Now showing items 1-20 of 25

 • Analysis of accuracy of Williams series approximation of stress field in cracked body – influence of area of interest around crack-tip on multi-parameter regression performance 

  Sobek, Jakub; Frantík, Petr; Veselý, Václav (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  A study on the accuracy of an approximation of the stress field in a cracked body is presented. Crack-tip stress tensor is expressed using the linear elastic fracture mechanics (LEFM) theory in this work, more precisely ...
 • Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers 

  Šimonová, Hana; Frantík, Petr; Keršner, Zbyněk; Schmid, Pavel; Rovnaník, Pavel (MDPI, 2019-05-16)
  Knowledge of the mechanical and primarily fracture parameters of composites with a brittle matrix is essential for the quantification of their resistance to crack initiation and growth, and also for the specification of ...
 • Dynamics of Collapse of a High Building 

  Němec, Ivan; Juráňová, Martina; Ševčík, Ivan; Frantík, Petr; Vlk, Zbyněk (David Publishing, 2012-06-25)
  This paper is a contribution to the discussion about the fall of the New York World Trade Center (WTC) towers in 2001. The differential equation of the collapse of a high building is derived by taking into account many ...
 • Experimentální a numerická analýza objemových změn jemnozrnných betonů 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální a numerickou analýzou objemových změn jemnozrnných betonů. Byly provedeny experimenty zaměřené na stanovení objemových změn betonů, kde se měřily jak podélné změny délky, tak ...
 • Experimentální ověření optimálního tvaru nosníku 

  Uríček, Matúš
  Práca sa zaoberá návrhom optimalizovaných tvarov nosníkov, ich následnou výrobou pomocou technológie 3D tlače a experimentálnym overovaním ich vlastností. Sleduje sa spôsob porušenia pri dosiahnutí medznej pevnosti. ...
 • A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling 

  Mašek, Pavel; Mašek, Jan; Frantík, Petr; Fujdiak, Radek; Ometov, Aleksandr; Hošek, Jiří; Andreev, Sergey; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (MDPI, 2016-11-08)
  The unprecedented growth of today’s cities together with increased population mobility are fueling the avalanche in the numbers of vehicles on the roads. This development led to the new challenges for the traffic management, ...
 • Metody analýzy statické stability 

  Svoboda, Filip
  Cílem předkládané práce je vytvoření počítačové aplikace, která spočítá kritické zatížení pro ztrátu stability rovinných prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Úvod je věnován seznámení se s problematikou a ...
 • Modelování a experimentální ověření lanového skluzu 

  Dobrovolný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním lanového skluzu a jeho experimentálním ověřením v malém měřítku. Je provedena identifikace vlastností experimentálního lanového skluzu a následně porovnány výsledky s výstupy ...
 • Modelování demolice komínu 

  Ficker, Tomáš
  Práce se zabývá řešením diskrétního dynamického 2D modelu komína při jeho demolici. Konkrétním cílem práce je objasnění pozorovaného fenoménu zlomení komína při pádu. V rámci práce je komín navržen a řešen v programu FyDiK, ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Modelování pružných mechanizmů 

  Slaný, Jan
  Práce se zabývá sestavením a řešením diskrétního mechanického modelu z dynamického hlediska. Jako příklad dynamické soustavy ze skutečného světa, kterou lze takto modelovat, je zvoleno dynamické chování luku a šípu při ...
 • Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace 

  Bedáň, Jan
  Předmětem této práce je vytvoření modelu smršťování betonu pomocí fyzikální diskretizace. Úvod je věnován seznámení s problematikou smršťování a vysvětlení pojmů, které se zde budou vyskytovat. Hlavní část se zabývá ...
 • Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí 

  Kalina, Martin
  Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření modelu tlumících zařízení a pozorování jejích chování při spolupůsobení s konstrukcí. Nejprve byla konstrukce pomocí Java aplikace FyDiK2D samostatně namodelována jako jednostupňová ...
 • Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření nelineárního dynamického modelu volného prutu zatíženého sledující silou. Reálným předobrazem modelu je štíhlá pružná raketa zatížená tahem reaktivního motoru. Vzhledem k povaze úlohy ...
 • Multi-parameter approximation of stress field in a cracked specimen using purpose-built Java applications 

  Veselý, Václav; Sobek, Jakub; Tesař, David; Frantík, Petr; Pail, Tomáš; Seitl, Stanislav (Gruppo Italiano Frattura, 2015-05-15)
  A quality of multi-parameter approximation of the stress and displacement fields around a crack tip in a non-brittle material test specimen is studied in the paper. The stress field approximation using Williams power series ...
 • Multi-parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimens 

  Veselý, Václav; Sobek, Jakub; Malíková, Lucie; Frantík, Petr; Seitl, Stanislav (Gruppo Italiano Frattura, 2013-04-15)
  For wedge splitting test specimens, the stress and displacement fields both in the vicinity and also in large distance from the crack tip are investigated by means of numerical methods. Several variants of boundary conditions ...
 • Návrh a analýza nosné konstrukce domu ve tvaru koule 

  Kolodzej, Ján
  Bakalářské práce se věnuje navržením dvou různých variant konstrukce domu ve tvaru koule. Návrhy konstrukcí vznikali v zájmu investora, s kterým byli obě varianty konzultovány a mají sloužit jako ideový návrh pro budoucí ...
 • Optimalizace ocelové prutové konstrukce 

  Lamoš, Radek
  Hlavním tématem práce je nalezení optimálních průřezů pro danou rámovou konstrukci a nabídnout investorovi nejlepší řešení pro realizaci. Cílem je obecně dostat do podvědomí statické chování této konstrukce, zaznamenat ...
 • Podmíněnost základních soustav pro řešení silovou metodou 

  Sabelová, Katarína
  Táto práca sa snaží popísať vplyv voľby základnej sústavy na riešenie staticky neurčitých konštrukcií pomocou silovej metódy. Posúdenie základných sústav je založené na podmienenosti matice pretvárnych súčiniteľov popísanej ...
 • Pokročilé vyhodnocení vybraných lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží 

  Majda, Tomáš
  Úkolem této práce bylo vyhodnocení rozsáhlé série vybraných lomových zkoušek tříbodovým ohybem těles z drátkobetonu stáří 7, 28 a 126 dní. V první fázi byla naměřená data upravena programem GTDiPS. Dále proběhla aproximace ...