Now showing items 1-20 of 20

 • Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers 

  Šimonová, Hana; Frantík, Petr; Keršner, Zbyněk; Schmid, Pavel; Rovnaník, Pavel (MDPI, 2019-05-16)
  Knowledge of the mechanical and primarily fracture parameters of composites with a brittle matrix is essential for the quantification of their resistance to crack initiation and growth, and also for the specification of ...
 • Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers 

  Šimonová, Hana; Frantík, Petr; Keršner, Zbyněk; Schmid, Pavel; Rovnaník, Pavel (MDPI, 2019-05-16)
  Knowledge of the mechanical and primarily fracture parameters of composites with a brittle matrix is essential for the quantification of their resistance to crack initiation and growth, and also for the specification of ...
 • Dynamics of Collapse of a High Building 

  Němec, Ivan; Juráňová, Martina; Ševčík, Ivan; Frantík, Petr; Vlk, Zbyněk (David Publishing, 2012-06-25)
  This paper is a contribution to the discussion about the fall of the New York World Trade Center (WTC) towers in 2001. The differential equation of the collapse of a high building is derived by taking into account many ...
 • Experimentální a numerická analýza objemových změn jemnozrnných betonů 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální a numerickou analýzou objemových změn jemnozrnných betonů. Byly provedeny experimenty zaměřené na stanovení objemových změn betonů, kde se měřily jak podélné změny délky, tak ...
 • Experimentální ověření optimálního tvaru nosníku 

  Uríček, Matúš
  Práca sa zaoberá návrhom optimalizovaných tvarov nosníkov, ich následnou výrobou pomocou technológie 3D tlače a experimentálnym overovaním ich vlastností. Sleduje sa spôsob porušenia pri dosiahnutí medznej pevnosti. ...
 • A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling 

  Mašek, Pavel; Mašek, Jan; Frantík, Petr; Fujdiak, Radek; Ometov, Aleksandr; Hošek, Jiří; Andreev, Sergey; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (MDPI, 2016-11-08)
  The unprecedented growth of today’s cities together with increased population mobility are fueling the avalanche in the numbers of vehicles on the roads. This development led to the new challenges for the traffic management, ...
 • Metody analýzy statické stability 

  Svoboda, Filip
  Cílem předkládané práce je vytvoření počítačové aplikace, která spočítá kritické zatížení pro ztrátu stability rovinných prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Úvod je věnován seznámení se s problematikou a ...
 • Modelování a experimentální ověření lanového skluzu 

  Dobrovolný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním lanového skluzu a jeho experimentálním ověřením v malém měřítku. Je provedena identifikace vlastností experimentálního lanového skluzu a následně porovnány výsledky s výstupy ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Modelování pružných mechanizmů 

  Slaný, Jan
  Práce se zabývá sestavením a řešením diskrétního mechanického modelu z dynamického hlediska. Jako příklad dynamické soustavy ze skutečného světa, kterou lze takto modelovat, je zvoleno dynamické chování luku a šípu při ...
 • Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace 

  Bedáň, Jan
  Předmětem této práce je vytvoření modelu smršťování betonu pomocí fyzikální diskretizace. Úvod je věnován seznámení s problematikou smršťování a vysvětlení pojmů, které se zde budou vyskytovat. Hlavní část se zabývá ...
 • Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí 

  Kalina, Martin
  Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření modelu tlumících zařízení a pozorování jejích chování při spolupůsobení s konstrukcí. Nejprve byla konstrukce pomocí Java aplikace FyDiK2D samostatně namodelována jako jednostupňová ...
 • Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření nelineárního dynamického modelu volného prutu zatíženého sledující silou. Reálným předobrazem modelu je štíhlá pružná raketa zatížená tahem reaktivního motoru. Vzhledem k povaze úlohy ...
 • Multi-parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimens 

  Veselý, Václav; Sobek, Jakub; Malíková, Lucie; Frantík, Petr; Seitl, Stanislav (Gruppo Italiano Frattura, 2013-04-15)
  For wedge splitting test specimens, the stress and displacement fields both in the vicinity and also in large distance from the crack tip are investigated by means of numerical methods. Several variants of boundary conditions ...
 • Optimalizace ocelové prutové konstrukce 

  Lamoš, Radek
  Hlavním tématem práce je nalezení optimálních průřezů pro danou rámovou konstrukci a nabídnout investorovi nejlepší řešení pro realizaci. Cílem je obecně dostat do podvědomí statické chování této konstrukce, zaznamenat ...
 • Pokročilé vyhodnocení vybraných lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží 

  Majda, Tomáš
  Úkolem této práce bylo vyhodnocení rozsáhlé série vybraných lomových zkoušek tříbodovým ohybem těles z drátkobetonu stáří 7, 28 a 126 dní. V první fázi byla naměřená data upravena programem GTDiPS. Dále proběhla aproximace ...
 • Simulace idiofonického nástroje 

  Múčka, Martin
  Práce se zabývá dynamickou simulací chování reálného zvonu v čase. Model je vytvořen podle principů fyzikální diskretizace jako pružinový v softwaru FyDiK3D. Aby mohl být model prohlášen za odpovídající skutečnosti, je ...
 • Srovnání geometrie kleneb historických staveb s výpočtovým modelem 

  Dobrovolný, Tomáš
  Tato práce se zabývá zkoumáním tvaru skutečné klenby a jejím modelováním. Modelování vychází z výpočtu tlakové čáry pomocí řetízkového modelu. Je zde zkoumáno, zdali stavitelé mohli v minulosti odvozovat tvar klenby pomocí ...
 • Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters 

  Šimonová, Hana; Daněk, Petr; Frantík, Petr; Keršner, Zbyněk; Veselý, Václav (Elsevier, 2017-06-02)
  Structural concrete of the building of Vítkovice railway station from 1970s is characterized via mechanical fracture parameters. In this paper, six core-drilled cylindrical specimens with diameter of 75 mm were provided ...
 • Trojrozměrné pružinové sítě a jejich aplikace 

  Štafa, Michal
  Předkládaná práce poukazuje na pozoruhodný potenciál fyzikálně diskretizačního lattice modelu FyDiK pro prostorové modelování nelineárních problémů stavební mechaniky. K dosažení cílů práce byla naprogramována aplikace, ...