Now showing items 1-20 of 29

 • Dokumentace muzejní železniční dráhy 

  Jurečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyhotovení železniční mapy bývalé důlní dráhy v úseku Zbýšov u Oslavan-Babice u Rosic. Nyní je tato dráha přebudovávána na úzký rozchod. Cílem bylo rovněž vytvoření bodového ...
 • Dokumentace Zadního paláce na hradě Veveří 

  Gabrlík, Marek
  Účelem mé diplomové práce je geodetické zaměření a vypracování výkresové dokumentace prvních dvou nadzemních podlaží zadního paláce, čtyř nadzemních podlaží navazující hranolové věže a fasády obou zadaných objektů přístupných ...
 • Geodetické práce pro tvorbu účelové mapy k provedení pozemkových úprav v obci Bobrová 

  Dohnal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy pro potřebu pozemkových úprav v obci Bobrová. V začátku práce lze najít historický i dosavadní vývoj oblasti, poté následuje vymezení vlastní lokality, která je zaměřována. ...
 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Testování přesnosti stavebních laserových přístrojů 

  Absolonová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním přesnosti vybraných stavebních laserových přístrojů. Nejdříve jsou popsány vlastnosti těchto přístrojů. Poté je vysvětlen postup měření, kterým jsou získány hodnoty pro výpočet ...
 • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

  Žižlavská, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...
 • Účelová mapa areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora.Jedná se o doplnění mapy pro odbor technických sítí. Úkolem bylo zaměřit polohopis a výškopis zájmového území.
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...
 • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

  Foral, Jakub
  Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...
 • Využití robotické totální stanice pro měření jeřábových drah 

  Chomjak, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo využite robotickej totálnej stanice pre meranie žeriavových dráh. Pre určenie priamosti koľajníc mal byť použitý systém automatického cielenia na hranol. Zameraná bola jedna žeriavová ...
 • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

  Bárta, František
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Gotharda v Modřicích 

  Galata, Marek
  Předmětem bakalářské práce je zaměření vlastního památkového objektu a souvisejícího okolí. Následuje vytvoření dokumentace objektu dle zvyklostí Národního památkového ústavu a vyhotovení komplexní účelové mapy zmíněné lokality.
 • Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích 

  Nevěřilová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích a přilehlého okolí a následné zpracování pro potřeby Národního památkového ústavu. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje ...
 • Zaměření části Dominikánského kláštera ve Znojmě 

  Balák, Martin
  Obsahem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu Dominikánského kláštera ve Znojmě. Práce se zabývá náležitostmi vyhotovením stavební výkresové dokumentace. Práce obsahuje půdorys druhého nadzemního podlaží, půdorys ...
 • Zaměření historické památky v lokalitě Žerotice 

  Kordasová, Klára
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny tvrze a přilehlého území v Žeroticích. První část práce je zaměřena na měřické práce, jako přípravu, bodové pole a zaměření polohopisu a výškopisu. Druhá část práce popisuje ...
 • Zaměření lokality Björnsonův sad v Brně 

  Trčka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá tachymetrickým zaměřením a vyhotovením účelové mapy v lokalitě Björnsonův sad v Brně. Daným účelem mapy je vedle obvyklého obsahu účelové mapy navíc zaměření průřezů kmenů, výšek a šířek ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 1. část 

  Potěšilová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytváření účelové mapy. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a tvorbu půdorysu a řezů vybrané budovy. V rámci mapy jsou posuzovány ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 2. část 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie pre tvorbu účelovej mapy v areáli skanzenu Rožnov pod Radhoštem. Táto práca popisuje celkový proces tvorby účelovej mapy. Výsledná výkresová dokumentácia sa nachádza v kapitole prílohy.
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 3. část 

  Poledňák, Jindřich
  Předmětem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření části areálu skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm pro tvorbu účelové mapy a vytvoření půdorysu a řezu vybrané budovy. Úvodní část obsahuje seznámení s lokalitou a popis ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ul. Školská, Hradec Králové 

  Slabá, Michaela
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy části ulice Školská v Hradci Králové. Bakalářská práce je řazena chronologicky podle postupů a fází od rekognoskace terénu a bodových polí, vlastní měření a zpracování až po ...