Now showing items 1-17 of 17

 • Adaptace parametrů ve fuzzy systémech 

  Fic, Miloslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace parametrů fuzzy systémů a to především umělými neuronovými sítě. V rešeršní části je proveden rozbor dosavadních metod spojujících fuzzy systémy a umělé neuronové sítě včetně ...
 • Automatizované závlahové systémy 

  Vrbka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití automatizovaných závlahových systémů. Cílem této práce je vytvořit návrhové řešení pro zadané parametry fotbalového hřiště. Mezi tyto parametry patří rozměry hřiště a ...
 • Kohonenova síť 

  Fic, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou samoorganizujících neuronových sítí a jejich učícím mechanismem. Je rozebráno učení, aktivace a aplikace Kohonenovy sítě. Část bakalářské práce je věnována programu Kohonenovy ...
 • Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel 

  Galuška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá novými Evropskými normami EUROPUMP pro minimální dovolenou účinnost jednostupňových spirálních čerpadel a oběhových čerpadel. Práce rozebírá definici, časový plán a kritéria měření čerpadel. Práce ...
 • Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin 

  Fic, Miloslav
  Tato diplomová práce se věnuje metodě hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin. Cílem práce je naprogramovat tuto metodu se spojitých rozložením hustoty vířivosti a na obtékání jednoduchých profilů ověřit metodu ...
 • Modely rekuperace kinetické energie vozidel 

  Fic, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá rozborem dosavadního poznání v oblasti modelů rekuperace kinetické energie motorových vozidel. Tento rozbor je zaměřen na modely hydraulických rekuperačních systémů. V této práci jsou představeny ...
 • Nanokapaliny 

  Cabúk, Matej
  Nanomateriály sú fenoménmi dnešnej doby vo vede a technike. Nanokvapaliny sú kvapaliny s originálnymi vlastnosťami. V tejto práci sú prezentované metódy výroby a vplyv nanočastíc na základné termofyzikálne vlastnosti. ...
 • Návrh vodní mikroelektrárny pro malé spády a malé průtoky 

  Macek, Libor
  Cílem diplomové práce je nalezení typu vodní stroje, vhodného pro velmi nízké spády a malé průtoky, který by mohl být realizován jako mobilní mikrozdroj elektrické energie, pracující v ostrovním režimu. Práce se zabývá ...
 • Přechod kavitujícího proudění do superkavitace 

  Chovanec, Radomír
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje rešerši. Zaoberá sa objasnením základných pojmov kavitácie a súčasnému poznaniu v oblasti super- kavitácie. V druhej experimentálnej časti sa venuje procesom ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Odehnal, Ondřej
  Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
 • Řídicí systémy Kaplanovy turbíny 

  Pavelka, František
  V této bakalářské práci je uvedeno stručné rozdělení nejužívanějších druhů vodních turbín, následně je obsažen důkladný rozbor konstrukce a především regulace Kaplanovy turbíny. Dále jsou v ní popsány jednotlivé mechanismy ...
 • Segnerovo kolo 

  Jahn, Jan
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení poznatků o vodním stroji s názvem Segnerovo kolo, které je považován za předchůdce současných vodních turbín. Jeho přínosem je poukázání na možnost využití dynamického účinku paprsku ...
 • Síla vodního paprsku na rovinnou plochu 

  Kasal, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část ...
 • Technologie bezvýkopových oprav potrubních sítí 

  Pleva, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá bezvýkopovými metodami obnov potrubních sítí. Sleduje tedy různé způsoby oprav, renovací a výměn potrubí bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací. V úvodu se práce zabývá klasifikací poruch ...
 • Vliv výrobních nepřesností na vznik přídavných momentů na kormidle jachty 

  Kazda, Adam
  Tato diplomová práce je věnována vzniku přídavných momentů na kormidle, které mohou být způsobeny nepřesnou výrobou. Inspirací je konkrétní problém z roku 2013, který je v práci řešen pomocí výpočtového modelování proudění. ...
 • Využití fraktální geometrie při návrhu hydraulické clony 

  Hochman, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První část se věnuje rešeršní studii kavitace a fraktální geometrie. Zabývá se fyzikální podstatou kavitace, jejím vznikem, dynamikou zánikem. Dále se věnuje jejímu využití v technické ...
 • Výpočtová modální analýza oběžného kola vírové turbíny 

  Valo, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtovou modálnou analýzou obežného kolesa vírovej turbíny. Hlavným cieľom bolo určenie vlastných frekvencií a vlastných tvarov obežného kolesa. Analyzovaný bol podrobnejší a zjednodušený model ...