Now showing items 1-17 of 17

 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je navrhnout filtr typu dolní propust 5. řádu s Butterworthovou aproximací v pásmu přeladitelnosti 10 – 100 kHz, pokud to bude možné, tak dosáhnout i vyšších mezních kmitočtů. Porovnat dva typické představitele ...
 • Analýza transportních a šumových charakteristik oxidových vrstev na bázi niobu 

  Sita, Zdeněk
  Kondenzátor na bázi oxidu niobu je novým typem pasívní součástky, jehož vývoj byl motivován snahou vyřešit hlavní nedostatky tantalového kondenzátoru – omezený zdroj tantalové suroviny a nebezpečí hoření při průrazu. Chování ...
 • Diagnostika PN přechodu křemíkových vysokonapěťových usměrňovacích diod pomocí šumu mikroplazmatu 

  Raška, Michal
  Práce se zabývá diagnostikou lokálních defektů v PN přechodu a přináší nové poznatky v oblasti chování šumu mikroplazmatu a jeho využití k určení změny teploty uvnitř PN přechodu. Právě defekty v PN přechodech jsou zdrojem ...
 • Elektroinstalace rodinného domu – prováděcí dokumentace 

  Hájek, Karel
  Cíle této práce jsou rozděleny do tří částí. V první části je čtenář seznámen s problematikou silových a datových instalací, což zahrnuje legislativu potřebnou pro tvorbu projektů v oboru elektro, připojení objektu k ...
 • Emulátor memkapacitoru 

  Weiss, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout emulátor memkapacitoru s po částech lineární (PWL) charakteristikou. Memkapacitor se řadí mezi mem-součástky, které byly postulovány v 70. - 80. letech minulého století Leonem Chuou. ...
 • Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození 

  Nohál, Libor
  Tato dizertační práce se zabývá experimentálním studiem zpřesněné detekce vzniku únavového kontaktního poškození pomocí metody akustické emise. Byla realizována série experimentů na dvou reprezentantech ložiskových ocelí ...
 • Memristor s PWL charakteristikou 

  Holas, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analogovou emulací memristorové paměti s po částech lineární charakteristikou typu náboj-tok, která je navrhována do moderních digitálních pamětí. V první části dokumentu jsou shrnuty základní ...
 • Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce 

  Pikula, Stanislav
  Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna ...
 • Návrh sondy vířivých proudů a její aplikace pro zkoušení kompozitních leteckých konstrukcí 

  Boháčová, Marie
  Tato disertační práce se zabývá návrhem snímače vířivých proudů, který umožní nedestruktivní kontrolu leteckých kompozitních konstrukcí, zejména plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP), v oblastech výroby a údržby ...
 • Primární kalibrace snímačů akustické emise 

  Keprt, Jiří
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická ...
 • Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 

  Szabó, Zoltán
  Předložená práce je zaměřena na optimalizaci syntézy filtračních obvodů. V pěti hlavních kapitolách se zabývá řešením dílčích problémů několika oblastí syntézy moderních filtračních obvodů. V první kapitole je uveden rozbor ...
 • Syntéza moderních struktur kmitočtových filtrů 

  Friedl, Martin
  Perspektivní oblastí, kam se zaměřuje současná pozornost v oboru syntézy moderních kmitočtových struktur, je oblast kmitočtů filtrů do 10 MHz, neboť rychlý rozvoj moderních technologií umožňuje realizaci moderních struktur ...
 • Šumová spektroskopie detektorů záření na bázi CdTe 

  Zajaček, Jiří
  Předmětem této práce je šumová spektroskopie detektorů (-záření a paprsků X) vyrobených na bázi CdTe. Vychází se ze sledování hladiny nízkofrekvenčního nadbytečného šumu při transportu náboje jak v časové tak ve frekvenční ...
 • Transport a ukládání náboje ve struktuře superkondenzátoru 

  Kuparowitz, Tomáš
  Práce se zabývá studiem superkondenzátorů (SC). Výstupem je detailní studie principů přenosu náboje ve struktuře SC, ukládání energie a nový náhradní model SC, který je založen na fyzikálních zákonitostech a principech SC. ...
 • Transport elektrického náboje v tantalovém kondenzátoru 

  Pelčák, Jaromír
  Cílem této práce bylo studium vlastností tantalových kondenzátorů s pevným elektrolytem. Kondenzátor typu Ta – Ta2O5 – MnO2 svým složením představuje MIS strukturu, kde tantalová anoda má kovovou vodivost a burel – MnO2 ...
 • Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek 

  Hort, Filip
  Disertační práce se zabývá studiem možnosti využití metody akustické emise, jako nástroje pro zpřesnění identifikace vzniku poškození radiálních ložisek. Práce obsahuje porovnání různých metod hodnocení poškození ložisek ...
 • Vývoj nové generace zařízení s pokročilou diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace 

  Dvořáček, Jiří
  Práce se zabývá návrhem metodiky pro identifikaci poškození axiálních ložisek s využitím metody akustické emise. Součástí práce je návrh hydraulického způsobu zatěžování zkušebních vzorků a axiálních ložisek s možností ...