Now showing items 1-6 of 6

 • Hydrodynamický model Svitavy a Svratky na území města Brna 

  Račoch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu povodňové ochrany v tocích a záplavových územích Svitavy (ř. km 0,000 – 2,050) a Svratky (ř. km 26,370 – 33,963) na území města Brna. S použitím spřaženého 1D a 2D ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu na toku Lomná v km 1,9 

  Hrabovský, Michal
  Diplomová práce se zabývá posouzením odolnosti stávajícího balvanitého skluzu na vodním toku Lomná v ř. km 1,9. Balvanitý skluz se nachází v intravilánu obce Jablunkov. Posouzení odolnosti je nově provedeno na základě ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí 

  Kacálková, Eva
  Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 2D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Posouzení možností zvýšení protipovodňové ochrany obce 

  Adam, Karel
  Práce pojednává o posouzení stávajícího stavu toku Chřibská Kamenice v intravilánu obce Všemily. Cílem projektu je posouzení kapacity a současného stavu koryta toku. Na základě posouzení je navrženo opatření na zlepšení ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Komín a Kníničky na Svratce 

  Šťastová, Barbora
  Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu stupně povodňové ochrany na základě hydraulických výpočtů pro různé povodňové scénáře, které odpovídají maximálním kulminačním průtokům Q1, Q5, Q20, Q100, Q100 neovlivněný ...
 • Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku 

  Jinek, Josef
  Práce pojednává o vlivu drsnosti povrchu stěny dna na součinitel výtoku při volném výtoku u ostrohranného kruhového otvoru ve dně. Ověřuje, uceluje a rozšiřuje znalosti v problematice výtoku otvorem. Součinitel výtoku autor ...