Now showing items 1-20 of 23

 • Chyby v MRI metodách měření difúzních koeficientů 

  Uríča, Jozef
  Diplomová práca chyby v MRI metódach merania difúznych koeficientov sa zaoberá preštudovaním merania difúzií metódami NMR, špecifikuje miesta príčiny vzniku určenia difúznych koeficientov. Hlavnou funkciou programu je ...
 • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

  Pláněk, Jiří
  Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Měření parametrů smrkových jehlic metodami MR zobrazování 

  Slivka, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie parametrov smrekových ihlíc z 2D obrazovej reprezentácie. K získaniu obrazu bola využitá magnetická rezonancia, konkrétne zobrazovacia sekvencia spinálneho echa. Ďalej je práca ...
 • Měření relaxačních konstant technikami MR 

  Pavlíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá metodami měření relaxačních časů T1 a T2 pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a experimentálním měřením vzorků vodivých gelů. V teoretické části je uveden rozbor chování atomů umístěných ...
 • MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos 

  Mikulka, Jan; Vlachová Hutová, Eliška; Kořínek, Radim; Marcoň, Petr; Dokoupil, Zdeněk; Gescheidtová, Eva; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter, 2016-04-15)
  The large set of scientific activities supported by MRI includes, among others, the research of water and mineral compounds transported within a plant, the investigation of cellular processes, and the examination of the ...
 • Návrh laboratorní úlohy pro ověření principu NMR 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy, která má ověřit základní principy nukleární magnetické rezonance. V teoretické části projektu jsou shrnuty základní poznatky o nukleární magnetické rezonanci (NMR) a ...
 • Nový teplotní systém pro MR tomograf 

  Vomočil, Tomáš
  Je proveden návrh teplotního systému pro MR tomograf s proměnným teplotním rozsahem 20 až 45 stupňů celsia a s přesností 1oC, Systém bude z nemagnetických materiálů.
 • Optimalizace parametrů akvizice MR signálu pro měření malých objektů 

  Pecháček, Libor
  Předmětem mé Diplomové práce je návrh metody optimalizace parametrů snímání MR signálu pro měření malých objektů. Práce je rozdělena do několika částí tak, abych postupně pronikl do dané problematiky. V první části se ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • Rychlé MRI metody 

  Kořínek, Radim
  Tato práce se zabývá porovnáním rychlých a konvenčních měřících metod v MRI. Jsou zde uvedeny základní rychlé sekvence, z kterých pak vycházejí další a efektivnější metody. Popsané jsou zde metody EPI (Echo Planar Imaging), ...
 • Segmentační metody ve zpracování biomedicínských obrazů 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce pojednává o moderních metodách a přístupech ke zpracování obrazů, konkrétně k jejich segmentaci, klasifikaci a vyhodnocování parametrů. Jedná se především o zpracování medicínských snímků měkkých tkání ...
 • Soft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methods 

  Mikulka, Jan; Gescheidtová, Eva; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2012-07-31)
  The paper deals with modern methods of image processing, especially image segmentation, classification and evaluation of parameters. It is focused primarily on processing medical images of soft tissues obtained by magnetic ...
 • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

  Mrnka, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...
 • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro nábojová a vysokoimpedanční měření 

  Nemček, Jakub
  Tato bakalářská práce je o vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro nábojová a vysokoimpedanční měření. Toto automatizované měřicí pracoviště je realizováno pomocí válcového aspiračního kondenzátoru, který je ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Nezhyba, Jiří
  Diplomová práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využitím při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. Definuje základní pojmy v této problematice jako jsou mateřská vlnka ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Ryšavý, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s principem filtračních technik signálů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance (NMR). Při zpracovávání signálů vzniká prakticky vždy ve snímcích rušivá složka a ...