Now showing items 1-20 of 83

 • Absorpční charakteristiky namáhaných drážkových izolací 

  Přikryl, Tomáš
  Diplomová práce sleduje změny základních dielektrických vlastností. Jsou sledovány změny absorpčních charakteristik a časových závislostí rezistivity se změnou relativní vlhkosti. Na vzorcích materiálů byly měřeny časové ...
 • Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů 

  Baťa, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností kapalných oligobutadiénů ve střídavém elektrickém poli metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Je prostudována současná problematika v oblasti diagnostiky polymerních a ...
 • Analýza dielektrických vlastností slídové izolace v průběhu navlhávání 

  Yakymets, Dmitrij
  Přdložena bakalářská práce sleduje změnu základních dielektrických vlastností tepelně namáhaného materiálu RELANEX v průběhu navlhávání. Na vzorcích materiálu byly měřeny hodnoty kapacity, ztrátového činitele tg d v ...
 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Analýza tepelných vlastností integrovaných obvodů na systémové úrovni 

  Vaněk, Martin
  Hlavním cílem této práce je shrnout základní poznatky o tématech spojených s teplem, se zaměřením na aplikace v elektrotechnice, a provést měření tepelného odporu pouzder integrovaných obvodů. První část je praktická a ...
 • Analýza vícefaktorového namáhání elektroizolačních materiálů 

  Jeřábek, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností nestárnutých a tepelně, elektricky a kombinovaně stárnutých drážkových izolací. Během experimentu je sledován vliv vlhkosti na dielektrické ...
 • Analýza vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o vlivu tepelného, elektrického a kombinovaného (tepelně elektrického) namáhání na elektrické vlastnosti elektroizolačního materiálu ISONOM NMN, který je používán jako drážková izolace v ...
 • Analýza vlastností provozních kapalin 

  Chrobák, Jan
  Předložená práce se zabývá měřením dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu kapalin používaných v potravinářském průmyslu. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy měření těchto veličin. Proběhla analýza ...
 • Analýza vlivu parametrů vytvrzování na dielektrické vlastnosti laku při dlouhodobém navlhávání 

  Bodeček, Martin
  V bakalářské práci byl zkoumán vliv teploty při vytvrzování laku na jeho dielektrické vlastnosti při dlouhodobém navlhání. Teoretická část přibližuje problematiku dielektrik a působení klimatických vlivů na izolanty. ...
 • Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi 

  Vodička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických ...
 • Aplikace síťového připojení měřicích přístrojů v technické diagnostice 

  Gőtz, Lukáš
  Předložená práce pojednává o možnostech využití síťového připojení přístrojů v měřicí technice od společnosti Agilent. Předmětem práce je teoretický popis jednotlivých způsobů připojení měřicích přístrojů do počítačové ...
 • Aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin 

  Macháč, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin. První část práce je zaměřena na teoretické základy šíření elektromagnetického vlnění. Další oddíl je orientován na měření indexu ...
 • Chování feroelektrik v elektrickém poli 

  Krejčí, Josef
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...
 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních kapalin 

  Makówka, Tomasz
  Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami, jejich vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. Podrobněji je zkoumána dynamická viskozita, elektrická vodivost a diagnostické metody pro sledování těchto ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních zalévacích hmot 

  Mucha, Jan
  Předkládaná práce se zabývá současným vývojem stavu elektroizolačních hmot používaných v elektrotechnickém průmyslu, včetně kladených požadavků na jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Součástí práce je příprava ...
 • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

  Šeliga, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...
 • Dielektrické vlastnosti tepelně namáhaných drážkových izolací 

  Přikryl, Tomáš
  Bakalářská práce sleduje změny základních dielektrických vlastností drážkové izolace na bázi polyesterové fólie v průběhu změny vlhkosti. Na vzorcích materiálu byly měřeny časové závislosti nabíjecích inab a vybíjecích ...
 • Dynamická viskozita elektroizolačních kapalin 

  Míka, Petr
  Diplomová práce se zabývá perspektivními elektroizolačními kapalinami šetrnými k životnímu prostředí. V práci jsou uvedeny důležité vlastnosti v současnosti používaných elektroizolačních kapalin. Je popsána fyzikální ...
 • Elektrická vodivost alternativních elektroizolačních kapalin 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi alternativních elektroizolačních kapalin a kapalin na bázi ropy. Je zkoumáno jejich použití v elektrotechnickém průmyslu. V praktické části práce se zabývá měřením absorpčních ...