Now showing items 1-20 of 76

 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Ekonomická analýza vybraného podniku 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Beneš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vhodnou volbou financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování automobilu v dané společnosti a mám zde možnosti různých financování. První část je zaměřena na ...
 • Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. 

  Pavlíček, Igor
  Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Filip
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku za pomoci metod finanční analýzy a návrh opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti. Práce se dělí na tři základní části - ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Janderka, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zhodnocení finanční situace dané společnosti v období od roku 2010 do roku 2014 za použití dostupných metod strategické a finanční analýzy. Následně jsou na základě těchto výsledků navrženy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Reigl, David
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Český Caparol s.r.o. v období let 2009 – 2013 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjištěné hodnoty ukazatelů následně slouží k posouzení finančního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Ivo
  V této bakalářské práci je provedena finanční analýza firmy REDA a.s. za období let 2009 až 2013. Teoretická část definuje pojmy a objasňuje jednotlivé finanční ukazatele. Praktická část obsahuje samotnou finanční analýzu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vonšák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení a posouzení finanční situace společnosti Invia.cz, a.s. za pomoci vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou uvedeny v její teoretické části, a jejich analýze, která poslouží ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Valouch, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KOMFORT, a.s. v letech 2010 až 2014. V teoretické části jsou definovány vybrané analýzy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bobuš, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na posudek, vyhodnocení a zlepšení finanční situace společnosti Neaton s. r. o. V teoretické části jsem popsal a vysvětlil všechny důležité finanční ukazatele a vše důležité kolem ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Ženatý, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. za období 2013-2017. Nejdřív budou v teoretické části představeny definice pojmů související s prováděnou analýzou. Následně v ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Vobecký, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření společnosti RACCOON s.r.o., a to v období od roku 2014 do roku 2018. V první části je zpracován teoretický základ pro analýzy okolí podniku, finanční analýzu a její metody výpočtu. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zachařová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti AVX Czech Republic, s.r.o. od roku 2013 po rok 2018 pomocí metod finanční analýzy. V první části práce jsou rozebrány ukazatele finanční analýzy z teoretického ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Horáčková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti ŠPVS, a. s. v období let 2013–2017. V první částí práce jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené s finanční analýzou, vymezeny použité ukazatele a ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Cabák, Erik
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Heat Transfer Systems s.r.o. v období let 2013 až 2017. Práce je rozdělena do tří kapitol. První část se věnuje teoretickým východiskům práce. Další kapitola ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Měchurová, Lada
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace organizace Vinařství Mutěnice, s. r. o. v letech 2013–2017. Nejprve jsou v teoretické části představeny veškeré ukazatele, které budou potřeba ke zpracování ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Poláčková, Kateřina
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2013 – 2017, pomocí zvolených metod a jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Zjištěné hodnoty dále budou využity ke zhodnocení, porovnání a následnému ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kocián, Oldřich
  Bakalářská práce hodnotí dosavadní vývoj finanční situace společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a navrhuje možná zlepšení. Zhodnocení probíhá na základě veřejně dostupných informací, zejména účetních výkazů. Práce je rozdělena ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Křivka, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Slevomat.cz, s.r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou definovány jednotlivé pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické části jsou ...