Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza informačního systému společnosti a návrh jeho změn 

  Smržová, Nela
  Náplní této bakalářské práce je popis a analýza informačního systému společnosti zabývající se prodejem elektrospotřebičů. Informační systém je pro společnost klíčovým prvkem. Na základě analýzy systému budou navrhnuty ...
 • Analýza interakcí v odpadovém hospodářství 

  Szásziová, Lenka
  Dizertační práce se zabývá aplikací simulačních, prognostických a optimalizačních metod v oblasti odpadového hospodářství. V úvodu práce je popsán současný stav a výhled v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Následující ...
 • Bioplynové stanice 

  Freisleben, Jan
  Cílem této práce je popsat technologickou skladbu bioplynových stanic, substráty a proces fermentace.
 • CFD modelování hoření tuhých paliv na roštu 

  Juřena, Tomáš
  Práce je zaměřena na vytvoření numerického modelu 1D experimentálního reaktoru pro spalování tuhých paliv. Metodou konečných objemů je provedena diskretizace řídících rovnic a takto formulovaná úloha je implementována do ...
 • CFD modelování mísení kapalin v potrubí 

  Pavlíček, David
  Tato práce je zaměřena na počítačové modelování mísení kapalin v potrubí především pak statickými mísiči. Hlavním cílem je provést analýzu několika vybraných statických mísičů v konkrétní průmyslové aplikaci, a to dávkování ...
 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • Effervescent Breakup and Combustion of Liquid Fuels: Experiment and Modelling 

  Broukal, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na oblast effervescentních sprejů a jejich aplikace na kapalné spalování s důrazem na průmyslové spalovací komory. Oba aspekty – modelování a experiment – jsou řešeny. Práce obsahuje obecný úvod, ve ...
 • Ejektory a jejich využití v průmyslu 

  Zejda, Vojtěch
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s ejektorovými čerpadly. Popisuje jejich princip činnosti, výhody a nevýhody a problematiku jejich použití v různých aplikacích. Hlavní nevýhodou ejektorů je jejich nízká účinnost, a ...
 • Experimentální analýza procesu rozpadu kapaliny u šumivé trysky 

  Zaremba, Matouš
  Práce pojednává o experimentálním výzkumu mechanismů rozpadu kapaliny při procesu rozprašování dvoumédiových trysek. První část výzkumné práce se zabývá porovnáním čtyř dvoumédiových trysek při provozu v energeticky ...
 • Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí 

  Hájek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými z krbových kamen do vnitřního prostředí. Ze začátku se práce věnuje popisu biomasy a jejímu spalování. Následuje část, která se zaměřuje na škodliviny, vznikající ...
 • Matematický model solárního sušení kalu z čističky odpadních vod 

  Ficza, Ildikó
  Solární sušení je mimo jiné energeticky nenáročná a tudíž vysoce ekologická cesta pro zpracování kalů z malých čistíren odpadních vod. Výsledkem tohoto procesu je produkt, který je velmi dobře použitelný v zemědělství jako ...
 • Měření rychlostních profilů za vířičem 

  Zejda, Vojtěch
  Hořáky jsou klíčová zařízení procesních pecí, jež významně ovlivňují tvorbu emisí při spalovacím procesu. Pro vývoj moderních low – NOX hořáků je nezbytné znát přesnou podobu proudění, které generuje axiální lopatkový vířič ...
 • Modeling of nonlinear diffusion 

  Oyekan, Oluwadamilola Adeniyi
  In this thesis, we study the nonlinear diffusion equation especially Porous Medium Equation (PME). u_t= \Delta(u^m) + f(u), Parameter m>1 in the case of slow diffusion, m=1 means linear model and $0
 • Modelování proudění v zařízeních procesního průmyslu 

  Bialožyt, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zjednodušené geometrie na výpočet pomocí počítačového modelování proudění. Konkrétně se jedná o možnost náhrady části trubky porézní vrstvou, která má odpovídající tlakovou ztrátu jako ...
 • Modelování vodního zástřikového systému parního ventilu 

  Polášek, Radek
  Obsahem práce je vytvoření modelu pro analýzu parního ventilu, jehož funkcí je ochlazování proudící páry pomocí zástřikového systému. Nejprve je s využitím CFD analýzy provedena simulace proudění s přenosem tepla. Výstupy ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Hájek, Jiří
  Tato práce se zabývá detailním rozborem systémů managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000 ve vybrané společnosti. Cílem této práce je provést dokladnou analýzu tohoto systémy a dále se zaměřit na konkrétní problém, oblast ...
 • Numerical Modelling of Grate Combustion 

  Juřena, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...
 • Optimalizace konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model stávající (běžné) konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy, provést výpočet a vyhodnotit kvalitu chlazení stávající sondy a případně navrhnout konstrukční úpravu pro zlepšení ...
 • Příprava nástroje pro inženýrské výpočty 

  Komiš, Jan
  Předmětem práce je seznámit čtenáře s použitím Pythonu v oblasti inženýrských výpočtů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje čtenáře s Pythonem a možnostmi jeho využití ve strojírenské ...
 • Rovnice nelineární difuze 

  Polášek, Radek
  Práce se věnuje různým typům difuzních rovnic. Difuzní rovnice jsou odvozeny pro různé předpoklady prostředí. Blíže je pak popsáno Barenblattovo řešení rovnice pomalé difuze, na kterém jsou demonstrovány jeho vlastnosti.