Now showing items 1-16 of 16

 • Effects of Non-Newtonian Lubricants on Surface Roughness in Point Contacts 

  Ficza, Ildikó
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium deformace nerovnosti uvnitř elastohydrodynamicky mazaného (EHD) kruhového kontaktu. Práce se zabývá studiem přechodu příčné nerovnosti přes kontaktní oblast, která je modelována ...
 • Experimentální studium vlivu maziv na trvanlivost valivých kontaktů 

  Šembera, Václav
  Cílem této bakalářské práce je shrnout stav současného poznání v oblasti kontaktní únavy, maziv a detekce kontaktní únavy využitím metody akustické emise. V experimentální části jsou provedeny zkoušky trvanlivosti valivých ...
 • Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu 

  Sabová, Iveta
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením matematického modelu elastohydrodynamicky mazaného líniového kontaktu. Hlavným cieľom je vyvinúť a naprogramovať numerický model, ktorý bude znázorňovať priebeh tlaku a hrúbky mazacej ...
 • Matematický model solárního sušení kalu z čističky odpadních vod 

  Ficza, Ildikó
  Solární sušení je mimo jiné energeticky nenáročná a tudíž vysoce ekologická cesta pro zpracování kalů z malých čistíren odpadních vod. Výsledkem tohoto procesu je produkt, který je velmi dobře použitelný v zemědělství jako ...
 • Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab 

  Cupra, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu v softvéri MATLAB a návrhom dvoch ukážkových príkladov. Pre porozumenie problematiky sú uvedené základné informácie týkajúce sa obrazu a jeho digitálnej ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech 

  Sýkora, Ota
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského prostředí pro výpočty dějů probíhajících v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktech. Hlavním cílem první části je seznámení s EHD mazáním a následný ...
 • Přehled možností a způsobů výroby polyetylénových acetabulárních jamek umělého kyčelního kloubu 

  Klus, Patrik
  Tato bakalářská práce poskytuje komplexní přehled možností a způsobů výroby polyetylénových acetabulárních vložek umělého kyčelního kloubu. Popsán je vývoj zpracování polyetylénu od počátku 70. let až po současné trendy. ...
 • Přehled průmyslových olejů 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu práce je popsána výroba základových olejů a jejich členění. V další části práce jsou popsány základní vlastnosti, podle kterých se dají oleje posuzovat. Stručně je zmíněn výčet nejčastějších aditiv, která upravují ...
 • Přehled typů plastických maziv 

  Mauer, Jindřich
  Tato bakalářská práce poskytuje základní rozdělení plastických maziv dle různých hledisek, která se používají k mazání různých součástí. První část bakalářské práce se zabývá složením plastických maziv. Následující část ...
 • Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení 

  Vaverka, Pavel
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled vlivu materiálu, průměrové vůle a průměru komponenty na opotřebení totální náhrady kyčelního kloubu. V první část se zabývá vývojem kyčelních implantátů. V další části jsou popsány ...
 • Rostlinné oleje v průmyslu 

  Beran, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje rostlinné oleje z pohledu jejich použitelnosti jako kapalná maziva. Začátek práce se obecně zabývá problematikou tribologie a procesu mazání. Hlavní část pak popisuje rostlinné oleje z pohledu ...
 • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...
 • Spojitá a diskrétní logistická rovnice 

  Ficza, Ildikó
  Tato bakalářská práce se zabývá spojitou a diskrétní logistickou rovnicí,.Jejím cílem je provést analýzu těchto rovnic a porovnat oba případy.
 • Stanovení odchylek měření 3D optického skeneru 

  Dokoupil, Filip
  Cílem této bakalářské práce je experimentální zjištění odchylek měření optického systému ATOS Triple Scan při aplikaci matnícího křídového a titanového nástřiku užitím statistického zpracování dat. Teoretická část práce ...
 • Úprava zaměřovací kamery pro dálkovou laserovou spektroskopii 

  Klempa, Tomáš
  Bakaláská práce se zabývá úpravou zamovací kamery pro dálkovou laserovou spektroskopii. Zamovací kamera bude použita na jednotce dálkové laserové spektroskopie sloužící pro zkoumání vlastností dálkové laserové spektroskopie ...
 • Využití experimentálního zařízení Mini Traction Machine při studiu tření mazaných a nemazaných kontaktů 

  Wilhelm, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis zařízení Mini-Traction Machine. Po teoretickém úvodu do Tribologie je nejprve obecně popsán princip měření na zařízení Mini-Traction Machine a poté jsou uvedena a vysvětlena jednotlivá ...