Now showing items 1-8 of 8

 • Matematické modely způsobilosti procesu 

  Horník, Petr
  V této diplomové práci se nejprve budeme zabývat ověřením normality a dalších potřebných předpokladů. Dále se seznámíme s transformacemi, abychom mohli i nenormálně rozdělená data převést na normální a provést analýzu ...
 • Modely s Weibullovým rozdělením 

  Konečná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá Weibullovými modely, přesněji dvouparametrickým Weibullovým rozdělením. Práce se zabývá odhady parametrů, a to čtyřmi variantami kvantilové metody, metodou maximální věrohodnosti a grafickou ...
 • Porovnání testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin 

  Kalenský, Vít
  Práce se zabývá srovnáním testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin pomocí T statistiky, Fisherovy transformace, Hotellingovy transformace a Haddad-Provostovy statistiky. Obsahuje odvození ...
 • Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat 

  Rosecký, Martin
  V práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí ...
 • Statistická analýza měření v laserové spektroskopii 

  Slávik, Ľuboš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je stručne vysvetliť metódu spektroskopie laserom indukovaného mikroplazmatu (LIBS) ako nástroj analýzy prvkového zloženia študovaných vzorkov. Výstupy z prvkovej analýzy (emisné spektrá) sú ...
 • Statistická analýza souborů s malým rozsahem 

  Holčák, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu malých výběru, kde není možné získat větší počet dat. To může být způsobeno zejména z důvodu časového nebo ekonomického. Kde výroba nemá prostředky na uskutečnění většího počtu ...
 • Užití modelů diskrétních dat 

  Reichmanová, Barbora
  Při analýze dat růstu rostlin v řádku dané délky bychom měli uvažovat jak pravděpodobnost, že semínko zdárně vyroste, tak i náhodný počet semínek, které byly zasety. Proto se v celé práci věnujeme analýze náhodných sum, ...
 • Vybrané transformace náhodných veličin užívané v klasické lineární regresi 

  Tejkal, Martin
  Klasická lineární regrese a z ní odvozené testy hypotéz jsou založeny na předpokladu normálního rozdělení a shodnosti rozptylu závislých proměnných. V případě že jsou předpoklady normality porušeny, obvykle se užívá ...