Now showing items 1-4 of 4

 • Klasifikace dat s využitím umělých neuronových sítí 

  Gurecká, Hana
  Práce se zabývá neuronovými sítěmi využívanými ke klasifikaci dat. Teoretickou náplní práce je představení tří základních typů neuronových sítí využitelných ke klasifikaci dat. Těmito sítěmi jsou dopředná neuronová síť se ...
 • Monitorování pracovního prostoru robotu 

  Gurecká, Hana
  Cílem teoretické části práce je shrnutí postupů a algoritmů určených pro monitorování pracovního prostoru robota, kterým je věnována první kapitola. Dalším důležitým tématem je problematika přesnosti výpočtů při použití ...
 • Počítačové modelování 3D objektů pomocí povrchové sítě 

  Gurecká, Hana
  Práce je rozdělena do rešeršní a praktické části. Cílem rešerše je seznámení se s modelováním objektů pomocí povrchových sítí. Jsou rozebrány základní vlastnosti a typy struktur povrchových sítí. Značný prostor je věnován ...
 • Vizualizace skalárních polí metodou back-to-front 

  Gurecká, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních ...