Now showing items 1-20 of 60

 • 8D report jako nástroj pro zvyšování kvality výroby 

  Machová, Lenka
  Bakalářka práce pojednává o kvalitě jako o nástroji pro zefektivnění výroby. Dále rozebírá jednotlivé metody vhodné ke zvyšování kvality a tyto podrobně popisuje. Z těchto metod je vybraná metoda 8D , která je následně ...
 • Analýza konstrukce a funkce stroje na drážkování hlavní 

  Loutocký, Petr
  Tato diplomová práce je věnována technologiím drážkování vodící části vývrtu hlavní palných a plynových zbraní. Ve spolupráci s firmou Winston Production, s.r.o. dále vstupuje do problematiky provozu zvoleného výrobního ...
 • Bezpečnost technických systémů 

  Jiříček, Petr
  Práce je zaměřena na bezpečnost technických systémů a celá může být rozdělena na dva hlavní tematické celky. V prvním teoretickém celku je věnována pozornost aspektům, které ovlivňují bezpečnost technických systémů během ...
 • Bezpečnost technických syst¨¦mů 

  Rotnágl, Pavel
  Tato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ ...
 • Diagnostika obráběcích strojů 

  Stískal, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou diagnostiky obráběcích strojů. Je v ní pojednáno o základních typech diagnostických metod. Zabývá se návrhem a tvorbou diagnostického systému a jednotlivými diagnostickými ...
 • Diagnostika obráběcích strojů ve firemní praxi 

  Dresler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou obráběcích strojů ve firemní praxi. V práci je popsána technická diagnostika a popis vybraných metod technické diagnostiky. V rámci této práce bylo provedeno měření na obráběcích ...
 • Diagnostika vibrací strojů při kusových zkouškách 

  Kohutek, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o diagnostice vibrací strojů při kusových zkouškách v průmyslovém podniku Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. V práci je vypracován návrh systému diagnostiky, který obsahuje vybrané ...
 • Hluková diagnostika generátoru 

  Plucková, Iveta
  Bakalářská práce se zaobírá hlukovou diagnostikou generátoru. Praktická část práce je realizována v Jaderné elektrárně Dukovany. V první části práce je obecně pojednáno o hluku. Jsou popsány veličiny hluku a jejich měření, ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Špačková, Magda
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. ...
 • Hodnocení kvality nerezového vlnovce 

  Vychopeň, Petr
  Nerezové vlnovce jsou používány v celé řadě aplikací, převážně v automobilovém průmyslu, rozvodech různých médií, ve ventilacích apod. Diplomová práce je v první části zaměřena na definování kvality vlnovce, zdůraznění ...
 • Hodnocení kvality vývrtu brokové hlavně 

  Vespalec, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku hodnocení kvality vývrtu brokových hlavní. Původním způsobem je definována kvalita brokové hlavně a kvalita jejího vývrtu. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy pro hodnocení parametrů ...
 • Hodnocení textury povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Úkolem práce bylo zpracovat přehled metod měření textury povrchu, provést analýzu měření získaných kontaktními přístroji a bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a formulovat z nich doporučení pro praxi. Na základě ...
 • Informační systém v údržbě 

  Lang, Karel
  Cílem této bakalářské práce je prověřit možnosti použití různých informačních systémů při řízení podnikové údržby a aplikovat tyto poznatky na současný způsob řízení údržby ve společnosti Megatech Industries Hlinsko. První ...
 • Integrované řešení diagnostiky výrobního zařízení v energetice České republiky 

  Cvešpr, Pavel
  Disertační práce se zabývá diagnostikou hlavního výrobního zařízení v české energetice se zaměřením na její integrující roli v procesu získávání, ukládání a zpracování informací pro účely hodnocení technického stavu ...
 • Management a inženýrství údržby 

  Pšenková, Tereza
  Předmětem mé bakalářské práce „Management a inženýrství údržby“ je seznámení se s teorií údržby a jejím začlenění v podniku. Teoretická část se zaobírá základními pojmy a metodami řízení od údržby po poruše po komplexní ...
 • Management spolehlivosti 

  Brlica, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu spolehlivosti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti spolehlivosti, je popsán vztah spolehlivosti vzhledem ke kvalitě a detailně rozebrán systém ...
 • Metodologie Six Sigma v průmyslu 

  Kubíček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu ...
 • Měření drsnosti pomocí kruhoměru 

  Šrůt, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením drsnosti povrchu na kruhoměru Talyrond TR595S. Jejím cílem bylo rozšíření možností měření na tomto kruhoměru. Hlavním přínosem práce je vytvoření návrh postupu měření drsnosti součástí ...
 • Měření parametrů textury povrchu výrobků kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Diplomová práce obsahuje přehled profilové metody hodnocení textury povrchu dle norem ISO GPS i automobilních norem VDA a přehled plošné metody dle série norem ISO 25178 včetně návrhu vylepšení české terminologie. Na základě ...
 • Moderní přístupy v údržbě 

  Pšenková, Tereza
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...