Now showing items 1-17 of 17

 • Detekce a korespondence významných bodů v obraze 

  Hasmanda, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce byly seznámit se základními technikami zpracování obrazu, převážně na detekci významných bodů ve snímcích jedné scény z více pohledů a stanovení vzájemné korespondence těchto bodů. Na ...
 • Implementace vlnkové transformace v jazyku C++ 

  Valouch, Lukáš
  Cílem diplomové práce je implementace algoritmu vlnkové transformace pro následné využití při redukci šumu. Samotné potlačování šumu je zaměřeno k zlepšování vypovídající schopnosti sonografických (ultrazvukových) obrazů ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Mikulka, Zdeněk
  Tato práce obsahuje podrobný návrh pro instalaci a konfiguraci výpočetního klastru primárně určeného pro paralelní výpočty v aplikace Octave. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty klastru, způsob jejich zapojení a nastavení. ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...
 • Nalezení známého objektu v sérii digitálních snímků 

  Bednařík, Jan
  Práce se zabývá detekcí známého objektu v sérii digitálních snímků, detekce je prováděna dvěma způsoby. První způsob je založen na detekci hran a barev vzorového obrazu, který je vyhledáván v sérii snímků. V práci jsou ...
 • Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény 

  Myška, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je ...
 • Saturace tkání dusíkem 

  Petrák, Tomáš
  Cílem této semestrální práce bylo vytvořit aplikaci pro OS Android, která umožňuje naplánovat ponor s dýchacím přístrojem. Ve výpočtech je jako dýchací směs brán vzduch. Aplikace umožňuje zobrazit grafu ponoru včetně ...
 • Simulační scénáře v prostředí IT Guru pro předmět Komunikační technologie 

  Rybka, Štěpán
  Tato diplomová práce s názvem Simulační scénáře v prostředí IT Guru pro Komunikační technologie se zabývá návrhem laboratorních úloh pro výše zmíněný předmět. V první části práce je teoretický úvod k použitým protokolům, ...
 • Síťová komunikace v .NET Framework 

  Müller, David
  Bakalářská práce seznamuje s prostředím .NET, s jeho prostředky pro síťovou komunikaci a s principy webových aplikací a služeb. Stručně je také popsán jazyk C#, JavaScript a zásady objektového programování. Na uvedených ...
 • Soustava kamer jako stereoskopický senzor pro měření vzdálenosti v reálném čase 

  Janeček, Martin
  Práce ukazuje kalibraci stereoskopického senzoru. Popisuje základní metody stereo korespondence za použití knihovny OpenCV. Obsahuje výpočet disparitních map pomocí procesoru nebo grafické karty (s použitím knihovny OpenCL).
 • Soustava kamer jako stereoskopický senzor pro měření vzdálenosti v reálném čase 

  Janeček, Martin
  Práce ukazuje kalibraci stereoskopického senzoru. Popisuje základní metody stereokorespondnce za použití knihovny OpenCV. Obsahuje výpočet disparitních map pomocí procesoru nebo grafiké karty (s použitím knihovny OpenCL).
 • Stabilizační 2D plošina pro digitální obrazový snímací systém 

  Vácha, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a částečnou realizací řídící desky, periferních senzorů pro snímání polohy a programem mikroprocesoru. Celý systém řeší stabilizační plošinu pro stabilizaci optických snímacích prvků, ...
 • Techniky paralelního zpracování výpočtů 

  Vodák, René
  Práce pojednává o technikách paralelního zpracování výpočtů. Je proveden rozbor nejvýznamnějších knihoven pro paralelizaci včetně knihoven pro paralelizaci na GPU v grafických kartách a provedeno porovnáním rychlostí výpočtu ...
 • Zpracování otisků prstů 

  Kazík, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikací jedinců na základě otisků prstů. Na začátku je uveden krátký přehled biometrických metod, pomocí nichž lze provést identifikaci osob. Téma problematiky otisků prstů a jejich ...
 • Zpracování stereoskopické videosekvence 

  Hasmanda, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo nastudovat používané metody pro pořizování stereoskopické scény za pomocí dvojice kamer a nalézt vhodná řešení pro zpracování těchto výsledných snímků pro dvoupohledové a vícepohledové ...