Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh protipovodňové ochrany na vybrané části toku 

    Filípková, Monika
    Diplomová práca sa zaoberá hydraulickým posúdením kapacity vodného toku pre povodňové prietoky na rieke Litava v riečnom kilometri 11,505 – 18,315 pomocou programu HEC-RAS 5.0.5, konkrétne 1D-2D numerického modelu. Na ...
  • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

    Filípková, Monika
    Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...