Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza degradačních produktů organického barviva po rozkladu v diafragmovém výboji 

  Nejezchleb, Martin
  Práce je zaměřena na identifikaci degradačních produktů organického barviva Saturnová červeň L4B, vznikajících v diafragmovém výboji, pomocí separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá využíváním biomasy jako nositele energie a způsobu jejího získání. Jsou popsány v současnosti nejpoužívanější metody přeměny biomasy na různé formy energie, od spalování po anaerobní digesci. Dále tato ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Tomeček, Jaromír
  Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
 • Chemie lineárních polynitraminů 

  Teplá, Romana
  Práce je zaměřena na chemii lineárních polynitraminů, jejich fyzikálně-chemické a výbušinářské vlastnosti s ohledem na možnosti jejich přípravy a oblasti použití jako energetických plastifikátorů tuhých propelentů a jako ...
 • Chemie polynitrovaných heterocyklických sloučenin 

  Kubátková, Nela
  Byla zpracována rešerše na téma polynitrované heterocyklické sloučeniny. Jedná se o sloučeniny se schopností detonace, způsobené zejména přítomností nitroskupin, které jsou navázány na atomy uhlíku jejich cyklu. Tato práce ...
 • Chiralita a její význam v environmentální organické analýze 

  Svobodová, Dagmar
  Tato bakalářská práce je vypracována jako literární rešerše zaměřená na charakterizaci chirality a jejím významem pro životní prostředí. Tato práce také podává přehled metod používaných pro chirální separaci a analýzu ...
 • Energetické materiály na bázi nitramidů 

  Křištof, Adam
  Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...
 • Energetické materiály s vysokým obsahem dusíku 

  Bartošková, Monika
  Rešeršní zpracování problematiky perspektivních energetických materiálů s vysokým obsahem dusíku.
 • Environmentální aspekty pyrotechnických složí 

  Mešková, Michala
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší ...
 • Moderní metody detekce energetických materiálů 

  Šesták, Jozef
  Byla zpracována literární rešerše moderních metod detekce výbušnin. Práce zpočátku pojednává o detekčních metodách již běžně používaných v technické praxi, jakož jsou plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, ...
 • Možnosti zpracování odpadního glycerolu z výroby bionafty 

  Hýža, Bohumil
  Cílem bakalářské práce je popsat možnosti zpracování odpadního glycerolu pocházejícího z výroby bionafty. Práce je čistě teoretická a informace k ní byly získány z různých literárních zdrojů. Úvod práce pojednává o ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi glycerolu 

  Trombik, Tomasz
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapaliny. Kapalina má být založena na směsi propan-1,2,3-triolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, zda je tato nová směs schopná ...
 • Separace azaarénů vysoceúčinnou kapalinovou chromatografií 

  Kočí, Kamila
  Předložená práce je studií chromatografického chování azaarenů v separačním systému vysoceúčinné kapalinové chromatografie s obrácenými fázemi. Hlavním cílem této práce bylo použití základních principů chromatografické ...
 • Studium ochranných vlastností fóliových a nánosovaných materiálů 

  Slováková, Kristína
  Práce se zabývá studiem odolnosti neporézních polymerních materiálů vůči permeaci vybraných průmyslových škodlivin, rozborem probíhajících difusních procesů a využitím získaných výsledků při výběru vhodných bariérových ...
 • Studium thiofenových oligo-kopolymerů: syntéza a optoelektronické vlastnosti 

  Krajčovič, Jozef
  Disertační práce se zabývá syntézou a studiem thiofenových monomerů, oligomerů a kopolymerů. Syntéza pomocí oxidativní polymerizace poskytla thieno[3,4-b]pyrazinové deriváty pro přípravu nové série kopolymerů na bázi ...
 • Termochemické vlastnosti lineárních polynitraminů 

  Teplá, Romana
  Práce je zaměřena na získání termochemických vlastností lineárních polynitraminů pro předpověď jejich detonačních vlastností. Základními termochemickými veličinami jsou slučovací entalpie ?f H° (298,g) v plynné a zejména ...
 • Termochemie polydusíkatých heterocyklických sloučenin 

  Bartošková, Monika
  Předpověď detonačních vlastností nové generace energetických materiálů s vysokým obsahem dusíku (HNEM) je založena na znalosti jejich slučovacích entalpií, které jsou sumou hodnot jednotlivých dusíkatých heterocyklických ...
 • Toxicita trinitrotoluenů a produktů jejich biotransformací 

  Bednařík, František (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2000)
 • Využití plynové chromatografie ke studiu permeace toxických látek bariérovými materiály 

  Brtníková, Jana
  V této práci byly studovány transportní jevy plynů a par přes polymerní bariérové materiály, jakož i faktory, které ovlivňují permeabilitu plynných a kapalných toxických látek. Pro sledování permeačních charakteristik byly ...
 • Využití separačních metod pro studium biologicky aktivních látek ve vodách 

  Vydrová, Lucie
  Léčiva patří mezi biologicky aktivní látky, které se odlišují různými funkčními skupinami, fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. Tyto chemické látky, v současnosti zařazované mezi „nové“ kontaminanty, se kumulují ...