Now showing items 1-20 of 20

 • The Difficulties of Designing Technical-Economic Models for Czech Wastewater Treatment Plants 

  Zejda, Vojtěch; Gregor, Jiří; Kropáč, Jiří; Václavková, Šárka (University of Maribor Press, 2020-05-21)
  This paper describes the main points that must be faced when preparing a methodology for a techno-economic model of a wastewater treatment plant (WWTP). The model and the design are meant to be applied to real WWTP ...
 • Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

  Petříčková, Alena
  V teoretické části diplomové práce je uveden přehled o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem s důrazem na efektivní metody řešení. Detailněji je rozebrána problematika kompostování a strojního vybavení v ...
 • Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Dufka, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...
 • Efektivní návrh a provoz třídící linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Guštara, Dominik
  Předkládaná diplomová práce se zabývá materiálovou separací komunálních odpadů. Úvodní kapitoly popisují současný stav nakládání s vybranými materiálově využitelnými složkami a technologii jejich sběru. Následuje popis ...
 • Komplexní přístup k modelování dopravních nákladů při energetickém využití odpadů 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané diplomové práce je objektivně posoudit a vyhodnotit korektní volbu dopravy s možností odpad slisovat. V závislosti na klíčových parametrech, které ovlivňují konečnou cenu, zvolit ekonomicky ...
 • Mechanicko-biologické způsoby zpracování odpadu 

  Wildová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je popis možností nakládání se směsným komunálním odpadem v českém odpadovém hospodářství se zaměřením na potenciální realizaci zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBU) odpadů na našem území. ...
 • Municipal Waste Composition Analysis – Approaches to and Solutions for Czech Waste Management 

  Kropáč, Jiří; Gregor, Jiří; Pavlas, Martin (University of Maribor Press, 2020-05-21)
  Current trends in European Union waste management (WM) have resulted in the unified European Reference Model on Waste. The European Commission and European Environment Agency commissioned research subjects to develop the ...
 • Návrh výložníku nakladače DAPPER 

  Gregor, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného kinematického mechanismu výložníku stroje DAPPER 5000 a v další části návrhem nového mechanismu, který má zvýšit užitné vlastnosti stroje. Ten je opět kinematicky a silově ...
 • Návrh zatahovacího podvozku pro letoun Z 143 LSi 

  Gregor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem záměny stávajícího pevného podvozku cvičného a turistického letounu Z 143 LSi novým podvozkem typu VUT 100 v zatahovatelném systému. Úvodní kapitoly jsou věnovány popisu samotného letounu ...
 • Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového hospodářství 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané disertační práce je připravit dopravní technicko-ekonomické modely, které budou schopny odhadnout dopravní cenu pro vybrané scénáře. Cílem je dokázat hodnotit komplexní dopravní řetězce v ...
 • Produkce druhotných surovin z obecního odpadu 

  Kouřil, Čeněk
  Hlavním cílem bakalářské práce je podat přehled současného systému nakládání s komunálním odpadem a předvést jeho technicko-ekonomickou náročnost. K vyřešení cílů byl proveden rozbor současného stavu na území ČR a následně ...
 • Příklady dobré praxe a netradičních systémů sběru odpadů 

  Petrasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je popis metod využívaných při sběru odpadu se zaměřením na netradiční systémy. Její součástí je nastínění základní technické specifikace předmětných technologií. Analýzy je dále využito ke stanovení ...
 • Recyklační závody v České republice 

  Průžková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá recyklací složek komunálního odpadu (sklo, papír, plast). První část práce obsahuje seznámení se současným stavem nakládání s odpady a technologiemi jejich sběru. Následuje popis výroby, ...
 • Regionální charakteristiky komunálního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a hodnotí vliv drobných podniků na produkci komunálního odpadu v jednotlivých českých regionech. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu produkce komunálních ...
 • Rozbory komunálních odpadů v praxi 

  Wildová, Kristýna
  Hlavní náplní předkládané diplomové práce je provedení detailní rešerše studií a metodik, které se zabývaly analýzou složení komunálních odpadů, se zaměřením na směsné komunální odpady a přenesení získaných poznatků do ...
 • Technologické koncepty pro čištění oceánů 

  Jedličková, Kateřina
  Hlavní náplní předkládané diplomové práce je znečištění světových oceánů plastovým odpadem. V úvodní části práce se nachází obecné informace o produkci plastů a plastového odpadu, dále následují údaje o znečištění oceánů ...
 • Transportní systémy v odpadovém hospodářství 

  Koutná, Marie
  Hlavním cílem práce je zpracování transportních systému v odpadovém hospodářství jako klíčového prvku v oblasti nakládání s odpady. V teoretické části obsahuje rešerši týkající se legislativy v odpadovém hospodářství a ...
 • Vliv zateplení na spotřebu tepla 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané bakalářské práce je fakticky posoudit a objektivně vyhodnotit energetickou bilanci objektu v časové ose před a po realizaci zateplení. Zhodnotit, zda zateplení je perspektivní a především ...
 • Využitelnost plastových materiálů z komunálních odpadů 

  Jedličková, Kateřina
  Hlavní náplní předkládané bakalářské práce je identifikace provozních a ekonomických nároků spojených s produkcí druhotných surovin ze separovaného plastového odpadu. Součástí je i porovnání možného nakládání jak se ...
 • Využití železniční dopravy v oblasti odpadového hospodářství 

  Poul, David
  Diplomová práce se zabývá železniční dopravou, popisuje její roli v kombinované dopravě a srovnává klíčové aspekty se silniční dopravou. V rámci diplomové práce byla vytvořena podrobná databáze železničních tratí v České ...