Now showing items 1-20 of 45

 • Dokumentace muzejní železniční dráhy 

  Jurečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyhotovení železniční mapy bývalé důlní dráhy v úseku Zbýšov u Oslavan-Babice u Rosic. Nyní je tato dráha přebudovávána na úzký rozchod. Cílem bylo rovněž vytvoření bodového ...
 • Dokumentace Zadního paláce na hradě Veveří 

  Gabrlík, Marek
  Účelem mé diplomové práce je geodetické zaměření a vypracování výkresové dokumentace prvních dvou nadzemních podlaží zadního paláce, čtyř nadzemních podlaží navazující hranolové věže a fasády obou zadaných objektů přístupných ...
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení areálu Obchodního centra Vrbno pod Pradědem 

  Zušťák, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. V této práci je popisován podrobně postup geodetických prací od přípravy, přes mapovací práce na stavbě, výpočetní práce až ...
 • Geodetické práce pro tvorbu účelové mapy k provedení pozemkových úprav v obci Bobrová 

  Dohnal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy pro potřebu pozemkových úprav v obci Bobrová. V začátku práce lze najít historický i dosavadní vývoj oblasti, poté následuje vymezení vlastní lokality, která je zaměřována. ...
 • Rozbor příčin nepřesné výroby 

  Foral, Jakub
  Téma diplomové práce se zaměřuje na neshodné kusy, které vznikají v průběhu výroby součástí. Neshodné kusy a jejich následná oprava značně zvyšuje náklady ve firmě. V jednotlivých kapitolách je rozbor dané firmy a definování ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Testování přesnosti stavebních laserových přístrojů 

  Absolonová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním přesnosti vybraných stavebních laserových přístrojů. Nejdříve jsou popsány vlastnosti těchto přístrojů. Poté je vysvětlen postup měření, kterým jsou získány hodnoty pro výpočet ...
 • Tvorba polohopisného a výškopisného plánu v městě Senica 

  Vacová, Dominika
  Predmetom tejto bakalárskej práce je tachymetrické zameranie polohopisu a výškopisu danej lokality v meste Senica pre projektovú dokumentáciu. Vúvode je popísaná samotná lokalita. V ďalšej časti sa popisuje priebeh merania, ...
 • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

  Žižlavská, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...
 • Účelová mapa areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora.Jedná se o doplnění mapy pro odbor technických sítí. Úkolem bylo zaměřit polohopis a výškopis zájmového území.
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...
 • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

  Foral, Jakub
  Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...
 • Využití robotické totální stanice pro měření jeřábových drah 

  Chomjak, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo využite robotickej totálnej stanice pre meranie žeriavových dráh. Pre určenie priamosti koľajníc mal byť použitý systém automatického cielenia na hranol. Zameraná bola jedna žeriavová ...
 • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

  Bárta, František
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Bartoloměje v Medlově 

  Lazoríková, Monika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie areálu kostola sv. Bartoloměje v Medlove. Prvá časť práce sa zaoberá meračskými prácami, ktoré zahrňujú prípravu, rekognoskáciu a samotné meranie. Druhá časť práce popisuje spracovanie ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Gotharda v Modřicích 

  Galata, Marek
  Předmětem bakalářské práce je zaměření vlastního památkového objektu a souvisejícího okolí. Následuje vytvoření dokumentace objektu dle zvyklostí Národního památkového ústavu a vyhotovení komplexní účelové mapy zmíněné lokality.
 • Zaměření areálu kostela sv. Kateřiny v Ketkovicích 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie vlastného pamiatkového objektu a súvisiaceho okolia kostola sv. Kateřiny v Ketkoviciach. Prvá časť tejto práce sa zaoberá prípravnými prácami a meračskými prácami. Ďalšia časť práce ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Michala Archanjela v Kolačkove 

  Vilčeková, Lýdia
  Predmetom bakalárskej práce je zameranie cintorína, kostola a súvisiaceho okolia, ktoré sa nachádzajú v obci Kolačkov na severovýchode Slovenskej republiky. Po zameraní zadaných lokalít nasledovalo vyhotovenie účelových ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích 

  Nevěřilová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích a přilehlého okolí a následné zpracování pro potřeby Národního památkového ústavu. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje ...