Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování finančního leasingu dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Folprechtová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů ve vykazování finančního leasingu dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS. Samostatnou částí bakalářské práce je aplikace zjištěných teoretickým poznatků na konkrétní praktický ...
 • Hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu 

  Kosík, Mirek
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace firmy Antares, s. r. o. v letech 2013 až 2017. Ke zhodnocení byly použity vybrané metody a ukazatele finanční analýzy. Data k vypracování byla získana z účetních výkazů, ...
 • Hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu 

  Bartáčková, Ivana
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu. Hodnocení se provádí na základě účetních výkazů společnosti a pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cink, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASV, v. d., za období 2012–2017. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány metody finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vostálová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podnikatelského subjektu LESCUS Cetkovice, s. r. o. za rok 2013-2017. Na základě účetních výkazů a metod finanční analýzy je zjištěn aktuální stav podnikatelského ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Papírníková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti MICo, spol. s r. o. v letech 2013-2017 a následné analyzování společnost pomocí finanční analýzy. Součástí práce je také zhodnotit finanční zdraví ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malá, Tereza
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, analyzuje vybranou společnost, IDEAL OKNO s.r.o., v rozmezí let 2012-2017 na základě vybraných finančních ukazatelů. Toto vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltejsková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Fibertex, a.s. v období let 2007 – 2011 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení, která by měla vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Kutílková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace na základě účetních výkazů. První část práce se zabývá teoretickými východisky k finanční analýze a použitým metodám. Analytická část ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Vozáková, Martina
  Bakalářská práce má za cíl za pomoci finanční analýzy zkoumat a hodnotit finanční situaci zvoleného podniku za období let 2011 až 2015 a také navrhnout řešení vedoucí k jejímu zlepšení. V práci jsou uvedeny veškeré potřebné ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Solarová, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace pomocí vybraných metod a ukazatelů a jejich následným vyhodnocením a porovnáním s doporučenými hodnotami, nebo s oborovými průměry. ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Ondroušek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Pokorná, Alice
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kentico software, s.r.o. v letech 2011-2016 za použití metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohly vést ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Slivčáková, Romana
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie a finančnú analýzu vybranej obchodnej korporácie a následnú implementáciu zvolených návrhov. Práca sa skladá z častí zameranej na celkové a čiastkové ciele ...
 • Komparace procesní úpravy správy daní v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Diplomová práce se zaměřuje na správu daní v České a Slovenské republice. Zabývá se komparací procesní úpravy správy daní, porovnává zásady obsažené v příslušných předpisech a okrajově se zabývá zásadami dobré správy. ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Bakalárska práca sa zameriava na zdanenie príjmov fyzických osôb v Českej a Slovenskej republike. Zaoberá sa komparáciou zdanenia príjmov z podnikateľskej činnosti fyzických osôb, najmä pri uplatnení výdavkov percentom z ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a Rusku 

  Trögnerová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Rusku. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy porovnávaných zemí s akcentem na systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické ...
 • Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o. 

  Andrlová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je identifikace obsahu kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti Exxon Mobil Praha. V praktické části je provedena komparace národních kultur pracovníků. Jsou zde popsány ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů z poskytování služeb v jiném členském státě EU 

  Vilímková, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdanění příjmů daňových rezidentů České republiky dosahujících příjmů z jiného členského státu EU – jmenovitě z titulu poskytování služeb na území Spolkové republiky Německo. ...