Now showing items 1-20 of 23

 • Automatizovaný xylofon 

  Seidler, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout obvod schopný ovládání xylofonu. Dále projekt zkoumá možnosti začlenění uživatelského vstupu a jeho následného zpracování. V projektu jsou zvažovány alternativy k jednotlivým ...
 • Důvody nízké adopce operačních systémů Linux na stolních PC 

  Langer, Filip
  Cílem této bakalářské práce je seznámit jejího čtenáře s operačními systémy Windows a Linux, jejich prostředím, programy, kterými disponují, jejími silnými a slabými stránkami a určit, proč je operační systém Linux málo ...
 • English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns 

  Arutsiunian, Aliaksandra
  Ve 21. století můžeme s jistotou hovořit o významném počtu lidí, kteří používají angličtinu, ať už v každodenní komunikaci, nebo se ji intenzivně učí. Angličtina se stala světovým jazykem vědy, techniky, vzdělávání a ...
 • Event Management: Communication Strategies and Planning 

  Slavíková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá termíny Event management, Komunikační strategie a Plánovaní. Práce je rozdělena do čtyřech části. První část definuje pojmy event a management samostatně a následně i samotný termín. Druhá ...
 • G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika 

  Macek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně. ...
 • Jazyk a diskurz v časopise Processed World 

  Urban, Michal
  Tato práce pojednává o historii počítačů, o postupném rozšiřování technologií do světa obyčejných lidí a o tom, jak tato skutečnost tyto lidi ovlivnila. Současně tím poskytuje základní pozadí k tématům v časopise Processed ...
 • Jazyková analýza tiskových zpráv vybrané IT společnosti 

  Přidal, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na manipulativní jazyk užívaný tiskových zprávách. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je vysvětlen pojem tisková zpráva a zároveň jsou popsány všechny náležitosti. Dále jsou popsány ...
 • Kryptoměny 

  Šindelářová, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma Kryptoměny. Práce se zabývá vznikem a vývojem kryptoměn, jejich využitím a popisem jejich základních principů fungování. Více podrobně jsou v této práci popsány 3 vybrané kryptoměny ...
 • Laboratorní úlohy pro předmět Analogová technika 

  Pavelka, Ondřej
  Předmět Analogová technika se zabývá základními analogovými funkčními bloky a jejich využití v současných elektronických zařízeních. Skládá se z přednášek a laboratorních cvičení, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti ...
 • Linguistic features in research article introductions in electrical engineering 

  Ondryáš, Radek
  V této práci použijeme analytický rámec navrhnutý Swalesem k analýze vědeckých článků z oboru elektrotechniky, abychom mohli zkoumat jejich strukturu a lingvistické prvky. Každý text je rozdělen na takzvané tahy („moves“), ...
 • Nanostruktury a nanosenzory 

  Křečková, Jitka
  Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu ...
 • Nejnovější vývojové trendy v oblasti smartphonů 

  Šteiniger, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vzít čtenáře do světa průmyslu v oblasti smartphonů, který má pozitivní i negativní dopad na lidi. Na začátku této práce je popsána historie mobilních technologií a vývoj generací ...
 • Odborná technická terminologie v popularizaci z hlediska korpusové lingvistiky 

  Volek, Pavel
  Tento projekt se zabývá korpusovým přístupem k analýze technické terminologie v popularizaci. Je toho docíleno porovnáváním populárních kontextů s vědeckými a akademickými, ve kterých se daný termín nachází. Tato práce ...
 • Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice 

  Svobodová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá metaforou jako lingvistickým jevem a jejím používáním v různých druzích textů týkajících se transistorů (populárně vědecké zprávy, online tutoriály, učebnice a odborné články). Cílem práce ...
 • Pragmatické aspekty komunikace s chatboty 

  Kopecký, Michal
  Chatboti, programy schopné komunikovat s člověkem, jsou v posledních letech více a více oblíbení. Ale protože je umělá inteligence velmi složitá vědecká disciplína, je obtížné vybudovat robota, který by se v komunikaci ...
 • Propagace studijního oboru Angličtina v elektrotechnice a informatice prostřednictvím letáků: jazyk reklamy v praxi 

  Zahradník, Petr
  Hlavním cílem této semestrální práce je představit typické prvky reklamního diskurzu, poskytnout informace nutné ke klasifikaci různých druhů reklamního sdělení a také krátce představit studijní obor Angličtina v elektrotechnice ...
 • Propagace telekomunikačních firem a jejich výrobků a služeb - diskurzní analýza 

  Krška, David
  V práci je rozebrána diskursní analýza reklam telekomunikačních společností. Teoretická část se věnuje diskurzní analýze, popisu použitých pojmů, vlastní definici reklamy a metodologii samotné analýzy. V praktické části ...
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem 

  Chytil, Ivo
  Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou úrazu elektrickým proudem a následnou první pomocí. Čtenář bude nejprve seznámen s celkovou problematikou první pomoci, poté získá informace týkající se různých ...
 • Technická terminologie v každodenním životě 

  Dolníček, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na historii technické terminologie, její dopad na každodenní život a metody, kterými lze zkoumat historii technické terminologie a její dopad na každodenní život. Tato práce se rovněž zaobírá některými ...
 • Tvorba e-learningové aplikace pro kurz Angličtina pro IT 

  Hotový, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program, který bude sloužit jako výukový doplněk pro kurz Angličtina pro Informační Technologie. Práce nejdříve zkoumá existující aplikace, které jsou vytvářenému programu podobné ...