Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza procesu stříhání kruhových tyčí 

  Dohnalová, Eva
  V současné době jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a přesnost výrobků, ale zároveň je ze strany zákazníky požadována i co nejnižší cena. Cenová dostupnost výrobků může být zajištěna sériovou výrobou. V takovém případě ...
 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Makro a mikrostruktura svarových spojů titanové slitiny TiAl6V4 zhotovených elektronovým paprskem 

  Prachař, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení makro a mikrostruktury svarových spojů slitiny Ti6Al4V, zhotovených svařováním elektronovým svazkem pro různé nastavení procesních parametrů elektronového svazku, a vyhodnocení ...
 • Mikrostruktura a tvrdost návarů bainitické oceli na kolejnice 

  Havlík, Petr
  Navařování opotřebených jeřábových drah jako renovační technologie se dá provést několika možnými způsoby, ať už ručně obalovanou elektrodou, plněnou elektrodou nebo automatem pod tavidlem. Výsledné mechanické vlastnosti ...
 • Modelování fázového složení žárupevných ocelí a jejich spojů 

  Dvořáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu teplotní expozice na strukturní stálost nízkolegovaných feritických žárupevných ocelí a jejich svarových spojů. Úvodní kapitola obsahuje přehled o druzích a vlastnostech těchto ocelí ...
 • Modifikace povrchu kovových materiálů s využitím elektronového svazku 

  Matlák, Jiří
  Rychlé vychylování představuje jednu z velkých předností elektronového svazku, díky které je možné zpracovat naráz poměrně velikou oblast a zároveň modifikovat distribuci dodávané energie. Dizertační práce je zaměřena na ...
 • Optimalizace technologie perlitizace masivních vývalků 

  Dyčka, Martin
  Diplomová práce se zabývá tepelným zpracováním ocelových vývalků z perlitické oceli pomocí indukčního ohřevu, jehož cílem je zlepšení mechanických vlastností na povrchu vývalků. V teoretické části práce se nachází kapitola ...
 • Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou svařování oceli AMS 5659, používané v průmyslu pro speciální hydraulické válce (viz Obr. 1), pomocí elektronového svazku. V první části této práce je proveden teoretický rozbor ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotorových ocelí 

  Jech, David
  Předmětem této diplomové práce je hodnocení strukturní stability heterogenního svarového spoje, který se skládá ze dvou různých základních materiálů (ocel 16 537 a ocel 16 236) a dále ze svarového kovu NiCrMo2,5-IG a návaru ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje TiAl6V4/6061 zhotoveného technologií elektronového paprsku 

  Král, Michael
  Titanové a hliníkové slitiny patří díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem v současnosti po ocelích mezi nejpoužívanější konstrukční materiály. Pro zlepšení vlastností celé konstrukce je nutné tyto slitiny spojovat, ...
 • Struktura žárupevných ocelí 

  Skýba, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře žáropevných ocelí, o tečení, druzích zpevnění, tepelném zpracování. Práce je zpracována formou rešerše s použitím informací z uvedené literatury. Obsahuje přehled používaných ocelí rozdělených ...
 • Strukturní analýza austenitických svarových spojů 

  Procházka, Robert
  Bakalářská práce se věnuje strukturní analýze austenitických svarových spojů pomocí metod využívaných v oblasti materiálových věd. V teoretické části bakalářské práce je postupně popsána problematika svařování vysokolegovaných ...
 • Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel 

  Havlík, Petr
  Heterogenní svarové spoje typu ferit/austenit jsou nedílnou součástí konstrukcí energetického průmyslu. Podmínky svařováni a následné tepelné zpracování po svařování mají výrazný vliv na strukturní stabilitu těchto spoje. ...
 • Strukturní stabilita svarových spojů austenitických a feritických ocelí 

  Šohaj, Pavel
  Abstrakt Tato disertační práce shrnuje teoretické a experimentální poznatky z oblasti heterogenních svarových spojů progresivních austenitických a feritických žáropevných ocelí. Ke studiu byly vybrány tyto materiály: ...
 • Strukturní stabilita žárupevných ocelí a jejich svarů 

  Šohaj, Pavel
  V práci byla studována strukturní stabilita žáropevných ocelí P22, P91 a Eurofer´97 a strukturní stabilita svarového spoje P22/P91. Byly sledovány mikrostrukturní změny během žíhání za teplot 500 – 900°C. Rovnovážný stav ...
 • Studium intermetalických fází v lité duplexní oceli 

  Ponížil, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem precipitace intermetalických fází v lité duplexní oceli ASTM A890 Grade 4A s ohledem na degradaci mechanických vlastností v důsledku izotermického žíhání na teplotě 700 °C a 595 °C. Doba ...
 • Svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku 

  Schiffer, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku. Práce je věnována popisu principu technologie svařování elektronovým svazkem. Je zde popsána interakce elektronového ...
 • Vliv mikrostruktury na hodnoty KV mikrolegované oceli 694F60 

  Abaidullin, Ilgiz
  Předmětem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku zkušebního kotouče 540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě experimentálních výsledků získaných metodami světelné a elektronové ...
 • Vliv modifikace HVOF nástřiku slitiny NiCrBSi elektronovým paprskem na jeho strukturu 

  Pongrácz, Jakub
  Tato práce se zabývá povrchovým přetavením nástřiku materiálu NiCrBSi naneseného metodou HVOF a to za pomoci elektronového svazku. Byl studován vliv parametrů a trajektorií elektronového paprsku v módech 6-bodů a linka na ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitiny TiAl6V4 

  Fišara, Šimon
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumání vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti6Al4V. V první části teoretické rešerše jsou shrnuty základní poznatky o titanu a jeho ...