Now showing items 1-20 of 25

 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Štefan, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje současnou finanční strategii společnosti MAGNETON a.s. a zkoumá vliv investičního záměru na její další rozvoj. Výstupem je posouzení efektů i rizik zamýšlené investice a návrh optimálního ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Langová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti M.H.MONT s.r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. V návaznosti na provedenou analýzu jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Paleček, Emil
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení stávající finanční strategie, kterou podnik aplikuje. Cestou k tomuto cíli bude vytvoření finanční analýzy a následné vyjádření k finančnímu zdraví společnosti. Na základě ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šimbera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který se zaměřuje na Franchising, maloobchodního formátu tradičních prodejen potravin v Brně. Snahou je vytvořit podnikatelský plán rozvoje maloobchodních formátů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vojíř, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru firmy SITEC, s.r.o., která je vlastněná nadnárodní společností GlobSol Corporation. Cílem této práce je na základě analýz posoudit podnikatelský projekt, zaměřený ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr 

  Sikora, Petr
  Diplomová práce posuzuje finanční strategii společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy. Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního hospodaření firmy. Na základě těchto výsledků ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jaroš, Tomáš
  Ak chce v súčasnosti podnik zlepšovať svoju tržnú pozíciu a zvyšovať zisky, musí dochádzať k jeho expanzii. Expandovať môže iba na základe využitia príležitostí, ktoré sa mu naskytajú. Cielom tejto práce je zhodnotenie ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hruška, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr na zavedení nové investice do Střední školy řemesel v Třebíči. Práci tvoří teoretické uvedení do problematiky a přípravy podnikatelského záměru. Praktickou část ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubešová, Pavlína
  V práci rozhoduji o efektivnosti investičního záměru na základě finanční analýzy, který firma SPAME, s.r.o. hodlá realizovat s rozšířením činnosti. Práce obsahuje analýzu finančního zdraví podniku, zhodnocení ekonomické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šenk, Kamil
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení. Navrhuje způsoby finacování a možnosti získání podpory ...
 • Podnikatelský záměr 

  Plánská, Alexandra
  Předmětem diplomové práce je projekt „Turistické centrum SOLNICE", jehož obsah tvoří stavební obnova a rekonstrukce dvou historických budov umístěných v Městské památkové rezervaci Znojmo na rodinný penzion kategorie *** ...
 • Podnikatelský záměr 

  Malý, Milan
  Úkolem této diplomové práce bylo vypracovat návrh podnikatelského záměru na zajištění stability podniku TIPA F s. r. o.. V této práci jsou využity analýzy prostředí managementu a finanční analýza. Na základě těchto analýz ...
 • Podnikatelský záměr 

  Socha, Václav
  Diplomová práce uvádí základní poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru pro založení nové firmy. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický segment a druh výrobku, na který bude firma zaměřena. Představuje návrh ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Pospíšilíková, Ľudmila
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy WAX, s.r.o., v období roků 2004 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Kotaba, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout konkrétní kroky pro zlepšení finančního řízení společnosti SMO m.a.s. což předpokládá provést finanční analýzu podniku, z ní vyvodit nedostatky a navrhnout opatření. Tyto návrhy možných ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Chrenko, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je aplikace metod a postupů finanční analýzy zaměřené na finanční zdraví společnosti. První část se v teoretické rovině věnuje finanční analýze, přípravě dat a definici použitých finančních ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Karas, Michal
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Anamoka, s.r.o. . Při finanční analýze firmy jsem využil elementárních metod finanční analýzy. Analyzoval jsem účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) firmy z let ...