Now showing items 1-20 of 50

 • Aplikovaný systém hospodaření s vozovkou pro silnice II. a III.třídy v Královéhradeckém kraji 

  Nowak, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá systémem hospodaření s vozovkou pro silnice II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji. Úkolem práce je prakticky provést sběr poruch vozovek, vyhodnotit data o stavu vozovek, provést analýzy o ...
 • Asfaltocementový beton 

  Lutonský, Filip
  Práce je zaměřena na prohloubení znalostí o návrhu a využití asfaltocementového betonu. V první části práce je problematika probrána teoreticky s poukázáním na reálné možnosti použití v praxi, popis jednotlivých výrobců a ...
 • Asfaltocementový beton 

  Hruška, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím vrstvy asfaltocementového betonu do vozovek pozemních komunikací, popisuje její základní vlastnosti a objasňuje stav současné platné legislativy. Dále se věnuje laboratornímu návrhu ...
 • Asfaltové směsi typu SMA s R - materiálem 

  Machel, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev asfaltových směsí, konkrétně směsí typu SMA 11S. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecně ...
 • Asfaltový recyklát do podkladních vrstev vozovek 

  Winterová, Karin
  Cílem bakalářské práce je zpracování aktuální rešerše o používání asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek. Kromě tuzemských poznatků se zabývá také zahraničními zkušenostmi využití zkoumaného materiálu a sleduje ...
 • Chování asfaltových směsí za nízkých teplot 

  Štěpanovský, Vlastimil
  V této bakalářské práci byla věnována pozornost chování asfaltových směsí za nízkých teplot. Práce je pomyslně dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá technologiemi snižování pracovních teplot a ...
 • Dynamický kuželový penetrometr pro kontrolu zhutnění podloží vozovek 

  Krajčovič, Tomáš
  Základem práce je zpracování rešerše zaměřené na využití dynamického kuželového penetrometru používaného na kontrolu míry zhutnění podloží vozovky z jemnozrnné zeminy. V praktické části je hlavním cílem práce sledovat ...
 • Frézování vozovek pozemních komunikací 

  Žižka, Tomáš
  Cílem bakalářské práce, která je rešeršního typu, je zpracování poznatku o frézování pozemních komunikací. Úvodní část práce je věnována využití frézování. V dalších částech se hlouběji zaměřuji na samotný proces frézování, ...
 • Hodnocení stavu pozemních komunikací v ČR 

  Nowak, Tomáš
  Bakalářská práce mapuje technický stav silniční sítě v ČR. Pozornost je zvláště věnována silnicím II. a III. třídy a problematice financování sítě pozemních komunikací.
 • Interakce mezi asfaltovým pojivem a filerem 

  Indráková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena především na srovnání vlastností mastixů, které byly v laboratoři namíchány ze silničního asfaltu a 9 vzorků vratného fileru, 1 vzorku nevhodného kameniva obsahujícího slídu a 1 vzorku klasického ...
 • Mikrokoberce zastudena 

  Koudelka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii kalových vrstev, konkrétně na mikrokoberce prováděné za studena. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé problematiky týkající se této technologie: složení, výroba, vliv na ...
 • Návrh směsi typu asfaltový koberec mastixový a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Řezníček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltového koberce mastixového s upravenými parametry oproti stávající platné normě. Popisuje dílčí součásti návrhu jako zkoušky vstupních materiálů (kameniva a afaltu), návrh upravené ...
 • Návrhové podmínky pro polygon specializovaný na autonomní vozidla 

  Trhlík, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je rešerše stavajících polygonů sloužících pro testování autonomních vozidel, a to jak z pohledu technologie vozovek, tak z projekčního hlediska. V práci je zmíněno 9 nejvýznamějších světových ...
 • Nestmelené směsi do podkladních vrstev vozovek 

  Žůrek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využít alternativní materiály do podkladních vrstev vozovek. Vybrané zrnité materiály z lomů (frakce 0/22) a recyklát, jejich možné zatřídění v rámci používaných podkladních vrstev ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Zítka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Mojžíš, Martin
  Diplomová práce se zajímá problematikou nízkohlučných obrusných vrstev vozovek. V teoretické části je popsán hluk, zdroje hluku, nízkohlučné povrchy vozovek a praktická část se zabývá dvěma návrhy nízkohlučného asfaltového ...
 • Nízkohlučné vozovky 

  Bárta, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nízkohlučných vozovek. V teoretické části je popsán dopravní hluk, zdroje hluku, nízkohlučné povrchy vozovek. Praktická část se zabývá dvěma konkrétními návrhy - nízkohlučného ...
 • Nové trendy při údržbě vozovek 

  Březina, Ilja
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nových trendů při běžné údržbě asfaltových vozovek. Pozornost bude věnována především nové možnosti při opravách výtluků a trhlin na síti pozemních komunikací. V rámci diplomové ...
 • Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek. 

  Palátová, Marcela
  Cílem diplomové práce je představení novinek a trendů při výstavbě netuhých vrstev vozovek, které se využívají ve světě. Práce je zaměřena na přehled povrchů, které přispívají ke snížení hlukové zátěže z dopravy, a na ...
 • Pojiva do netuhých vozovek 

  Pěnčík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojiva používaná v netuhých vozovkách. V jednotlivých částech jsou rozebrána jak asfaltová pojiva vyskytující se přirozeně v přírodě, tak pojiva získaná z ropy pomocí její destilace a následným ...