Now showing items 1-20 of 104

 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Ekonomická analýza vybraného podniku 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Beneš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vhodnou volbou financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování automobilu v dané společnosti a mám zde možnosti různých financování. První část je zaměřena na ...
 • Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. 

  Pavlíček, Igor
  Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Filip
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku za pomoci metod finanční analýzy a návrh opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti. Práce se dělí na tři základní části - ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Reigl, David
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Český Caparol s.r.o. v období let 2009 – 2013 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjištěné hodnoty ukazatelů následně slouží k posouzení finančního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bobuš, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na posudek, vyhodnocení a zlepšení finanční situace společnosti Neaton s. r. o. V teoretické části jsem popsal a vysvětlil všechny důležité finanční ukazatele a vše důležité kolem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vonšák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení a posouzení finanční situace společnosti Invia.cz, a.s. za pomoci vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou uvedeny v její teoretické části, a jejich analýze, která poslouží ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Janderka, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zhodnocení finanční situace dané společnosti v období od roku 2010 do roku 2014 za použití dostupných metod strategické a finanční analýzy. Následně jsou na základě těchto výsledků navrženy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Valouch, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KOMFORT, a.s. v letech 2010 až 2014. V teoretické části jsou definovány vybrané analýzy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Ivo
  V této bakalářské práci je provedena finanční analýza firmy REDA a.s. za období let 2009 až 2013. Teoretická část definuje pojmy a objasňuje jednotlivé finanční ukazatele. Praktická část obsahuje samotnou finanční analýzu ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Veronika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti XY. za roky 2012-2016. Z dostupných finančních záznamů budou dle teoretické části vypočteny příslušné ukazatele. V poslední části, a to části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Brázdová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je finanční analýza podniku společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o. za období 2012-2016. V teoretické části budou uvedeny definice pojmů spojené s touto prováděnou analýzou. V praktické části je ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šnajdarová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení společnosti VO-Karbula s. r. o. v letech 2012 – 2016. Teoretická část obsahuje definice analýz a finančních ukazatelů. V praktická části je představena analyzovaná společnost, a ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Oklešťková, Sára
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Samir, spol. s.r.o. v letech 2012-2016. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny vybrané ukazatelé a analýzy. V analytické části je provedena ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Přikrylová, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti KLASIK CZ, s.r.o. za období let 2012 až 2016. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a popisem jednotlivých finančních ukazatelů. V analytické části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šumbera, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti PIKANT, s. r. o. v období 2012 – 2016. Zhodnocení finanční situace společnosti vychází z analýzy finančních ukazatelů za pomoci účetních dokumentů jako ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Volčík, Petr
  V této bakalářské práci je provedena finanční analýza společnosti XY s.r.o. za období let 2011 až 2015. V teoretické části jsou definovány pojmy finanční analýzy a popsány jednotlivé finanční ukazatele. V analytické části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Dosoudilová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ivo Menšík, s.r.o. v letech 2011-2015. V teoretické části jsou popsány vybrané analýzy a ukazatelé. V analytické části je představena analyzovaná ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Nešpor, Marek
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnost Construsoft za období let 2011–2015. Na základě účetních údajů budou vypočteny příslušné ukazatele vycházející z teoretické části práce. Poslední částí bude ...