsou dnes používány v mnoha různých aplikacích. Tato práce popisuje vlastnosti magnetoreologických (MR) kapalin a ferrokapalin, jejich rozdíly a možnosti ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení laminárního proudění 

  Krausová, Hana
  Seznámení se s Navier-Stokesovými rovnicemi jako jednou cestou k řešení reálných problémů hydrodynamiky.
 • Návrh mikrofluidického směšovače 

  Abrahám, Martin
  Mikrofluidická zařízení jsou stále častěji používána v oblasti medicíny, jelikož využívají pouze malých množství pracovních vzorků jako např. krve či reagenčních chemikálií. Pro práci s danými látkami mnohdy vyžadujeme ...
 • Návrh zařízení pro přípravu a přepravu slévárenského vosku 

  Koutek, Karel
  Cílem této práce je provést rozbor využití některých druhů hydrostatických čerpadel vhodných pro přepravu a zpracování slévárenského vosku. První část práce se bude zabývat běžně používanými technologiemi pro zpracování ...
 • New boundary conditions for fluid interaction with hydrophobic surface 

  Pochylý, František; Fialová, Simona; Havlásek, Michal (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Solution of both laminar and turbulent flow with consideration of hydrophobic surface is based on the original Navier assumption that the shear stress on the hydrophobic surface is directly proportional to the slipping ...
 • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

  Vacula, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...
 • Pohyb kapky po nakloněné rovině 

  Habr, Martin
  Práca sa zaoberá teóriou čiastočnej zmáčavosti steny, podľa ktorej je odvodený vzťah pre rýchlosť kvapky pohybujúcej sa po naklonenej rovine v závislosti na čase. V práci sú vysvetlené základné pojmy s touto teóriou ...
 • Stanovení poklesu tlaku napájecího čerpadla v závislosti na kmitání hladiny v napájecích nádržích 

  Sůkal, Jaroslav
  Bakalárská práce pojednává o základních rovnicích hydromechaniky. V práci je odvozená Eulerova rovnice hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Zahrnuje rozbor proudení skutecných kapalin a nemalou cást venuje trecím ztrátám. ...
 • Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla 

  Dančák, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vířivých čerpadel. Odvozená rovnice měrné energie je doplněna dalšími vztahy a výsledky provedených CFD výpočtů. Velká pozornost je věnována především mechanismu přenosu energie ...
 • Teorie hydraulického rázu 

  Šíblová, Kamila
  Práce je přehledovým textem, který se zabývá teori´i, řešením a využitím hydraulického rázu. K řešení je zde využito metody charakteristik, metody Lax Wendroff a metody FTCS. Práce je ucelením veškerých dostupných informací ...
 • Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů 

  Simandl, Mirek
  Bakalářská práce vysvětluje princip chování vodních kapek při kontaktu s hydrofobními až super-hydrofobními povrchy s kontaktním úhlem přesahujícím 150°. Byl zkoumán vliv směru textury (povlakovaná jednosměrná, povlakovaná ...
 • Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada 

  Coufalík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou srdečních náhrad a podpor. V teoretické části je popsáno srdce a princip jeho funkce. Dále je charakterizována krev z hlediska reologického chování a jsou uvedena možná kritéria pro ...
 • Vířivé čerpadlo, jako náhrada umělého srdce 

  Čápová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je navázání na výzkum vířivého čerpadla z předchozích let a jeho optimalizaci, skrze kterou je navržen druhý stupeň synchronního čerpadla, přičemž dohromady mají fungovat jako totální srdeční náhrada. ...
 • Vlastnosti gelů používaných ve fluidním inženýrství 

  Hudák, Igor
  Gely představují v běžném životě určitý standard a ne jinak tomu je i v technickém užití. Dokáží nabídnout naprosto jedinečné možnosti použití v různých oblastech. Gelová struktura jako taková je sama o sobě velice zajímavým ...
 • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání trubice 

  Hrazdíra, Zdeněk
  Cílem této práce je zjištění vlivu kmitání trubice na tlakové pulsace v kapalině. Matematický popis soustavy trubice-kapalina je složen z patřičných okrajových podmínek a z vlnových rovnic odvozených ze základních fyzikálních ...