Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice 

  Straka, Tomáš
  Kontakt kola a kolejnice je výrazně ovlivněn tzv. třetím tělesem – kontaminanty. Cílem této bakalářské práce je analyzovat kontaminanty v kontaktu a vytvořit tak stručný přehled. V úvodu práce je charakterizován kontakt ...
 • Analýza vlivu složení modifikátorů tření na adhezi a hluk v kolejové dopravě 

  Suchomel, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je experimentální studium vlivu složení modifikátoru tření na vodní bázi na adhezi a hladinu akustického tlaku. Experimenty jsou realizovány na dvoudiskovém zařízení. Nejprve jsou provedeny ...
 • Bezkontaktní těsnění 

  Klimek, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Dopravníkový systém pro třídění mincí 

  Žonda, Peter
  Cieľom bakalárskej práce je zdokumentovať súčasné zoradenie výrobnej linky na triedenie minci a zároveň navrhnúť nový stav, ktorý bude šetriť priestor v miestnosti. Vytvorený nový stav následne zdokumentovať a vytvoriť 3D ...
 • Experimentální studium modifikátorů tření v kolejové dopravě 

  Knápek, Jiří
  Aplikaci modifikátoru tření lze efektivně řídit adhezi v kontaktu kola a kolejnice. Řízením adheze lze následně redukovat nadměrné opotřebení kontaktních těles nebo zvýšenou hladinu hluku. Podstatou této diplomové práce ...
 • Experimentální výzkum směsí proti tvorbě námrazy trolejových vedení 

  Málek, Jan
  V rámci této práce byly testovány komerčně dostupné směsi proti námraze. K tomu byla navržena metodika hodnocení vlivu testovaných směsí na rychlost růstu námrazy a její vývoj v čase. Tyto testy pak probíhali na testovacím ...
 • Experimentální zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic 

  Valena, Martin
  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji experimentálního zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic. V první části jsou popsány mechanismy vzniku a druhy vlnkovitosti, taktéž je zde možné najít rozbor měřících zařízení, ...
 • Friction Modification within Wheel-Rail Contact 

  Galas, Radovan
  Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem ...
 • An Investigation on Adhesion Behavior of Solid Particles in Water Contaminated Wheel-Rail Contact 

  Kvarda, Daniel; Galas, Radovan; Omasta, Milan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-14)
  The objective of this study was to investigate the influence of solid particles of talc in water contaminated wheel-rail contact. The main aim was to identify situations where low adhesion can occur and define properties ...
 • Klasifikace a hodnocení opotřebení kolejnic 

  Nohel, Rostislav
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na opotřebení kolejnic. V práci se čtenář nejprve seznámí se základními pojmy kolejové dopravy jako je názvosloví kola a kolejnice, adheze, součinitel adheze, kontaktní plocha, skluz, ...
 • Konstrukce brzdného mechanismu 

  Laštůvka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí brzdného a aretačního mechanismu pro vysokotlaký viskozimetr, který je umístěný v laboratořích Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Brzdný mechanismus je schopen brzdit moment o ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro studium pískování kolejových vozidel 

  Galas, Radovan
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentálního zařízení pro studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice. V práci se čtenář nejdříve seznámí se základními pojmy jako je adheze, skluz, ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro vizualizaci axiálních sil ve šroubových spojích 

  Ptáček, Tomáš
  V této bakalářské práci je zhotoven konstrukční návrh experimentálního zařízení, které bude schopno měřit předpětí ve šroubových spojích. V první části práce je provedena rešerše o současném stavu poznání šroubových spojů ...
 • Konstrukce kabelového koše 

  Skopal, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout nové konstrukční řešení divadelního kabelového koše pro firmu EST Stage Technology, a.s. Toto řešení musí být rozebíratelné kvůli ekonomičtější přepravě, při zachování nízké hmotnosti ...
 • Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení 

  Polnický, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh a zhotovení výkresové dokumentace přípravku pro vyvození malých zatížení. Mechanismus se v případě realizace stane součástí laboratorního tribometru konfigurace ball-on-disk ...
 • Konstrukce stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice 

  Valena, Martin
  Předkládaná diplomová práce popisuje návrh a realizaci stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice. Aplikací TOR maziv na temeno kolejnice dochází k redukci opotřebení a snížení hluku. Nejprve byla provedena a kriticky ...
 • Konstrukce stacionární jednotky pro nástřik maziva na kolejnici 

  Jordán, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem a realizací stacionární jednotky pro nástřik maziva na kolejnici. TOR mazivo snižuje opotřebení a hlukovou emisi na železnicích a tramvajových tratí. Úvodní rešerše se zabývá ...
 • Látky pro modifikaci tření v kontaktu kola a kolejnice 

  Pláněk, Miloslav
  Aplikací látek pro modifikaci tření lze redukovat problémové aspekty kontaktu kola a kolejnice. Podstatou této bakalářské práce je zpracovat přehled látek pro modifikaci tření aplikujících se mezi běhoun kola a temeno hlavy ...
 • Ložiska pro vřetena obráběcích strojů 

  Knápek, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled o ložiscích používaných pro uložení vřeten obráběcích strojů. Práce je zaměřena především na kluzná, vzduchová, magnetická a valivá ložiska. Při popisu jednotlivých druhů ložisek je ...