Now showing items 1-20 of 47

 • Additional effects of uid on the piston 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Kůrečka, Jan; Pochylý, František (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Additional eect of uid on the solid body is often ignored phenomenon. Although it is possible to do an analytic derivation of equations describing additional eects for many various conditions, it can be dicult to solve ...
 • Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem. 

  Vacula, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá existencí axiální síly působící na rotor dvouvtokového oběžného kola čerpadla. Axiální síla vzniká v režimu nízkých průtoků. Cílem práce je nalézt informace o této problematice, navrhnout ...
 • Bulk viscosity of water in acoustic modal analysis and experiment 

  Kůrečka, Jan; Habán, Vladimír; Himr, Daniel (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Bulk viscosity is an important factor in the damping properties of fluid systems and exhibits frequency dependent behaviour. A comparison between modal analysis in ANSYS Acoustics, custom code and experimental data is ...
 • Check valve slam analysis in pumping station 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Dokoupil, Pavel (EDP Sciences, 2016-03-28)
  Pumping station supplies water for technological process. The check valve in the station was replaced with a new one. The regular test of black out discovered the high pressure pulsations accompanied with noticeable pipeline ...
 • Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Habán, Vladimír (Faculty of Technologies and Systems, 2015-09-09)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Dynamická charakteristika zpětné armatury 

  Pavlík, Václav
  Tato diplomová práce nabízí přehled všech konstrukcí zpětných armatur, jejich využití a typické vlastnosti. Cílem této práce je také objasnit fenomén práskání zpětné armatury a další problémy nastávající při přechodových ...
 • Dynamické charakteristiky běžně používaných snímačů tlaku 

  Slavíček, Ondřej
  Tato práce se zabývá dynamickými vlastnostmi elektrických převodníků tlaku. Jedná se vlastnosti, které se projevují při měření rychlých, časově závislých dějích. Je možné je popsat dvojím způsobem. Buď pomocí amplitudových ...
 • Dynamické radiální síly působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla 

  Nováková, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radiálních sil působících na oběžné kolo odstředivého čerpadla. Problematika je řešena na odstředivém čerpadle BETA 26. Jsou zde řešeny síly, které působí na hřídeli čerpadla. ...
 • Dynamics of the nozzle valve with regard to the properties of the piping system 

  Klas, Roman; Habán, Vladimír; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2018-06-04)
  It is obvious that the main function of the nozzle valve is to shut off the stream of fluid in the piping system. The response rate of the valve to the decreasing or reversing flow in the system will then depend on the ...
 • Experimental investigation of check valve behaviour during the pump trip 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin (IOP Publishing, 2017-04-04)
  The paper is focused on the description of an experimental investigation of a nozzle check valve. Attention is paid to the behaviour during transitions when the flow is decelerating. Flow reversal is often accompanied with ...
 • Experimental investigation of the check valve behaviour when the flow is reversing 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin; Pavlík, Václav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  Check valve in a pipeline is supposed to prevent the reverse flow and to allow the flow in the positive direction. The construction of check valves follows these requirements, but the check valve must not cause pressure ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Hydraulické charakteristiky proudění v kavitačních tryskách 

  Gríger, Milan
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění hydraulických charakteristik pro několik druhů kavitačních trysek, vliv rotace kapaliny na tyto hydraulické charakteristiky a vizualizace kavitujícího proudění. Diplomová práce ...
 • Kmitání stlačitelné tekutiny ve válcové oblasti 

  Smolík, Adam
  Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obsahem první části je teoretický rozbor formou literární rešerše. Ta je zaměřena na problematiku tlakových pulzací a prvků na jejich tlumení. Druhá část se zabývá tvorbou ...
 • Metoda tlak-čas pro stanovení průtoku na velkých vodních dílech 

  Hrubý, Erik
  Cílem této diplomové práce je objasnit použití Gibsonovy metody neboli metody tlak-čas k vyhodnocení nestacionárního průtoku na velkých vodních dílech. Je zde uveden princip této metody, její odvození a problémy, které ...
 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Modelování a tlumení vynucených pulzací 

  Kubis, Aleš
  Cílem diplomové práce je návrh matematického a numerického modelu simulujícího chování tříplunžrového čerpadla, soustavy potrubí a tlumících prvků. Tato práce obsahuje kapitoly, kde popisujeme a odvozujeme použité metody. ...
 • Modelování proudění v ejektoru. 

  Bílek, Martin
  Tato práce je založena na modelování proudění v ejektoru pomocí programu FLUENT. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, kde byl vytvořen matematický model proudění v ejektoru a jeho experimentální ověření. Cílem ...
 • Modelování vysokofrekvenčních pulsací 

  Střecha, Ludvík
  Problematika, kterou řeší tato diplomová práce, se vztahuje k modelování vysokofrekvenčních tlakových pulsací v hydraulických strojích. Pulsace jsou způsobeny vzájemnou interakcí statorových a rotorových lopatek. Jejich ...
 • Modelový výzkum vodních turbín 

  Dokoupil, Pavel
  Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...