Now showing items 1-20 of 21

 • Animace silově deformačního chování předepjatých šroubových spojů 

  Kvaššay, Adrián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením animícií, ktoré popisujú silovo deformačné pomery predpätých skrutkových spojov. V práci je objasnené chovanie spojov pri rôznych typoch zaťaženia. Animácie budú slúžiť na vzdelávacie účely ...
 • Elastohydrodynamic Film Study under Impact Loading and Lateral Vibrations 

  Frýza, Josef
  Disertační práce se zabývá chováním a odezvou elastohydrodynamického (EHD) mazacího filmu za neustálených provozních podmínek. V úvodní části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti EHD mazání; od jeho historie, přes základní ...
 • Experimentální studium mazání okolku kolejových vozidel 

  Frýza, Josef
  Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu provozních podmínek na tribologické aspekty kontaktu okolku železničního kola a kolejnice. Kontakt okolku nastává při průjezdu vozu traťovým obloukem a dochází v něm ...
 • Frictional response of lubricant in EHL contact under transient bi-directional shear loading 

  Frýza, Josef; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-12-15)
  Consideration of performance, efficiency and energy consumption is nowadays an inherent part of the design of every modern machine. These factors are mainly determined by mechanisms taking place within the lubricated ...
 • Inovace korečkového elevátoru 

  Hála, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá inovací korečkového elevátoru. Jedná se zejména o konstrukční úpravu elevátoru v místech, kde dochází k usazování a napěchování dopravovaného materiálu. Usazený materiál způsobuje zahnívání a ...
 • Klasifikace a hodnocení opotřebení kolejnic 

  Nohel, Rostislav
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na opotřebení kolejnic. V práci se čtenář nejprve seznámí se základními pojmy kolejové dopravy jako je názvosloví kola a kolejnice, adheze, součinitel adheze, kontaktní plocha, skluz, ...
 • Konstrukce brzdného mechanismu 

  Laštůvka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí brzdného a aretačního mechanismu pro vysokotlaký viskozimetr, který je umístěný v laboratořích Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Brzdný mechanismus je schopen brzdit moment o ...
 • Konstrukce klimatické komory 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí klimatické komory, která umožňuje plynulou změnu teploty vzduchu v rozmezí -10 až 50 °C a plynulou změnu relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 10 až 90 %. Komora bude napojena na ...
 • Konstrukce LED světelného zdroje pro mikroskop 

  Perháč, Timotej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a vyhotovením funkčného osvetlenia LED osvetľovacieho zdroja pre mikroskop NIKON Eclipse LV 150, s použitím troch úzkopásmových LED diód.
 • Konstrukce zařízení pro buzení vibrací 

  Čípek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulu pro buzení vibrací. Modul bude doplňkem laboratorního zařízení, optického tribometru. Tribometr simuluje styk dvou těles (ocelové kuličky a skleněného disku) za přítomnosti maziva ...
 • Konstrukce zařízení pro stanovení axiálních sil ve šroubových spojích 

  Lečbych, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zařízení pro měření axiálních sil ve šroubových spojích. Úvod práce je zaměřen na rešerši současného stavu poznání šroubových spojů, snímačů síly a metod vyvození předpětí ...
 • Konstrukční návrh automatického podavače šroubů 

  Tmejová, Tereza
  V této bakalářské práci byl navržen podavač šroubů, který využívá sílu magnetu k manipulaci se šrouby. Součástí návrhu bylo i několik koncepčních řešení, které k podávání šroubů používají jiné mechanismu. Ty vznikly na ...
 • Návrh a realizace přídavného modulu laboratorního zařízení pro měření tření v mazaných kontaktech 

  Stifter, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního modulu pro měření součinitele tření, resp. třecích sil v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech současně ve dvou osách. Motivace k realizaci tohoto modulu byla ...
 • Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA 

  Frýza, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu držáku mobilního zařízení PDA ASUS A730 do osobního automobilu. Výroba plastových dílů je realizována pomocí vakuového odlévání. Rešeršní část popisuje konstrukci ...
 • Návrh příčníku testovacího zařízení 

  Šilar, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením testovacího stroje pro pohybová ústrojí chladících zařízení. A to včetně návrhu pohonu, mechanické pojistky proti přetížení a připojení tří typů madel. První část je věnována ...
 • Návrh skříně pro tribometr technologií odlévání 

  Vítek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lité skříně pro simulátor elastohydrodynamického kontaktu. Původní skříň je složena z obráběných součástí, což omezuje její tvarování a prodražuje výrobu. Na základě analýzy původního ...
 • Optimalizace procesu lisování kuliček do těles vstřikovačů 

  Kadlecová, Petra
  Práce pojednává o lisovací stanici montážní linky firmy Bosch Diesel v Jihlavě, na které probíhá zaslepování technologického otvoru v tělese vstřikovače zalisováním kuličky s přesahem. Cílem práce je odhalit pomocí několika ...
 • Přehled olejů a jejich inženýrských aplikací 

  Kozák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání mazacích olejů a jejich využití v inženýrských aplikacích. Obsahuje charakteristiku a rozdělení olejů podle způsobu výroby a dělení těchto olejů podle chemické ...
 • Rostlinné oleje v průmyslu 

  Beran, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje rostlinné oleje z pohledu jejich použitelnosti jako kapalná maziva. Začátek práce se obecně zabývá problematikou tribologie a procesu mazání. Hlavní část pak popisuje rostlinné oleje z pohledu ...
 • Tribotechnická diagnostika maziv 

  Pokorný, Ondřej
  Účelem této bakalářské práce je sestavit přehled současně pouţívaných senzorů pro analýzu oleje v reálném čase. Práce obsahuje soupis poznání v oblasti opotřebení a tribotechnické senzoriky a stanovuje vhodné chování ...