Now showing items 1-20 of 22

 • 3D LED kostka 

  Rak, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat LED kostku pro zobrazování vizualizací a upoutání pozornosti. S ohledem na zadání bylo stanoveno rozlišení 8x8x8. Pro celkové řízení a komunikaci s PC byla zvolena vývojová ...
 • Dálkově ovládaný kolový robot 

  Ruhás, Sándor
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením kolového robotu na dálkové ovládání. První část práce obsahuje základní úvod do robotiky. Poté se čtenář seznámí se všemi kroky návrhu, které byly provedeny. Samotná konstrukce je ...
 • Experiment rojové inteligence v RDS 

  Kolář, Ladislav
  Práce je tvořena dvěma částmi. První část je věnována přehledu robotických simulátorů a pak blíže programu Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS). Je zpracován manuál zaměřený na postup při tvorbě vlastního projektu ...
 • Implementace Project Management Office 

  Majer, Luděk
  Diplomová práce popisuje problematiku projektového řízení a kancelář projektového managementu, její funkce a umístění v organizační struktuře. V první části práce (teoretická východiska) je vymezena problematika projektového ...
 • Jízda po čáře pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Feik, Tomáš
  Úkol této práce je implementovat do podvozku reklamního robotu FEKT v Brně (FEKTBOT) modul, umožňující pohyb po předem definované trase. Je potřeba kvalitně snímat intenzitu magnetického pole z magnetické pásky, kterou je ...
 • Měření náklonu pro fyzioterapii 

  Stehno, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému pro měření náklonu s použitím dvouosého akcelerometru. Informace o náklonu se zobrazují na grafický displej a současně odesílají po sériovém rozhraní RS-232. Práce obsahuje popis ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Navigace pomocí laserového scanneru pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Musálek, Martin
  Projekt řeší navigaci robota pomocí dvou laserových scannerů PLS 101-312 umístěných vpředu a vzadu. V první fázi bylo řešeno čtení dat z těchto scannerů a jejich konverze do souřadnic bodů, ve druhé simulace pohybu robota ...
 • Návrh rozšíření senzorického a řídicího modulu mobilních robotů Brontes 

  Husar, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o navržení rozšíření senzorického a řídicího modulu mobilních robotů Brontes. K tomuto účelu byla vytvořena deska plošného spoje MX05, která svým připojením na řídicí desku LTR001.2 rozšiřuje ...
 • Obslužný program pro colony-picking robot 

  Matějka, Lukáš
  Byl sestaven přehled nejčastěji používaných kinematických koncepcí pro robotické manipulátory, z nichž byl vybrán kartézský model jako nejlépe odpovídající potřebám colony picking robotu. Pro colony picking robot byl navržen ...
 • Převodník Ethernet na CAN pro řízení mobilních robotů 

  Uherka, Bohumil
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením převodníku Ethernetového protokolu UDP na sběrnici CAN s použitou aplikační vrstvou CANopen. Převodník je realizován na mikrokontroléru ARM Cortex-M3, konkrétně na STM32F107VC firmy ...
 • Převodník USB joysticku na ethernetové rozhraní pro řízení robotu 

  Šutera, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí převodníku USB joysticku na Ethernetové rozhraní. V první části jsou teoreticky rozebrány oba protokoly použité pro převodník. Následuje rozbor současných mikroprocesorů na ...
 • Quadrocopter - navigační modul 

  Jurajda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou navigace létajícího experimentálního prostředku známého jako quadrocopter. Zejména je řešena navigace v otevřeném prostoru pomocí globálního navigačního satelitního systému ...
 • Robotický fotbal v RDS 

  Kuparowitz, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na tvorbu rešerše robotických simulátorů, vhodných pro simulaci hry robotický fotbal. Dále je v ní zvolen simulátor Microsoft Robotics Developer studio a v něm implementován algoritmus pro ovládání ...
 • Řídicí a senzorický systém malého průzkumného mobilního robotu 

  Rysnar, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řízením podvozku mobilního kolového robotu a jeho senzorickým systémem. Snímače poskytují informace o vzdálenosti překážek v jeho okolí a jeho orientaci v prostoru. Komunikace s robotem je ...
 • Řídicí jednotka pro humanoidní robot 

  Florián, Tomáš
  Úkolem práce je seznámit se s komerční stavebnicí kráčejícího robota Robonova-I a navrhnout jeho vylepšení. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z nich („Robonova-I“) se zabývá stavebnicí Robonova-I, jejím ...
 • Řízení pohonů mobilního robotu Minidarpa 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navrhnout obvody pro zpětnovazební řízení hlavních pohonů robotu Minidarpa. Práce obsahuje popis řízeného pohonu mobilního robotu a teorii řízení stejnosměrného motoru. Další část ...
 • Řízení výkonových LED řetězců 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou řízení výkonových LED diod. V úvodní části je probrána teorie a různé druhy a typy LED diod. V další části jsou probrány proudové zdroje. Jejich rozdělení a vlastnosti. Poté se zabýváme způsoby ...
 • Sebelokalizace a navigace malého mobilního robotu 

  Plucnar, Libor
  Práce je zaměřena na návrh sebelokalizace a navigace malého mobilního robotu uvnitř budovy. Obsahuje popis získání a zpracování dat z laserového skeneru a jejich využití k navigaci robotu podél zdi. Navržený algoritmus byl ...
 • Skupina kráčejících minirobotů - synchronizace pohybů 

  Mihál, Jakub
  Úkolem této práce je seznámit se se stavebnicí kráčejícího robota Robonova-I a s diplomovou prací Ing. Tomáše Floriána „Řídicí jednotka pro humanoidní robot“. Stavebnice i diplomová práce byly vyzkoušeny, porovnány a v ...