Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace CFA 

  Mikláš, Jan
  Cílem práce je provést podrobný rozbor vlastností operačního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou (CFA – Current Feedback Amplifier) a realizovat vhodnou aplikaci pro demonstraci jeho kladů oproti klasickému operačnímu ...
 • Automatický systém centrální cirkulace vzduchu 

  Nedoma, Pravoslav
  Projekt se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání systému centrálního větrání a distribuce vzduchu. Řídící jednotka vyhodnocuje kvalitu vzduchu v obytných místnostech a zajišťuje automatickou výměnu vzduchu. Pro ...
 • Částečné výboje v elektronických zařízeních pracujících na vyšších kmitočtech 

  Havlíček, Tomáš
  Předložená práce je zaměřena na rozšíření poznatků z oblasti měření a vyhodnocování částečných výbojů při kmitočtech vyšších než 1 kHz. Popisuje vybudování pracoviště pro měření částečných výbojů, včetně vypracování metodiky ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Arab, Albara
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie části polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Masna, Krenova, Zvonařka a nábřeţím řeky Svitavy. Cílem studie bylo navrhnout objekt, který by efektivně vyuţil ...
 • Hydraulické posouzení vlivu revitalizace vodního toku na retenční kapacitu údolní nivy 

  Berka, Ondřej
  Diplomová práce “Hydraulické posouzení vlivu revitalizace vodního toku na retenční kapacitu údolní nivy“ posuzuje pomocí spřaženého 1D/2D výpočetního modelu programu BASEMENT schopnost údolní nivy transformovat povodňovou ...
 • Inteligentní řídící jednotka teplovodního vytápění 

  Nedoma, Pravoslav
  Projekt se zabývá návrhem řídící jednotky pro regulaci teplovodního vytápění. Zaměřuje se na mikroprocesorové řízení a použití digitálních teplotních senzorů. Systém řídí průběh regulace s ohledem na proměnné klimatické ...
 • Jištěný řídicí systém 

  Kubáň, Michal
  Tato práce pojednává o konstrukci jištěného řídicího systému malé vodní elektrárny (dále jen MVE). Jištěný řídicí systém spadá pod systémy odolné proti poruchám (angl. Fault Tolerant Systems). Nejdříve jsou rozebrány ...
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Hýl, Michal
  Práce řeší, jak přistupovat k rekonstrukci staveb, které již plně nevyhovují své funkci na příkladu spojených budov Technického muzea Tatry a kulturního domu v Kopřivnice. Také jde o řešení otázky, co tyto stavby mohou ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Šafář, Martin
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Špidlová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh městské knihovny v historickém části města Přerova. Řešená lokalita „Na Marku“ se nachází při břehu řeky Bečvy v místě setkání tří významných pěších tras. Atraktivitu místa zvyšuje vazba na ...
 • Městské lázně 

  Ruščák, Matej
  Projekt hledá odpověď na otázku jaké místo mají městské lázně v dnešní společnosti na specifickém případě ve vztahu k řece a k okolní zástavbě.Lázně pojíma jako prostor rekreačně spoločenský se silným důrazem na sociální ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Bohumel, Martin
  Mestský polyfunkčný dom na Křížové ulici. Projekt mestského domu na Starom Brne vychádza v prvom rade zo svojej lokality a špecifickej parcely medzi dvoma nárožiami na vyústení budúcej pešej zóny v priamom kontakte s rušným ...
 • Napájecí zdroj pro pulsní magnetronové naprašování 

  Chochola, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá teorií depozice velmi tenkých vrstev pomocí pulsního magnetronového naprašování a návrhem, realizací a testováním napájecího zdroje pro pulsní magnetronové naprašování.
 • Návrh a realizace řídicí elektroniky pro mikropoziční systém universálního hrotového měřicího zařízení 

  Zeman, Pavel
  Práce se zabývá problematikou snímání polohy a řízení pohybu mikropozičního zařízení. Jejím cílem je navrhnout a zkonstruovat řídicí elektroniku pro mikropoziční systém universálního hrotového měřicího zařízení, které může ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Filičková, Alžbeta
  Zadaním práce bolo navrhnúť budovu radnice pre mestskú časť Brno – Sever. Riešená parcela sa nachádza v priestore bývalých kasární v Brne – Černých polých, na terénnom zlome v blízkosti arboreta Mendelovej univerzity. ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Havlíček, Jan
  Cílem této práce bylo dospět k radnici městské části Brno – Sever. Tomu v uplynulých semestrech předcházela prve analýza širší oblasti města a posléze až urbanistický návrh nové městské struktury na místě černopolských ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Kisová, Barbora
  Diplomová práce navazuje na projekt předdiplomní, ve kterém byly podrobně zpracovány analýzy potenciálů obce, ze kterých plyne, že nejdůležitějším místem, které obec potřebuje oživit pro další rozvoj je samotná náves. V ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Šafářová, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové veřejné funkce vybavenosti obce Strachotín - výzkumného centra/muzea.
 • Řízené vytápění kompozitního materiálu 

  Fajkus, Martin
  Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených betonových vzorků kompozitu. Zjištění vlivu stejnosměrného a střídavého napětí ...