Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza proudění kapaliny s trajektorií tvaru prostorové spirály 

  Klimeš, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá vyjádřením diferenciálních operátorů gradient, divergence, rotace a Laplaceova operátoru v ortogonálních křivočarých souřadnicích. Odvozeny jsou vzorce pro válcový souřadnicový systém. Dále ...
 • Aplikace "smart" materiálů pro lékařskou techniku 

  Švagera, Roman
  Smart materiály jsou v dnešní době rozrůstající se skupinou materiálů se specifickými vlastnostmi. Tato práce obsahuje rozdělení jednotlivých skupin smart materiálů, popis jejich vlastností a materiálové struktury. Jsou ...
 • Druhy a principy vodojemů 

  Cakl, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá popisem vodojemů, zejména pro účely závlah. V první části práce je přehled jejich funkcí a rozdělení podle účelu a umístění vůči spotřebišti. Dále se práce zabývá návrhem objemu akumulační nádrže ...
 • Fyzikální podstata matematických operátorů v mechanice kontinua 

  Konečná, Tereza
  Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři využití matematických operátorů rotace, divergence a gradient v mechanice kontinua, s uvedenými konkrétními příklady. Využití operátorů je nastíněno na konkrétních příkladech. Dále ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Konstrukční studie sinusového čerpadla 

  Grym, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na literární řešerši sinusového čerpadla a její zhodnocení z hlediska snížení třecí síly v kluzné ploše vodící lišty. Konstrukční návrh se bude zabývat snížením ztrát při provozu. Jako ...
 • Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství 

  Kůrečka, Jan
  Magnetické kapaliny jsou kombinací kapalin a magnetických materiálů a jsou dnes používány v mnoha různých aplikacích. Tato práce popisuje vlastnosti magnetoreologických (MR) kapalin a ferrokapalin, jejich rozdíly a možnosti ...
 • Mechanické vlastnosti buněčných membrán 

  Pírková, Marcela
  Bakalářská práce je rešeršního charakteru zaměřená na analýzu mechanických vlastností buněčných membrán. Hlavním cílem je nalézt metody, které povedou k narušení struktury membrán a to následně způsobí selekci nežádoucích ...
 • Modifikace krevního čerpadla, jako srdeční náhrady 

  Simandl, Mirek
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vířivého čerpadla a axiálním čerpadlem s prstencovými motory, jež jsou navržena jako srdeční náhrady. Je provedena analýza konceptů, které vznikly v přechozích diplomových pracích. ...
 • Modifikace Navier-Stokesových rovnic za předpokladu kvazipotenciálního proudění 

  Navrátil, Dušan
  Tato práce se zabývá Navier-Stokesovými rovnicemi v křivočarých souřadnicích a jejich následném řešení pro kvazipotenciální proudění. Důraz je kladen na detailní popis křivočarého prostoru a jeho vyjádření pomocí Bézierových ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení laminárního proudění 

  Krausová, Hana
  Seznámení se s Navier-Stokesovými rovnicemi jako jednou cestou k řešení reálných problémů hydrodynamiky.
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení proudění reálné kapaliny 

  Krausová, Hana
  Tato práce se zabývá řešením Navier-Stokesových rovnic pro reálnou, stlačitelnou kapalinu s první a druhou viskozitou. Jako metoda řešení je vybrána metoda rozvoje podle vlastních tvarů kmitu. Vztahy pro koeficienty rozvoje ...
 • Návrh hydrodynamické ucpávky axiálního čerpadla s prstencovým motorem 

  Jančík, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydrodynamické ucpávky axiálního čerpadla s prstencovým motorem, a to ve třech hlavních rovinách: rešeršní, simulační a experimentální. Rešeršní část přináší široké poznatky o ...
 • Návrh zařízení pro přípravu a přepravu slévárenského vosku 

  Koutek, Karel
  Cílem této práce je provést rozbor využití některých druhů hydrostatických čerpadel vhodných pro přepravu a zpracování slévárenského vosku. První část práce se bude zabývat běžně používanými technologiemi pro zpracování ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Kubo, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem přídavných účinků na zadané tuhé těleso od proudu ideální kapaliny. Jsou zde odvozeny rovnice pro výpočet účinků při translačním, nebo torzním kmitání a následný výpočet složek jejich ...
 • Nestacionární proudění v potrubí 

  Šrenk, David
  Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický základ v parciálních ...
 • New boundary conditions for fluid interaction with hydrophobic surface 

  Pochylý, František; Fialová, Simona; Havlásek, Michal (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Solution of both laminar and turbulent flow with consideration of hydrophobic surface is based on the original Navier assumption that the shear stress on the hydrophobic surface is directly proportional to the slipping ...
 • Optimalizace proudnice pro požární sport 

  Páral, Filip
  Práce se zabývá problematikou proudění v proudnicích určených pro disciplínu požárního sportu – požární útok. V rešeršní části práce je popsána disciplína požární útok, používané technické vybavení a hydraulické ztráty ...
 • Peristaltické čerpadlo 

  Burda, Radim
  Cílem této diplomové práce je navrhnout peristaltické čerpadlo pro hemodialýzu s ohledem na minimalizaci tlakových pulzací. Pomocí analytické analýzy je navržen nový koncept redukce tlakových pulzací, který využívá zrychlení ...
 • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

  Vacula, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...