Now showing items 1-20 of 39

 • Dynamické materiálové modely ve tváření kovů a slitin 

  Kudláčová, Barbora
  Diplomová práce má za cíl pojednat o tvorbě materiálových modelů pro tvářecí technologie při kvazistatických a dynamických podmínkách zatěžování a prakticky navrhnout metodiku tvorby modelu mechanického chování vybraného ...
 • Kalibrace geometrie vln vytvořených na matrici(lisovnici) z plechu 

  Stupárek, Daniel
  V této diplomové práci je řešena problematika navracení původního geometrického tvaru vlně, která je vytvořena na plechovém panelu-matrici. Matrice je používána jako nosný prvek pod vlákno-cementovou střešní krytinu, při ...
 • Koncepce nástroje pro radiální vypínání osově symetrických dílců 

  Střílka, Vlastimil
  STŘÍLKA VLASTIMIL, Koncepce nástroje pro radiální vypínání osově symetrických dílců Diplomová práce, 5. ročník, školní rok 2008/2009, studijní skupina 5O/61, FS VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření ...
 • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

  Knebl, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...
 • Modely materiálů pro simulaci dynamických dějů ve tváření 

  Fiala, Zdeněk
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o modelech materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření. Popisuje simulační software založený na metodě konečných prvků a jeho využití při simulaci dynamických dějů ve ...
 • Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena 

  Kubíček, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové metody výroby součásti jízdního kola a to brzdového bubnu, který je důležitým prvkem volnoběžného náboje. V úvodu diplomové práce je popsána současná technologie výroby součásti a ...
 • Ověření možnosti využití tahové deformace při Hopkinsonově testu 

  Dohnal, Ivo
  Dizertační práce pojednává o možnosti provádění dynamických tahových zkoušek. K tomuto účelu je využíváno zařízení Hopkinsonovy dělené tyče (dále jen SHPBT). Základní konstrukce zařízení je určená k provádění dynamických ...
 • Rozšiřování konce trubky za dynamických podmínek 

  Macháček, David
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozepsána blíže metoda rozšiřování konce trubek. Tato metoda byla zvolena pro zkoumání biaxiálního stavu napjatosti, zde zejména při zvýšených ...
 • Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů 

  Matoušek, Karel
  Prozkoumání problematiky a parametrů ohybu čtvercových dutých profilů. Zjištění deformace příčného průřezu. Zjištění použitelnosti nežíhaného materiálu pro konkrétní součást. Zjištění mechanických vlastností svarů a vliv ...
 • Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitin 

  Šlais, Miroslav
  Disertační práce pojednává o vlivu teploty a rychlosti deformace na mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti-6Al-4V. Po provedení ověřovacích testů za statických podmínek zatěžování byly vzorky z této slitiny deformovány ...
 • Technologický postup výroby koncovky brzdové hadice 

  Obůrka, Miloš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby koncovky brzdové hadice z oceli 12010.3 objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie problematiky ...
 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Vyhodnocení materiálových charakteristik při statických a dynamických zkouškách 

  Riesner, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG popisuje charakteristiky plastičnosti nežíhaných materiálů E 235, E 190 a E 220 získané statickými a dynamickými zkouškami. Na základě literární studie byl proveden ...
 • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

  Psica, Lukáš
  Práca predkladá návrh technológie výroby čapu spojky objemovým tvárnením za studena z ocele 11 320.5R predovšetkým metódou dopredného pretláčania a pechovania. Súčasť bude vyrábaná postupovým automatom TMP 12 o menovitej ...
 • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

  Kříbala, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby čepu spojky objemovým tvářením za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R. Velikost výrobní dávky je stanovena na 700 ...
 • Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením 

  Sklenář, Luděk
  SKLENÁŘ Luděk: Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby drážkovaného náboje objemovým ...
 • Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením 

  Šuranský, David
  Práca prezentuje návrh technológie výroby kolíkovej koncovky, ktorá je vyrobená z elektrovodnej medi podla ČSN 42 3001.1 a nachádza sa v rozdelovači spalovacieho motoru v sérii 320 000ks. Na základe literárnej štúdie boli ...
 • Výroba kovového těsnění postupovým tvářením. 

  Hondl, Jiří
  HONDL Jiří: Výroba kovového těsnění postupovým tvářením. Závěrečná bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia programu B 2341 Strojírenství, předkládá návrh technologie výroby výstřižku – dílce ze slitiny ...
 • Výroba krátkého hřídele protlačováním 

  Hondl, Jiří
  HONDL Jiří: Výroba krátkého hřídele protlačováním. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh postupu výroby hřídele z oceli 12 122.3 protlačováním. Na základě literární ...
 • Výroba krytu filtru 

  Bachurek, David
  Práce předkládá návrh technologie výroby krytu filtru z hlubokotažného ocelového plechu jakosti 11 325 (DC04). Na základě rozboru byly jako nejvhodnější technologie pro výrobu zvoleny stříhání a hluboké tažení, pro něž byl ...