Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a zlepšování hodnotového toku 

  Malec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou analýzou a zlepšováním hodnotového toku. V práci je popsán rozdíl mezi funkčním a procesním modelem řízení společnosti, vzájemné výhody i nevýhody těchto systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Aplikace lean six sigma v racionalizaci technologické linky 

  Petráš, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá metodami konceptu lean six sigma, které se vztahují k problematice zefektivňování průmyslových procesů. Část práce je věnována postupu řešení optimalizace pomocí modelu DMAIC a propojení se six ...
 • Chemická pasivace povrchu křemíkových desek pro solární články 

  Solčanský, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním rôznych druhov roztokov pre chemickú pasiváciu kremíkového povrchu na testovacie účely kremíkových rezov s ich následným porovnaním. Hlavnou úlohou práce je nájsť optimálny roztok, ...
 • Diagnostika pasivačních vrstev pro křemíkové solární články 

  Sládek, Karel
  Práce se zabývá srovnáním současných a perspektivních typů pasivačních a antireflexních vrstev u křemíkových solárních článků. Teoretická část popisuje vhodnou metodiku pro charakterizaci těchto vrstev a zaměřuje se na ...
 • Dynamické testování solárních článků 

  Šneidr, Radim
  Náplní mé diplomové práce je ověření metody dynamického testování solárních fotovoltaických článků. Měřicí postupy pro určení jednotlivých parametrů náhradního schématu fotovoltaického článku byly ověřeny na základě testování ...
 • Inteligentní řízení modelu vlakového kolejiště 

  Prokš, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem prvků řízeného modelu vlakového kolejiště. V první části je práce zaměřena na principy datové komunikace. Vysvětluje, co to komunikace je a jak probíhá. Praktická část se zaměřuje na návrh ...
 • Kapacitní měření na strukturách fotovoltaických solárních článků. 

  Šťavík, Jaroslav
  Práce se zabývá měřením CV charakteristik na fotovoltaických článcích a z toho plynoucího odvození volného/vázaného náboje v objemu. Zabývá se také faktory, ovlivňujícími tato měření.
 • Měření doby života nosičů proudu ve strukturách křemíkových solárních článků 

  Macháček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou měření doby života ve strukturách křemíkových solárních článků. V první kapitole je popsáno několik modelů rekombinačních dějů, které mají nejpodstatnější vliv na efektivní dobu života ...
 • Měření náboje v dielektrických vrstvách 

  Šťavík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá moderním měřením elektrického náboje v dielektrických vrstvách. Jedná se hlavně o měření C-V charakteristiky a specielní metody měření povrchové energie ze smáčivosti povrchu. Práce je brána jako základ ...
 • Měření spektrálních charakteristik luminescence v prostředí Labview 

  Konečný, Dávid
  Práca popisuje návrh programu pre automatické meranie vlastnosti luminiscencie organických polovodičov v prostredí LabView. Po zoznámení sa s teoretickou čásťou nasledovalo zostavenie programu pre automatické meranie a to ...
 • Měření vázaného náboje pomocí povrchového napětí 

  Mojrová, Barbora
  Tato práce se zabývá vývojem alternativní metody měření vázaného náboje v tenkých dielektrických vrstvách pomocí povrchového napětí. Přítomnost náboje v pasivační vrstvě se projevuje tzv. Back Surface Field (BSF) efektem, ...
 • Modifikace struktury křemíkových solárních článků 

  Strachala, Dávid
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled o křemíkovém monokrystalickém solárním článku z hlediska fyzikálního principu a sledu technologických operací nutných k jeho výrobě. Vliv jednotlivých výrobních kroků je diskutován ...
 • Omezení defektů v Si substrátech metodou rychlých tepelných procesů 

  Frantík, Ondřej
  Nízká cena, rychlé dosažení vysokých teplot IR ohřevem, rychlé chlazení a vysoká efektivita, to jsou vlastnosti RTP (rychlé tepelné procesy). RTP se využívá pro žíhání, difúzi, kontaktování, oxidaci a další. Rychlá změna ...
 • Pracoviště pro dynamické testování solárních článků 

  Hanák, Kamil
  Předkládaná práce se zabývá metodou pro testování fotovoltaických solárních článků pomocí přechodových dějů. Napětí na článku v propustném i v závěrném směru bylo řízeno pomocí proudových impulsů. Ze záznamu přechodových ...
 • Případové studie pro statistickou analýzu dat 

  Chroboček, Michal
  Předkládaná práce se zabývá případovými studiemi pro statistickou analýzu dat, využívá při tom aplikovanou výpočetní techniku. Základním cílem je nastínit řešení případových studií z oblasti statistiky, zaměřených na ...
 • Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články 

  Kostovčík, Tomas
  Práce se zabývá problematikou využití organických materiálů v solárních článcích. V úvodu práce jsou rozebrány a vysvětleny jednotlivé fyzikální a chemické jevy, které ovlivňují vlastnosti organických materiálů. Práce ...
 • Teplotní stabilita naprašovaných vrstev oxidu yttria 

  Kršňák, Jiří
  Tato práce se zabývá chováním naprášené tenké vrstvy oxidu yttria po teplotním namáhání. V rámci řešení byly deponovány tenké vrstvy oxidu yttria na křemíkové substráty, které byly vystavovány různým cyklům teplotního ...
 • Vysokonapěťové součástky v moderních bipolárních technologiích 

  Šeliga, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem základních vlastností LDMOS tranzistorů. V první části práce jsou rozebrány vlastnosti LDMOS tranzistorů, jejich základní parametry a techniky pro vylepšení parametrů těchto tranzistorů. V další ...
 • Využití měřicí metody SPM v technologii výroby krystalických solárních článků 

  Mojrová, Barbora
  Tato práce se zabývá využitím technik mikroskopie atomárních sil (AFM) a mikroskopie Kelvinovou sondou (KPFM) ve výrobě solárních článků. Obě techniky zjišťují požadované vlastnosti povrchu pomocí silových interakcí mezi ...
 • Využití oxidu yttria pro vytváření antireflexních vrstev solárních článků 

  Dostál, Vladimír
  Tato práce se zabývá depozicí ytrium oxidových vrstev na křemíkový substrát (P- typ) metodou magnetronového i reaktivního magnetronového naprašování. V práci jsou popsány provedené experiment a jejich výsledky, dále se ...