Now showing items 1-16 of 16

 • Algoritmy souběžného technického a programového návrhu 

  Vlach, Jan
  Tento diplomový projekt se zabývá souběžným návrhem programového a technického vybavení vestavěných systémů. Zahrnuje jednak obecný popis celého tohoto procesu , jednak je tento postup ilustrován na návrhu, simulaci a ...
 • Algoritmy zpracování signálu v FPGA 

  Maršík, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů pomocí digitálních zařízení. Zejména se jedná o analýzu odezvy Dopplerova radaru a následné získání informací o detekovaném objektu (rychlost, směr pohybu, ...
 • Dálkové ovládání modelu auta pomocí PC 

  Drdla, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem dálkově ovládaného modelu auta ovládaného pomocí počítače. Popisuje návrh a sestrojení fyzického modelu auta, návrh a implementaci aplikace pro mobilní operační systém Android a řídicí aplikace ...
 • GPS pro výukovou HW/SW platformu 

  Pajgrt, Ondřej
  Práce se zabývá popisem spojení výukové platformy FITkit s GPS modulem. Seznámíme se v ní s problematikou systému GPS z teoretického i praktického hlediska, s výukovou platformou FITkit a jejím obecným využitím.Také podrobně ...
 • HTTP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Jóba, István
  Cílem bakalářské práce je implementovat protokol HTTP pro výukovou platformu FITkit. Po představení FITkitu a jeho částí se práce zaměřuje na implementační detaily protokolu HTTP, jako jsou jeho verze, základy komunikace, ...
 • Implementace algoritmu pro hledání podobností DNA řetězců v FPGA 

  Pařenica, Martin
  Tato práce popisuje způsoby porovnání nukleotidových řetězců s využitím párového a vícenásobného porovnání. V práci jsou popsány algoritmy párového porovnávání pro hledání nad daty v databázích a nebo algoritmy využívající ...
 • Implementace algoritmu SVM v FPGA 

  Krontorád, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro trénování klasifikátoru SVM a jejich realizací v hradlovém poli FPGA. Jsou zde uvedeny základní informace o klasifikátoru, jeho trénování a uvedeny dva trénovací algoritmy. ...
 • Implementace obrazových klasifikátorů v FPGA 

  Kadlček, Filip
  Práce je zaměřena na obrazové klasifikátory a jejich implementaci v FPGA. Klasifikátory dělí na dvě skupiny - slabé a silné klasifikátory. Ve skupině silných klasifikátorů se zaměřuje především na AdaBoost. Ve skupině ...
 • Interpreter bytového kódu Java 

  Husák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat interpreter bytového kódu Java na platformě FITkit. V práci je nejprve rozebrána problematika jazyka Java, zejména vlastnosti přenositelného bytekódu a virtuálního stroje ...
 • Rozhraní Ethernet pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Kolařík, René
  Bakalářská práce se zabývá rozšířením výukové platformy FITKit o ethernetové rozhraní a volbou vhodného způsobu pro tento účel. Dále se zabývá hardwarovou a softwarovou implementací zvoleného modulu a základních síťových ...
 • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním Bluetooth 

  Králíček, Jan
  FITkit slouží studentům, kteří chtějí získat hlubší znalosti hardwaru a programování vestavěných systémů. Nicméně, stále existuje mnoho způsobů, jak vlastnosti FITkitu  vylepšit (například bezdrátovou komunikací). Jeden ...
 • Systém pro řízení chytré domácnosti 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zabývá netradičním řešením v oblasti systémů pro domácí automatizaci, jako centrální jednotky tvořené miniaturním počítačem. Práce obsahuje návrh architektury, ovládání a vizualizace takového systému.
 • TCP/IP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Leskovec, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zpracování TCP/IP protokolu pro výukové zařízení FITKit. Zabývá se výběrem vhodného řešení, modifikaci nalezeného řešení a provázání s cílovým zařízením. Dále popisuje finální testování a chování ...
 • Univerzální vývojová deska pro mikrokontrolery řady Pic18F 

  Jež, David
  Tato práce popisuje návrh univerzální vývojové desky pro různé typy mikrokontrolérů a jednotného rozhraní pro modul mikrokontroléru k desce. Věnuje se jak popisu rozhraní a návrhu, tak také přehledu mikrokontrolérů Microchip ...
 • Využití funkcionálních jazyků pro hardwarovou akceleraci 

  Hodaňová, Andrea
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití funkcionálního paradigmatu pro hardwarovou akceleraci, konkrétně pro datově paralelní úlohy. Úroveň abstrakce tradičních jazyků pro popis hardwaru, jako VHDL a Verilog, ...
 • Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ 

  Husák, Jiří
  Práce se zabývá využitím syntézy na systémové úrovni v aplikaci pro zpracování obrazu. Aplikace je určena pro platformu Xilinx ZYNQ. Komponenty v FPGA jsou popsány v jazyce C++. K implementaci bylo použito vývojové prostředí ...