Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš. 

  Kuchař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh ...
 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Čerpadlo pro dopravu kapalin z velkých hloubek 

  Dobrovolný, Martin
  V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení čerpadel. Rozdělení je zde uvedeno podle normy ČSN 11 0000 a podle měrných otáček čerpadla. Jsou zde popsány konstrukce konvenčních vertikálních hydrodynamických ...
 • Čerpadlo s difuzorem s použitím stochastických lopatek (oběžné kolo i difuzor) 

  Dobšáková, Lenka
  Tato dizertační práce se zabývá studiem nerovnoměrné lopatkové mříže u odstředivých čerpadel. Vliv nerovnoměrné lopatkové mříže je zkoumána u oběžného i rozváděcího kola. Nerovnoměrné lopatkování kol čerpadla je v této ...
 • Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla 

  Smíšek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je provedení návrhu oběžného kola čerpadla. Klasický návrh oběžného kola probíhá na jeden návrhový bod, ve kterém je předpokládán nejčastější chod čerpadla. Cílem této diplomové práce je vytvoření ...
 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Konstrukční studie stavebnicového řešení vírové turbiny 

  Brabenec, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení vírové turbíny s diskovým generátorem a následné detailní rozpracování technické dokumentace pro úspěšnou realizaci výroby zkušebního prototypu.
 • Kroutící moment deflektoru 

  Kaprinay, Zoltán
  Cílem této diplomové práce je zjištění velikosti kroutícího momentu na čepu deflektoru Peltonovy turbíny pomocí dvoufázového CFD simulace. Důvodem zjištění momentů je nepřesný přepočetní vzorec podle normy, který podle ...
 • Malé vodní elektrárny kašnového typu. 

  Vintr, Martin
  Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu. Úvodní kapitola obecně popisuje dělení vodních elektráren a jejich stavební řešení. První podkapitola stručně ...
 • Matematický model univerzální stanice v laboratoři VUT FSI OFI. 

  Klapal, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a verifikace matematického modelu univerzální zkušební stanice pro měření turbín v laboratoři Odboru fluidního inženýrství FSI VUT v Brně. Univerzální zkušební stanice byla experimentálně ...
 • Modelování vln na hladině 

  Zgabaj, Martin
  Táto práca uvádza odvodenie základných vlastnotí vĺn na hladine, medzi ktoré patrí disperzná relácia, tvar vlny, fázová a grupová rýchlosť a pohyb elementu vody. Zaoberá sa ako vlnami na hlbokej vode, tak aj vlnami na ...
 • Návrh dvoustupňového čerpadla s protiběžnými koly na zadané parametry 

  Vrbka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá hydraulickým návrhem a optimalizací lopatek dvoustupňového axiálního čerpadla. Cílem práce je navrhnout čerpadlo s dvěma protiběžnými rotory splňující podmínky návrhového bodu. Kromě návrhového ...
 • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

  Klusák, Ondřej
  Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
 • Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel 

  Šály, Peter
  Diplomová práca opisuje ako v teoretickej, tak aj praktickej časti postup pri vytváraní interaktívneho počítačového softvéru pre spoločnosť ISH&MSA Čerpadla a.s. Ide o ponukový diagram rady odstredivých čerpadiel, ktorý ...
 • Návrh oběžného kola Francisovy turbiny na zadané parametry 

  Žák, Radim
  Tato diplomová práce slouží jako podklad pro rekonstrukci malé vodní elektrárny Harta. Součástí této rekonstrukce je detailní zpracování lopatkování oběžného kola na základě hydraulického návrhu na dané parametry lokality. ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Konečná, Kateřina
  Cílem diplomové práce Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla bylo vytvořit program pro vyhodnocení čerpacího systému, který by měl být účinnou pomůckou při projekčním návrhu těchto systémů. Program je rozdělen do dvou ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Maléř, Pavel
  Diplomová práce má za cíl vytvořit program, který bude sloužit jako pomůcka při návrhu pracovního bodu odstředivého čerpadla. Program je určen především projektantům, ale najde své uplatnění i v oblasti školství. Skládá ...
 • Návrh rychloběžné vodní turbíny s tvarovanou náběžnou hranou lopatky oběžného kola 

  Fojtíková, Marcela
  Abstrakt Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu tvarované náběžné hrany lopatky oběžného kola vírové turbíny na charakteristiku lopatkové mříže. Vychází se zde z reálných dat pro vírovou turbínu, kdy upravená náběžná ...
 • Návrh savky pro malou vodní elektrárnu Doudlevce 

  Vintr, Martin
  Diplomová práce se zabývá především popisem nevhodnosti původní varianty kolenové sací trouby u nově budované MVE Doudlevce. Dalším hlavním cílem bylo navržení hydraulicky vhodnější, a tudíž také účinnější savky. Úvodní ...
 • Návrh spirály k původní kašnové turbině Katovice. 

  Čípa, Jiří
  Tato diplomová práce má za úkol určit nesrovnalosti malé vodní elektrárny Katovice. Kašnová vodní turbína je zde provozována na sníženém výkonu, neboť původní rychloběžná Francisova turbína dosahovala podstatně nižšího ...