Now showing items 1-9 of 9

 • Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí 

  Hanák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitosti. Jedná se o aktuální téma, neboť novela (zákon č. 405/2012 Sb.) nabývá účinnosti 1. února 2013 a přináší několik zásadních ...
 • INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ 

  Hanák, Jakub
  Disertační práce analyzuje postavení znalce ve společenských (institucionálních) vztazích, které představují organizační a institucionální zázemí soudního znalectví jako součásti soudního inženýrství. Práce objasňuje ...
 • Metodika oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou 

  Vidovičová, Ivana
  Disertační práce se zabývá problémy při oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou. I přes existenci definice součásti a příslušenství nemovité věci v občanském ...
 • Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy 

  Hanák, Jakub; Sedláček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za ...
 • Právní úprava vyvlastnění pro výstavbu dopravní infrastruktury 

  Šestáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vyvlastnění pro výstavbu dopravní infrastruktury. V první části jsou vymezeny základní související pojmy, jako je např. vlastnictví, pozemek, stavba, veřejně prospěšná stavba, ...
 • Právní úprava vyvlastnění z pohledu investora a znalce 

  Tesařová, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá institutem vyvlastnění a vysvětlením základních pojmů, které se týkají této problematiky. Následně je přiblížena právní úprava institutu vyvlastnění se zaměřením na roli investora a znalce. Znalec ...
 • Problematika dražeb nemovitostí 

  Bahenský, Miloš
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení dražební problematiky se zřetelem na nemovitosti v České republice z hlediska zejména právní úpravy, ale také ekonomických aspektů. Dané téma jsem si vybral záměrně, protože bakalářskou ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Sklenář, Marek
  Problematika odpovědnosti bude vždy aktuální ve všech lidských činnostech. Ve stavebnictví a v realitním inženýrství, kdy dopady lidského konání mají vždy hmatatelný odkaz, se zdá být posuzování povinností a následné ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Grauzľová, Žaneta
  Cieľom diplomovej práce je vymedzenie problémov v oblasti realitnej činnosti súvisiacich s podnikateľskou etikou, skúmanie podstaty ich vzniku a hľadanie možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. Oboznámime sa s pojmom ...