Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Fikejsl, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající analýzou tepelných vlivů u obráběcích strojů a následně jejich kompenzací. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a teplotní ...
 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelných vlivech na obráběcí stroje. Práce je rozdělena do několika celků. V první části je seznámení se základními termomechanickými pojmy. Další část je zaměřena na deformace způsobené ...
 • Automatická výměna nástrojů - držáky nástrojů 

  Chromčík, Adam
  Bakalářská práce se věnuje automatické výměně nástrojů, držákům nástrojů a jejich upnutí ve vřeteni u obráběcích strojů. Popisuje používané systémy automatické výměny nástrojů a jejich základní dělení. Dále je provedena ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Negrová, Stefania
  Bakalářská práce se zabývá bezdotykovým měřením teploty, která je v dnešní době používaným prostředkem pro termodiagnostiku a predikci teplotního chování strojů. V práci je uveden základní přehled kontaktních a bezkontaktních ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o bezkontaktním měření teploty a využití tohoto měření v oblasti výrobních strojů. První část práce zahrnuje pojmy a definice, které jsou nezbytné k seznámení s problematikou. Ve druhé, praktické ...
 • Deskripce systémů pro automatickou výměnu obrobků 

  Srdošová, Michaela
  Predmetom tejto bakalárskej práce je odborná rešerše, zaoberajúca sa rôznymi systémami automatickej výmeny obrobku. Jednotlivé časti sa venujú popisu spôsobov uchytenia obrobku v stroji, ich automatickú výmenu a možnosti ...
 • Dopravník obrobků 

  Vaníček, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci s klikovými hřídeli v pružných výrobních linkách. V první části jsou popsány typy výrobních linek a možné způsoby mezioperační manipulace. S ohledem na vhodnost ...
 • Konstrukce osy C malého soustruhu 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom bakalárskej práce je konštrukcia osi C malého sústruhu. Prvá časť obsahuje vymedzenie hlavných pojmov a rešerš v oblasti osi C pre sústruhy a sústružnícke centrá. Ďalšia časť práce sa venuje rozboru rezných síl ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Kovács, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční návrh vřeteníku horizontálního vyvrtávacího centra. Nejdřív byla provedena rešerše týkající se vřeteníků horizontálních vyvrtávacích center, kde byly jednotlivě rozebrány ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Raszka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. V první části práce je provedena rešerše v oblasti vyvrtávaček a hlavních částí vřeteníku vyvrtávaček. Na základě této teoretické ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Sehon, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou konstrukčního návrhu a CAD modelu vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. Po provedené rešerši, ve které byly rozebrány nejdůležitější konstrukční uzly vřeteníku horizontální vyvrtávačky, ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Göbel, Lukáš
  Obsahem této práce je popis jednotlivých komponentů lineární posuvové osy, které se využívají u těžkých obráběcích strojů. Jsou popsány jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a na jejich základě jsou vytipovány různé konstrukční ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Horák, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Kubálek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy těžkého obráběcího stroje. Jsou zde popsány základní specifikace těchto strojů, jejich výrobci, části ze kterých se osa skládá a vlastní návrh. Konstrukční ...
 • Konstrukční návrh mobilního akumulátorového manipulátoru 

  Pliešovský, Libor
  Cílem bakalářské práce je rešerše mobilních akumulátorových manipulátorů se sudy pro potravinářský a farmaceutický průmysl, dále konstrukční návrh a početní vyhodnocení. V úvodní části jsou v rešerši srovnány průmyslové a ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro homogenizaci jemnozrnného granulátu 

  Daňhel, Jan
  Tato práce se věnuje konstrukci dvoukuželového mísiče pro využití ve farmaceutickém, chemickém, či potravinářském průmyslu. V první části se věnuje procesu mísení a poté konstrukčním provedení mísičů. Jsou zde i doporučení ...
 • Materiály ve stavbě výrobních strojů 

  Šafařík, Petr
  Cílem této práce je seznámení s materiály používanými ve stavbě výrobních strojů, jejich vlastnostmi, výhodami a nevýhodami. Dále je provedena pevnostní analýza součásti v programu Autodesk Inventor a výběr vhodného materiálu ...
 • Metody kompenzace teplotní chyby obráběcího stroje 

  Hanzal, Jiří
  Tepelná chyba způsobená tepelnou deformací je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících přesnost obráběcího stroje. Tento článek představuje přehled metod měření, regulace a kompenzace tepelné chyby. Dále se zabývá ...
 • Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Novotný, Petr
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a ...
 • Měření teplotního zatížení u obráběcích strojů 

  Sloboda, Tomáš
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou merania teploty, s rôznymi druhmi dotykových a bezdotykových meradiel, ich konštrukciou a presnosťou. Taktiež je snahou vysvetliť základné poznatky z oblasti obrábacích ...