Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh stmelených směsí do vozovek 

    Hepner, Urban
    Bakalárska práca sa venuje sledovaniu vlyvu tvaru skúšobného telesa stmelených zmesí pri skúšaní pevnosti v prostom tlaku. Teoretická časť práce sa venuje stmeleným zmesiam hydraulickým spojivom, skuške pevnosti v prostom ...
  • Stanovení modulů pružnosti směsí pro podkladní vrstvy vozovek 

    Hepner, Urban
    Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym stanovením modulu pružnosti cyklickou triaxiálnou skúškou vybraných nestmelených zmesí konštrukčných vrstiev vozovky. Dôvodom je overiť, či návrhové moduly pružnosti v predpise ...