Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza sil působících na dolní čelist při žvýkání 

  Thomková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti craniomaxilo – faciálnej biomechaniky, a to analýzou silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. V práci je vykonaná podrobná rešeršná štúdia literárnych prameňov ...
 • Analýza specifických soustav těles s neutrálními vazbami 

  Grúz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým a grafickým řešením tří specifických soustav těles, které jsou ve statické rovnováze. Tyto soustavy těles obsahují neutrální vazby. Úvodní část se věnuje teorii a principům řešení ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v netypovém domě v Brně 

  Hájek, Petr
  Posouzení vlivu zateplení na cenu nemovité věci a návratnost takové investice. V práci je vyčíslena cena provedení zateplení na konkrétním modelovém objektu a následný přepočet ceny na zvolenou bytovou jednotku. Bytová ...
 • Deformačně napěťová analýza stožáru vysokého napětí s transformátorem 

  Vacenovský, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na provedení deformačně napěťové analýzy stožáru vysokého napětí s transformátorem. Nejprve je zmíněn teoretický základ prutových soustav. Následuje rozbor soustavy a samotný analytický výpočet ...
 • Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti 

  Dušková, Tereza
  Při zavádění dentálních implantátů, zejména do horní čelisti, se objevuje řada problémů. Největším z nich je nedostatečná kvalita a objem kostní tkáně v alveolárním výběžku. Práce se zabývá dentálním implantátem zavedeným ...
 • Deformační a napěťová analýza dlahy fixující zlomeninu vřetenní kosti 

  Hussliková, Veronika
  Zlomeniny distálního konce vřetenní kosti se řadí mezi nejčastější zlomeniny. Při komplikovaných zlomeninách je nutné přistoupit k operační léčbě pomocí vnitřní dlahy. Práce se zaměřuje na provedení deformačně-napěťové ...
 • Hluk a vibrace rootsových dmychadel 

  Smrček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v krytu soustrojí dmychadla, vibracemi samotného dmychadla, vlivem tvaru geometrie jednotlivých částí dmychadla a návrhem vhodného tlumiče výtlaku za účelem dosažení co nejvyššího ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Votava, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kroucení prutů s nekruhovým příčným průřezem. K řešení jsou použity analytické a numerické metody. Teoretická část se zaměřuje na odvození základních vztahů a to zejména pro ...
 • Modální analýza modelů hlasivek se soustředěnými parametry 

  Lekeš, Filip
  Bakalářská práce se zabývá modální analýzou vytvořených výpočtových modelů lidských hlasivek. Jedná se o konečnoprvkový a analytický model, kde hodnoty prvních vlastních frekvencí spadají do rozmezí pro mužské hlasivky. ...
 • Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici 

  Adamec, Tomáš
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. V první části je teoretický úvod do prutových soustav a pružnosti pevnosti. V druhé ...
 • Počátky aplikace metody konečných prvků v biomechanice 

  Hájek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na počátky aplikace metody konečných prvků v biomechanice. Období počátků můžeme vymezit léty 1972, kdy metodu v biomechanice poprvé představil Brekelmans a kol., a 1983, kdy byla metoda v této ...
 • Použití Smart materiálů v lékařství 

  Kaplán, Martin
  Predložená práca sa zaoberá vlastnosťami materiálov, ktoré majú schopnosť rôzne reagovať na vonkajšie stimuly. V anglickej literatúre sa tieto materiály označujú ako Smart materiály. Práca prináša prehľad využitia týchto ...
 • Řadový bytový dům - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hájek, Petr
  Abstrakt v českém jazyce Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá hospodařením s dešťovou vodou retenčními nádržemi a vsakovacími zařízeními. Výpočtová část ...
 • Řešení dynamických charakteristik jednoduchých modelů hlasivek 

  Kubíček, Radek
  Bakalářská práce spadá do oblasti biomechaniky hlasu a jejím těžištěm je získání dynamických charakteristik jednoduchých analytických a konečnoprvkových modelů hlasivek. Práce obsahuje popis základních teorií tvorby hlasu ...
 • Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou 

  Genco, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením soustavy těles teorií statiky modelem NNTP. Úvodní část vymezuje základní veličiny a pojmy, popisuje vazby a druhy pasivních účinků. V praktické části se zjišťuje vliv pasivních účinků pro různé ...
 • Vytvoření výpočtového modelu lidského vokálního traktu 

  Freiwald, Michal
  Rešeršní část této práce shrnuje základní poznatky o dýchací soustavě a jí podřazeném hlasovém ústrojí, uvádí základní teorie vzniku lidského hlasu, stejně jako nejčastější hlasové poruchy, a podává přehled publikovaných ...
 • Využití metody přenosových matic při řešení modálních charakteristik vokálního traktu 

  Meisner, Patrik
  V první části této bakalářské práce je popsána anatomie vokálního traktu, tvorba hlasu a jeho modifikace. V závěru první části jsou uvedeny některé patologie. Obsahem druhé části jsou dříve publikované výpočtové modely ...
 • Výpočetní simulace přenosu zvukových signálů lidským uchem 

  Hájek, Petr
  Uvedená práce spadá do oblasti biomechaniky sluchu. Jejím těžištěm je stanovení tzv. korekcí, které umožňují srovnání syntetických audiogramů s audiogramy naměřenými. Korekcemi se snažíme překonat rozpor, který panuje mezi ...
 • Výpočtové modelování aerodynamického hluku při obtékání tělesa 

  Sýkora, Daniel
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním aerodynamického hluku při obtékání těles. V úvodní části diplomové práce je na vzorové úloze nasimulováno proudění kolem statického válce. Simulace jsou provedeny pro různé ...
 • Výpočtové modelování aerodynamického hluku způsobeného bočním zrcátkem automobilu 

  Vobejda, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním aerodynamického hluku, který vzniká uvnitř kabiny automobilu. Vúvodní části diplomové práce je vytvořen zjednodušený model geometrie osobního automobilu a vnitřního ...