Now showing items 1-14 of 14

 • 3D model elektrické aktivace myokardu 

  Míková, Monika
  Cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu srdeční tkáně, který bude schopný simulovat šíření elektrické aktivace jak ve zdravém srdci, tak v srdci s arytmogenním substrátem. Model ...
 • Analýza parametrů komorové repolarizace 

  Abbrent, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním ...
 • Analýza vysokofrekvenčních EKG signálů a mechano-elektrické vazby u izolovaného srdce 

  Novotná, Petra
  Tato magisterská práce se zabývá analýzou vysokofrekvenčních složek záznamu EKG z pohledu mechano-elektrické vazby u izolovaného králičího srdce. První částí této práce je literární rešerše na zadané téma zahrnující informace ...
 • Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů 

  Veverka, Vojtěch
  Tato semestrální práce je zaměřena na automatické rozměření EKG signálu. V teoretické části práce je popsán vznik a možnosti snímání EKG signálu. Dále je nastudována problematika analýzy hlavních komponent, jejíž výstup ...
 • Detekce komplexů QRS v dlouhých elektrogramech 

  Novotná, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí QRS komplexů v dlouhých elektrogramech získa- ných snímáním EKG signálů z izolovaných králičích srdcí. První část se zabývá obecnými principy detekce, z nichž některé jsou popsány ...
 • Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study 

  Ronzhina, Marina; Olejníčková, Veronika; Stračina, Tibor; Nováková, Marie; Janoušek, Oto; Hejč, Jakub; Kolářová, Jana; Hlaváčová, Miroslava; Paulová, Hana (BioMed Central, 2017-08-09)
  Detailed quantitative analysis of the effect of left ventricle (LV) hypertrophy on myocardial ischemia manifestation in ECG is still missing. The associations between both phenomena can be studied in animal models. In this ...
 • Frekvenční analýza stabilometrických signálů 

  Netopil, Ondřej
  Tato práce se zabývá metodami frekvenční a časově frekvenční analýzy stabilometrického signálu. V úvodu je popsána teorie k posturografii a posturografickému měření. Dále práce obsahuje popis stabilometrických parametrů ...
 • Membránový oxygenátor 

  Jindra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou oxygenátoru pro izolovaná králičí srdce. V práci je vytvořen matematický model oxygenátoru a výpočet optimálních parametrů pro tuto aplikaci. Na to navazuje návrh konstrukčního řešení ...
 • Nástroj pro analýzu elektrokardiografických záznamů 

  Plch, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástroje ECG_ANN pro analýzu elektrokardiografic-kých záznamů a jeho sestavením v prostředí Matlab. Program má sloužit UBMI VUT v Brně. V teoretické části se zabývá vznikem akčního ...
 • Reference v intrakraniálním EEG: implementace a analýza 

  Uher, Daniel
  Představa záznamu mozkové aktivity bez zkreslujících artefaktů koluje ve vědeckých kruzích již několik desítek let. Parazitní jevy a nežádoucí složky dokáží výrazně komplikovat analýzu pacientského ...
 • Rozměřování experimentálních záznamů EKG 

  Hejč, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro detekci komplexu QRS a nalezení hranic jednotlivých vln v cyklu EKG. Součástí práce je teoretický rozbor elektrofyziologie srdce a metod běžně užívaných pro detekci i rozměření ...
 • Simulace farmakokinetických modelů 

  Hejč, Jakub
  Teoretická část projektu se zabývá rozborem farmakokinetických dějů a základními vlastnostmi matematických modelů užívaných ve farmakokinetice. Tento popis je zaměřen především na modely využívané pro perfúzní zobrazovací ...
 • Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru 

  Kandra, Mário
  V práci sa zaoberáme problematikou hmotnostnej spektrometrie. Najprv sa snažíme vysvetliť základné fyzikálne princípy, ktoré využíva kvadrupólolový filter, poprípade vyskytujúce sa v sprievodných javoch. V nasledujúcej ...
 • Vysokofrekvenční ohřev tkání 

  Faltýnková, Květoslava
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vysokofrekvenčního ohřevu tkání a vlivem elektromagnetického pole na živou tkáň. Popisuje kapacitní a indukční metodu, které jsou srovnány výpočtem. Cílem práce je vytvořit aplikaci ...