Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

  Pulec, Jiří
  Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...
 • Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku 

  Burian, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává ...
 • Automatické ovládání osvětlení 

  Sůra, Lukáš
  Tato práce pojednává o návrhu automatického osvětlení pro domácnost. V každém přístupovém bodu do místnosti je navržena detekce pomocí dvou laserových paprsků. Laserové paprsky mohou být rozšířeny o senzor PIR a mechanický ...
 • Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC 

  Burian, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem mechanické části, elektrické části a otestováním autonomního napájecího zdroje. Skládá se z výběru materiálů, návrhu tvarů a výpočtů průchodek pro obal zařízení pro zajištění potřebných ...
 • Emisivita a její vliv na odvod tepla 

  Gančev, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problematikou emisivity a jejího vlivu na odvod tepla. V první části jsou popsány základy tepelného managementu, problematika emisivity a jejího měření. V druhé, experimentální části, jsou měřením ...
 • Evaluační platforma pro CAN Flexible Data Rate transceivery 

  Hus, Peter
  Cieľom tejto práce je vytvorenie evaluačnej platformy pre komunikáciu na CAN FD zbernici, ako aplikačná podpora pre transceiver NCV7344 na poskytnutom module. Hlavnou časťou práce je naprogramovanie obslužného firmvéru pre ...
 • Externí uživatelské rozhraní s USB 

  Sládeček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které komunikuje s hostitelským systémem přes USB. V úvodu práce jsou zmíněny existující alternativy takového zařízení. Následně je probrána základní teorie ...
 • Hodoor – elektronický docházkový systém 

  Predný, Patrik
  Tato práce se zabývá problematikou evidence docházky. Cílem práce bylo navrhnout řešení a následně vytvořit hardwarový terminál elektronického docházkové systému. Docházkový systém je založen na nejnovějších webových ...
 • Kontaktování a klimatická odolnost spojů 

  Gregor, Pavel
  Cílem této práce je seznámení se s metodou Wirebonding (svařování tenkým drátkem). Jsou zpracovány různé metody svařování. Dále jsou popsány různé způsoby testování pevnosti svarů, především destruktivní a nedestruktivní ...
 • Měření drsnosti laserovou profilometrií 

  Mach, Radoslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá technológiou laserovej profilometrie za účelom merania drsnosti materiálov. V teoretickej časti sa efektívnym spôsobom venuje aspektom danej problematiky a ozrejmuje základné vlastnosti ...
 • Napěťová reference s LTZ1000 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca pojednáva a problematike stability napäťovej referencie s LTZ1000(A). V úvode sú špecifikované najhlavnejších parametre napäťovej referencie z hľadiska stability a uvedené je rozdelenie napäťových referencií podľa ...
 • Návrh uložení vysokonapěťových elektrod projekční sestavy elektronového mikroskopu na izolační tyče 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná diplomová práce se ve své první části zaměřuje na problematiku dějů, které probíhají v dielektrických materiálech a na jevy na povrchu reálného izolátorů umístěného v elektrickém poli. Na tuto rešerši navazuje ...
 • Optimalizace ultrazvukového procesu kontaktování mikrospojů 

  Gregor, Pavel
  Práce shrnuje základní poznatky z oblasti Wirebonding – metoda kontaktování mikrodrátkem. Popisuje nejen metody kontaktování, ale také podrobně studuje jednotlivé vlivy na výsledný tvar, pevnost a spolehlivost kontaktovaných ...
 • Porovnání pájek pro výkonové moduly 

  Spaček, Marek
  Táto práca podáva náhľad na výkonové polovodičové moduly, technológie v nich požívané a niektoré procesy používané na ich výrobu. Popisuje aj niektoré kvalitatívne kritériá pre spájkovaný spoj medzi DBC substrátom modulu ...
 • Prototyp adaptivní zadní svítilny 

  Holinka, David
  Náplní této práce je návrh hardwaru a softwaru prototypu adaptivní zadní svítilny pro automotive. Hardware obsahuje řídící modul a led panel se 150 vysoce svítivými LED diody, který slouží jako adaptivní podsvícení barevného ...
 • Přepínač stereofonních nízkofrekvenčních signálů 

  Lukesle, Václav
  Práce se zabývá návrhem a realizací nízkofrekvenčního předzesilovače s přepínatelnými vstupy a s výstupním ekvalizérem. V úvodu práce se čtenář teoreticky seznámí s jednotlivými principy zesilování signálů v nízkofrekvenční ...
 • Rozšířeni funkčnosti přístroje LaiPen 

  Trtílek, Jakub
  Cílem bakalářské práce je rozšíření funkčnosti přístroje LaiPen LP 100 o hlasové rozhraní tak, aby bylo uživateli usnadněno během práce s přístrojem zadávání názvů dřevin. Manuální výběr typu porostu u stávající verze ...
 • Sledování pohybu materiálu v průběhu výroby 

  Sládeček, Michal
  Diplomová práce se zabývá vývojem lokalizačního zařízení pro sledování polohy, či pohybu materiálu a produktů po výrobní hale. Systém je navržen tak, aby mohl být co nejlevněji a nejjednodušeji implementován do již vytvořené ...
 • SPICE model struktury LDMOS 

  Loginov, Dmitrii
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání struktury LDMOS oproti konvenční MOS struktuře. Anomální efekty, výzvy, které tato struktura přináší do oblasti modelování a charakterizace jsou popsány v první kapitole. Další ...
 • Spínaný zdroj pro elektronový mikroskop 

  Jánešová, Daniela
  Tato práce se zabývá teorií spínaných zdrojů a konkrétního řešení pro část elektronového mikroskopu. Na začátku práce jsou uvedena různá řešení jednotlivých bloků spínaných zdrojů, jejich výhody a nevýhody a vhodnost pro ...