Now showing items 1-20 of 27

 • Aktivace silikátů pro zachytávání emisí oxidu uhličitého 

  Křečková, Magdaléna
  Práce se zabývá v současné době velmi aktuálním problémem stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Základní poznání kinetiky rozpouštění alumosilikátů s následnou karbonatací by mohlo přispět k možnosti ...
 • Fosfátová pojiva v žáruvzdorné aplikaci 

  Švec, Jiří
  Disertační práce je zaměřena na studium, výzkum a vývoj žáruvzdorné keramiky pojené fosfátovou vazbou. Hlavní motivací je připravit fosfátové pojivo umožňující přípravu netvarových izolačních materiálů pěněním „in situ“. ...
 • Inhibice nebezpečných látek v alumináto-silikátových systémech 

  Koplík, Jan
  Schopnost alumináto-silikátových systémů imobilizovat nebezpečné látky je zkoumána od 90. let 20. století. Cílem této práce je vyvinout alumináto-silikátový systém (matrici) se schopností inhibovat nebezpečné látky (těžké ...
 • Kinetika heterogenních procesů v technologii silikátů - dehydroxylace a rozpouštění jílových minerálů 

  Křečková, Magdaléna
  Tato disertační práce se zabývá studiem kinetiky heterogenních procesů v silikátové technologii, věnuje se objasnění jednotlivých dějů nastávajících při tepelné úpravě jílových minerálů. Úvodní část seznamuje s obecným ...
 • Koroze neželezných kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
 • Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce popisuje hořčíkové slitiny, jejich vlastnosti a způsoby jejich výroby. V experimentální části se však zaměřuje na slitinu AZ91. Na povrchu této slitiny byly připraveny konverzní povlaky – chromátový povlak, ...
 • Latexem modifikované cementové kompozity 

  Kunc, Michal
  Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...
 • Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností anorganických materiálů. Cílem je nalezení jednotlivých fází ve zkoumaném materiálu a hlavně lokalizace (mechanicky) nejslabšího místa, jeho ovlivnění ...
 • Možnosti uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu 

  Tmejová, Jana
  Tato práce se zabývá možnostmi uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu. Cihelný obrus vzniká jako vedlejší produkt z výroby cihel při broušení cihel. Cihelný obrus je relativně jemný prášek o stejném ...
 • Náhrada křemičitého plniva v opravných maltách umělým hutným materiálem 

  Jankovský, Július
  Diplomová práca „Náhrada křemičitého plniva v opravných maltách umělým hutným materiálem“ sa v podstate delí na dve časti, teoretickú a experimentálnu. Teoretická časť, je predovšetkým zameraná na zhrnutie poznatkov o ...
 • Přenos tepla v žárovzdorném vyložení tepelných agregátů 

  Pařízek, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu žáruvzdorného izolačního materiálu vyrobeného pomocí metody napěňování. V teoretické části jsou popsány vlastnosti žáruvzdorných materiálů a to především tepelných vlastností, rozdělení ...
 • Příprava a vlastnosti románského cementu 

  Opravil, Tomáš
  Disertační práce se zabývá přípravou vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu. Románský cement (přírodní cement) není v současné době u nás běžně dostupný na trhu vzhledem k neekonomičnosti produkce takto ...
 • Příprava a vlastnosti ryzích geopolymerů 

  Bartoňová, Pavla
  Zhodnocení fyzikálních a chemických vlastností geopolymerních kompozitů připravených na bázi alkalicky aktivovaného metakaolinu s obsahem oxidu křemičitého. Optimalizace složení a návrh vhodné směsi pro přípravu kompozitních ...
 • Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Šoukal, František; Havlica, Jaromír; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Šiler, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with ...
 • Reologie v technologii anorganických materiálů 

  Wirthová, Michaela
  Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). ...
 • Studium slinování nanočásticových keramických materiálů 

  Dobšák, Petr
  Předmětem dizertační práce bylo studium slinování nanočásticových a submikročásticových keramických materiálů na bázi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého s cílem srovnat kinetiku slinování nanometrových a submikrometrových ...
 • Studium vlivu přísad a příměsí na vlastnosti vysokohodnotných betonů 

  Šiler, Pavel
  Cílem práce bylo vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů (SP) ve vodných roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané složky používané při výrobě vysokohodnotných ...
 • Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace 

  Opravilová, Lenka
  Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti ...
 • Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin 

  Kalina, Lukáš
  Produkty na bázi hydratace portladského cementu jsou nejběžnějšími stavebními materiály. Nicméně je velmi dobře známo, že produkce cementu nejen spotřebovává významné množství přírodních zdrojů a energie, ale také dochází ...
 • Syntéza vysokopevnostních kompozitů na bázi anorganického cementu a polymeru 

  Másilko, Jiří
  Předmětem disertační práce je studium odolnosti vůči vlhkosti macro-defect-free (MDF) kompozitů založených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu jako polymeru. MDF cementy jsou perspektivní materiály, které ...