Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza procesu stříhání kruhových tyčí 

  Dohnalová, Eva
  V současné době jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a přesnost výrobků, ale zároveň je ze strany zákazníky požadována i co nejnižší cena. Cenová dostupnost výrobků může být zajištěna sériovou výrobou. V takovém případě ...
 • Aplikace modelů tvárného porušování při výpočtové simulaci technologických operací 

  Hůlka, Jiří
  Tato diplomová práce je úvodem do problematiky tvárného lomu za velkých plastických deformací a jeho výpočtové simulace. V teoretickém úvodu je rozebrána podstata explicitní metody konečných prvků (MKP), jako dominantního ...
 • Nízkocyklová životnost v podmínkách jaderné energetiky 

  Sehnal, Dominik
  Prodloužení životnosti jaderných zařízení tkví v hledání projektových rezerv. Tato práce se zabývá hodnocením nízkocyklové životnosti jaderných zařízení typu VVER a posouzením vlivu úrovně výpočtového modelu. V rámci práce ...
 • Posouzení přístupů pro výpočty přírubových šroubových spojů 

  Jeník, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a kontroly těsněných přírubových spojů. První část definuje pojem přírubový spoj a jeho namáhání. Mapuje a hodnotí možné varianty konstrukčního řešení. Zmíněna je také ...
 • Posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů a kvality vyvážení na vibrace synchronního generátoru 

  Čepica, Vojtěch
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů synchronního generátoru na vibrace stroje. Motivací pro vypracování této práce je problémová situace, která je charakterizována velkými vibracemi ...
 • Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot 

  Němčíková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, ...
 • Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření 

  Kunc, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem centrálních trhlin při dopředném protlačování. Pomocí výpočtového modelování je sledována schopnost vybraných kritérií porušování realisticky předpovídat tvorbu centrálních trhlin. ...
 • Výpočtová predikce tvárného porušování 

  Hůlka, Jiří
  Problematika (numerické) predikce tvárného porušení řeší v podstatě dva typy úloh. První a dnes nejrozšířenější skupina výpočtů je cílena na prevenci iniciace tvárného porušení. Druhý typ úloh lze charakterizovat jako ...
 • Výpočtová simulace procesu třískového obrábění 

  Zvěřina, Martin
  Tato diplomová práce zpracovává seznam různých dostupných konečnoprvkových programů, které nám umožní simulovat proces dělení materiálu. Závěrem zde hodnotíme jejich výhody a nevýhody. V programu ANSYS Ls-Dyna byl vytvořen ...
 • Výpočtové posouzení přírubových spojů 

  Polišenská, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou přírubových spojů. Vhodně navržená konstrukce a montáž přírubového spoje (PS) je nezbytná pro zajištění spolehlivosti potrubních systémů a strojních zařízení, kde jsou tyto spoje ...