Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza procesu mletí slínkových minerálů 

  Klapka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu výroby brownmilleritu za účelem syntézy jeho čisté fáze. Cílem je uspěšná příprava C4AF a následné mletí třemi technologickými procesy. Dále bude pomocí XRD – analýzy zkoumán ...
 • Effect of Imposed Shear Strain on Steel Ring Surfaces during Milling in HighSpeed Disintegrator 

  Dvořák, Karel; Macháčková, Adéla; Ravaszová, Simona; Gazdič, Dominik (MDPI, 2020-05-13)
  This contribution characterizes the performance of a DESI 11 highspeed disintegrator working on the principle of a pin mill with two opposite counterrotating rotors. As the ground material, batches of Portland cement ...
 • The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime 

  Dvořák, Karel; Kulísek, Karel; Gazdič, Dominik (Elsevier, 2017-01-31)
  This work is focused on the possibilities of utilization of ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, for the manufacturing of hydraulic lime. Alternative hydraulic binders are becoming very popular in the present ...
 • Pojiva a maltové směsi na bázi síranu vápenatého 

  Hanáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti síranových pojiv, zejména anhydritové maltoviny. Teoretická část se věnuje obecné teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Druhá část obsahuje popis normových ...
 • Pojiva a malty ze síranu vápenatého 

  Koláček, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se věnuje studiu pojiv a malt na bázi síranu vápenatého. Teoretická část se zabývá obecnou teorií síranových pojiv a anhydritových maltovin. Dále je věnována pozornost normovým požadavkům na ...
 • Porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin 

  Martykán, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin. V praktické části sleduje fyzikální vlastnosti a mikrostrukturu hydratovaného směsného cementu s příměsí ...
 • Posouzení pucolánových schopností strusky Oslavany 

  Trandová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením pucolánových schopností strusky Oslavany. Cílem práce je posoudit její latentní hydraulicitu, zda je struska vhodná jako druhotná surovina. Praktická část je zaměřena na sledování ...
 • The potential use of the FBC ash for the preparation of blended cements 

  Gazdič, Dominik; Fridrichová, Marcela; Kulísek, Karel; Vehovská, Ludmila (Elsevier, 2017-05-25)
  Ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, are not being practically used for the production of hydraulic binders. The problem is their chemical and mineralogical composition. FBC ashes are characterized by a ...
 • Příprava a vlastnosti belitického slínku 

  Havlík, Leoš
  DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ PŘÍPRAVOU A VLASTNOSTMI BELITICKÉHO SLÍNKU. PODKLADEM K VYPRACOVÁNÍ TÉTO PRÁCE BYLO ZPRACOVÁNÍ VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ NA DANÉ TÉMA FORMOU REŠERŠE, A STUDIUM DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMŮ PROVÁDĚNÝCH NA ...
 • Příprava a využití směsného portlandského pojiva pro vývoj samonivelačních směsí 

  Kianička, Dalibor
  Práce se zabývá návrhem samonivelačních podlahových potěrů a stěrek na bázi ternárního pojivového systému portlandský cement-hlinitanový cement-sádrovec s cíleným vznikem ettringitu. V rámci práce byl sledován vliv navržené ...
 • Příprava alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4 

  Zájeda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4. V teoretické části se zaměřuje na dosavadní poznatky v oboru přípravy alfa sádry beztlakovou metodou. V praktické části se zaměřuje na ...
 • Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy 

  Soukupová, Veronika
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s ...
 • Sledování vlivu různých technologií mletí na vlastnosti portlandských cementů 

  Virágová, Tereza
  Práce se bude zabývat sledováním vlivu různých technologií mletí na výsledné vlastnosti portlandského cementu. Dále bude sledovat ekonomickou náročnost mlecího procesu. Studie stručně shrne dosavadní poznatky o využívaných ...
 • Studium anhydritových maltovin 

  Břicháčková, Jana
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem v oblasti přípravy síranových pojiv na bázi anhydritu. Je koncepčně rozdělena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin, zaměřenou zejména na lité anhydritové podlahy, ...
 • Studium budičů anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem budičů anhydritových maltovin. Teoretická část je věnována rešerši dostupné tuzemské a zahraniční literatury na dané téma. Pozornost je také věnována studiu dosavadního výzkumu ...
 • Studium cementářských bypassových odprašků 

  Havlík, Leoš
  CÍLEM PRÁCE JE STUDIUM CEMENTÁŘSKÝCH BYPASSOVÝCH ODPRAŠKŮ. PRÁCE JE ZALOŽENA NA TEORETICKÝCH PODKLADECH VZNIKU BYPASSOVÝCH ODPRAŠKŮ, JEJICH ZPŮSOBU ODTAHŮ V CEMENTÁRNÁCH ČESKÉ REPUBLIKY, A JEJICH NÁSLEDNÉHO ZPRACOVÁNÍ A ...
 • Studium fázových změn při výpalu portlandského slínku 

  Pertlová, Alena
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových změn probíhajících při výpalu cementového slínku. Teoretická část je věnována studiu podkladů teorie výpalu portlandského slínku a studiu vlastností slínků jiných ...
 • Studium hydratace anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem hydratace anhydritových maltovin. Práce je primárně zaměřena na zkoušení různých budičů hydratace a následné sledování hydratačního procesu pomocí XRD analýzy, a také navazuje ...
 • Studium hydratačního procesu anhydritových maltovin 

  Verner, Filip
  Předkládaná práce se zabývá studiem hydratačního procesu anhydritových maltovin s přídavkem vnějších budičů. Koncepčně je rozdělena na dvě části. První teoretická část obsahuje obecnou teorii síranových pojiv, anhydritových ...
 • Studium tvorby a kinetiky hydratace belitického slínku 

  Halešová, Adéla
  DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ STUDIEM PŘÍPRAVY ČISTĚ BELITICKÉHO SLÍNKU ZA ÚČELEM POTENCIONÁLNÍHO ZVÝŠENÍ KINETIKY HYDRATAČNÍCH PROCESŮ FORMOU CHEMICKÉ AKTIVACE. PRÁCE JE VYPRACOVANÁ FORMOU REŠERŠÍ O ZJIŠTĚNÝCH DOSAVADNÍCH ...