Now showing items 1-20 of 47

 • Elektroinstalace v bytovém domě 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalacemi v bytovém domě. Cílem je popsat druhy rozvodných sítí, možnosti provedení přípojek na distribuční síť, popsat jednotlivé části elektroinstalací v objektu a zásady jejich ...
 • Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater 

  Formánek, Marian; Horák, Petr; Diblík, Josef; Hirš, Jiří (Budapest University of Technology and Economics, 2016-05-02)
  Waste heat from cooling circuits can be a useful source of energy for other applications, such as domestic hot water heaters. Furthermore, by removing waste heat from the cooling circuit, its effectiveness can theoretically ...
 • Experimentální ověření stability kapalinových soustav 

  Petrůjová, Hana
  Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné soustavě, ...
 • Kaskády kondenzačních kotlů a jejich řízení 

  Smola, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh kaskádové kotelny a její regulace pro vytápění čtyř podlažní bytový dům s nevytápěným suterénem. Kaskádová kotelna je sestavena ze tří kondenzačních kotlů řízených pomocí tří zónové ekvitermní ...
 • Kaskády kotlů a jejich řízení 

  Juráček, Martin
  Téma bakalářské práce je “ Kaskády kotlů a jejich řízení. “ Úkolem není pouze navrhnout otopnou soustavu a zdroj tepla v bytovém domě, který se nachází v Hranicích, ale také navrhnout správně trojcestné ventily a vyvažovací ...
 • Návrh a optimalizace provozu tepelného čerpadla 

  Bergr, Josef
  Cílem diplomové práce „Návrh a optimalizace tepelného čerpadla“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, nalezení vhodného zdroje chladu a tepla. Problematika je řešena pro hypermarket Tesco. Zařízení je ...
 • Návrh a optimalizace zdroje tepla pro hotelový komplex 

  Valek, Ondřej
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem zdroje tepla a otopného systému ve vzorovém hotelovém objektu. Základem návrhu byl návrh tří variant zdrojů a otopných systémů. První variantou je tepelné čerpadlo vzduch/voda, druhou ...
 • Návrh systému chlazení pro potravinářský provoz 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení potravinářských provozů. Teoretická část je zaměřena na problematiku a různé možnosti přímého chlazení. Výsledkem výpočtu je návrh optimálního chladicího systému objektu na ...
 • Návrh tepelného čerpadla voda-voda 

  Jašek, František
  V první části této diplomové práce je teoreticky popsán princip funkce kompresorového tepelného čerpadla, chladicí oběh, jeho hlavní části a pomocná zařízení. Druhá část se zabývá vlastním konstrukčním návrhem tepelného ...
 • Návrh zemního tepelného čerpadla s přímým výparem chladiva 

  Gerát, Mário
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom zemného tepelného čerpadla s priamym výparom chladiva. Prvá časť je venovaná technológii tepelných čerpadiel, chladiacemu obehu a zdrojom nízkopotenciálneho tepla. V druhej časť sa popisuje ...
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Obnovitelné zdroje energie pro bytové domy. 

  Bergr, Josef
  Cílem bakalářské práce „Obnovitelné zdroje energie pro bytové domy“ je zvolení nejlepšího alternativního zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a to z finančního hlediska. Proto je významná část práce věnována ...
 • Optimalizace chlazení RD využívajícího zemní vrty 

  Buchta, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího systému stropního chlazení rodin-ného domu využívajícího jako zdroj chladu pouze zemní vrt. V rámci práce bylo v ob-jektu provedeno dlouhodobé měření. Hlavní částí diplomové ...
 • Optimalizace vnitřního prostředí historické místnosti 

  Vaňková, Klára
  V diplomové práci je řešeno vnitřní prostředí se specializací na historické budo-vy. Experimentálně byly zjištěny hodnoty relativní vlhkosti a teploty a byl vyhod-nocen jejich vliv na předměty s historickou a uměleckou ...
 • Optimalizace zdrojů tepla pro bytový dům 

  Smola, Vojtěch
  Diplomová práce řeší návrh vytápění bytového domu. Předmětem této práce je výběr vhodné varianty ze dvou variant zdrojů tepla, kterými jsou kaskáda tepelných čerpadel země-voda a kaskáda plynových kondenzačních kotlů. ...
 • Optimalizace způsobu přípravy teplé vody ve sportovních halách 

  Dvořáková, Simona
  V této diplomové práci bude řešeno navržení vytápění a ohřevu teplé vody ve sportovní hale. Diplomová práce je rozdělena do tři částí. První část diplomové práce je věnována teoretické části, která se zaměřuje na šíření ...
 • Otopné soustavy a rozúčtování tepla v bytových domech 

  Rušín, Marek
  Obsahem této diplomové práce je popsat funkci různých druhů indikátorů topných nákladů, rozúčtování indikovaných hodnot a aplikace těchto znalostí na stávající budovu. Řešený bytový dům má pět nadzemních podlaží a jedno ...
 • Provoz a řízení sprchových rekuperačních výmeníků 

  Veselská, Monika
  Diplomová práce se zabývá provozem a řízením rekuperačních sprchových výměníků, získáváním energie z nich a dalším využitím této energie. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. V první jsou představeny možnosti využití ...
 • Provozní účinnosti zdrojů tepla 

  Kocandová, Karolína
  Tématem této diplomové práce jsou provozní účinnosti zdrojů tepla. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná účinnost zdrojů tepla. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. Projekt ...
 • Průmyslové chladicí systémy 

  Doležal, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem chlazení ledové plochy zimního stadionu. Návrh systému chlazení vychází z fyzikální podstaty, naměřených dat a postřehů z praxe. Výsledkem práce je návrh systému chlazení s co nejvyšším ...