Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza stavu jazykové vybavenosti 

  Chvalinová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky ...
 • Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií 

  Hlaváčková, Eva
  Cílem diplomové práce „Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií“ staví na provedení analýzy pracovních stylů vedoucích pracovníků a pracovnic s ohledem definování ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Langer, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o kreativitě, inovacích a organizační kultuře. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, jejich vzájemné vazby, prvky a bariéry. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Lahučký, Jakub
  Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Management osobního rozvoje 

  Černá, Zdena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...
 • Motivace a stimulace 

  Hulewiczová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je analýza a zhodnocení pracovního prostředí (pracovní spokojenosti) v souvislosti s motivací a stimulací pracovníka ve vybraném podniku. Cílem práce je analyzovat firmu, poukázat na důležitost ...
 • Motivace a stimulace 

  Macešková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá motivací a stimulací zaměstnanců v konkrétní společnosti. Na základě dotazníkového šetření jsou navrženy změny, které mohou přispět ke zvyšování motivace a stimulace zaměstnanců. Práce je přínosná ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Jendrušáková, Jana
  Bakálářská práce analyzuje postupy a činnosti, které vedou podnikatele k požadovaným cílům, rozvoji firmy, finančnímu růstu. Analyzuje motivy a činnosti a obsahuje návrh stimulů, které podnikatele ( malí živnostníci, ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Ivanov, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Motivace a stimulace podnikatele“ je zkoumání motivace podnikatelů v konkrétní společnosti a vytvoření návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je zaměřena na ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě AAA AUTO, a.s. 

  Pokoráková, Sandra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh takového hodnocení, který přispívá k lepší výkonnosti zaměstnanců.
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Zelinka, Petr
  Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem vůdcovství, na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat stav vedení v podniku VHZ-DIS, spol. s.r.o. a podat návrhy na efektivní leadership za účelem zvýšit ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Hladký, Jiří
  Cílem diplomové práce je představit na základě zpracování relevantních teoretických pramenů koncept vůdcovství, analyzovat současnou situaci v konkrétní organizaci a podat návrhy na efektivní leadership se záměrem zvýšit ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Svoboda, Marek
  Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Kuchařová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na kvalitativní kreativní metodu mentálního mapování. V teoretické části vymezuje také pojmy kreativity a kvalitativního výzkumu, které jsou spojené s mentálními mapami. V praktické části je ...
 • Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum) 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie; Onderufová Voľanská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-04)
  Purpose of the article: Current students of Czech and Slovak universities have lived most of their lives in the separate Czech/Slovak Republic, in new political, economic and technological conditions and also in a more ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Miškaříková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních konfliktů. Teoretická část je za-měřena na obecnou problematiku konfliktů. Následně jsou uvedeny komunikační zna-losti a dovednosti, které při správném zvládání mohou být ...
 • Řízení kvality v organizacích poskytujících služby: Pojem kvalita a jeho význam 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Příspěvek se zabývá pojmem kvalita v kontextu řízení kvality v organizacích poskytujících služby. Řízení kvality není v příspěvku chápáno jako pouhé zavádění postupů, metod a technik řízení kvality, ale především jako ...
 • Stanovení úrovně vedení pracovní skupiny a kroky k jeho zlepšení 

  Ondroušek, Luboš
  V teoretické části se práce zabývá vymezením základních pojmů a diverzifikaci pojmů leadership a management. Hlavním cílem bakalářské práce bylo uskutečnit podrobný kvalitativní výzkum týkající se vedení anonymní skupiny ...