Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš. 

  Kuchař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh ...
 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla 

  Smíšek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je provedení návrhu oběžného kola čerpadla. Klasický návrh oběžného kola probíhá na jeden návrhový bod, ve kterém je předpokládán nejčastější chod čerpadla. Cílem této diplomové práce je vytvoření ...
 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Kroutící moment deflektoru 

  Kaprinay, Zoltán
  Cílem této diplomové práce je zjištění velikosti kroutícího momentu na čepu deflektoru Peltonovy turbíny pomocí dvoufázového CFD simulace. Důvodem zjištění momentů je nepřesný přepočetní vzorec podle normy, který podle ...
 • Malé vodní elektrárny kašnového typu. 

  Vintr, Martin
  Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu. Úvodní kapitola obecně popisuje dělení vodních elektráren a jejich stavební řešení. První podkapitola stručně ...
 • Návrh axiálního čerpadla pro zadané parametry 

  Stareček, Jakub
  Obsahem práce jsou základní hydraulické výpočty, návrh a optimalizace rotorové a statorové části axiálního čerpadla. Dále je zde rozebrán základní princip a funkce hydrodynamických axiálních čerpadel. V závěru práce je ...
 • Návrh dvoustupňového čerpadla s protiběžnými koly na zadané parametry 

  Vrbka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá hydraulickým návrhem a optimalizací lopatek dvoustupňového axiálního čerpadla. Cílem práce je navrhnout čerpadlo s dvěma protiběžnými rotory splňující podmínky návrhového bodu. Kromě návrhového ...
 • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

  Klusák, Ondřej
  Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
 • Návrh oběžného kola Francisovy turbiny na zadané parametry 

  Žák, Radim
  Tato diplomová práce slouží jako podklad pro rekonstrukci malé vodní elektrárny Harta. Součástí této rekonstrukce je detailní zpracování lopatkování oběžného kola na základě hydraulického návrhu na dané parametry lokality. ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Maléř, Pavel
  Diplomová práce má za cíl vytvořit program, který bude sloužit jako pomůcka při návrhu pracovního bodu odstředivého čerpadla. Program je určen především projektantům, ale najde své uplatnění i v oblasti školství. Skládá ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Konečná, Kateřina
  Cílem diplomové práce Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla bylo vytvořit program pro vyhodnocení čerpacího systému, který by měl být účinnou pomůckou při projekčním návrhu těchto systémů. Program je rozdělen do dvou ...
 • Návrh savky pro malou vodní elektrárnu Doudlevce 

  Vintr, Martin
  Diplomová práce se zabývá především popisem nevhodnosti původní varianty kolenové sací trouby u nově budované MVE Doudlevce. Dalším hlavním cílem bylo navržení hydraulicky vhodnější, a tudíž také účinnější savky. Úvodní ...
 • Návrh vírové turbiny pro konkrétní lokalitu ČEZ,a.s 

  Šebela, Radek
  Cílem práce je návrh vodní turbíny k co nejlepšímu využití hydroenergetického potenciálu na lokalitu (jez na řece Úpě) zvolenou společností ČEZ, a.s a zvážení možnosti více strojového provedení. Jelikož jde o lokalitu s ...
 • Návrh vírové turbiny pro MVE Hovězí 

  Oliva, Štěpán
  Cílem této práce byl návrh na zpracování hydroenergetického potenciálu malého vodního toku v obci Hovězí u Vsetína. K přeměně vodní energie byla zvolená nová technologie vírové turbiny v násoskovém uspořádání. Jedná se o ...
 • Návrh vírových turbin pro zpracování zbytkové hydraulické energie vodního díla Chocerady 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá využitím potenciálu vodních toků. Dále se věnuje vírové turbíně, která je ideálním řešením vodních toků s malým spádem. Hlavním úkolem byl optimální hydraulický návrh vírových turbín na MVE ...
 • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

  Vacula, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...
 • Proudění kapalin v kanálech a korytech 

  Netopilík, Jan
  Voda byla, je a bude nedílnou a klíčovou součástí každodenního života všech lidí. Od pradávna lidé dopravovali vodu kanály nejen pro zavlažování. Cílem této práce je seznámit se s teorií jejího chování při proudění v umělých ...
 • Proudění magnetické kapaliny s aplikací Binghamova modelu 

  Stejskal, Jan
  Hlavním tématem této práce jsou magnetické kapaliny. Jedná se o specifický typ kapalin, který bývá pro účely zjednodušeného popisu jejich chování považován za kapalinu binghamskou. Magnetické kapaliny jsou řešeny z hlediska ...