Now showing items 1-20 of 23

 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Macečková, Eliška
  Území se nachází na severním okraji města Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající zástavbou. Na jih od území leží areál bývalých vojenských ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Mráčková, Vanda
  Diplomová práce pojednává o území na okraji městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezeném ulicí Terezy Novákové a Žilkova. V této oblasti je navržen nový obytný soubor, jenž je včleněn mezi stávající zástavbu a prostor ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Karban, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh rozvoje bydlení v lokalitě Brno-Řečkovice. Jedná se o území mezi ulicemi Žilkova a Terezy Novákové. V současnosti se v řešeném území nachází zástavba řadových rodinných domů a bytový dům ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Mikesková, Denisa
  Zadáním této diplomové práce je navrhnout využití doposud nezastavěných ploch pro funkci bydlení, navázat na původní strukturu obce a efektivně využit tyto plochy. Řešené území se nachází v městské části Brno-Řečkovice a ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Vaňková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je komplexní urbanistická studie rozvojového území nacházejícího se v klínu ulic Terezy Novákové a Žilkova na území městské části Řečkovice a Mokrá Hora v Brně. Ze strany ulice Žilkova je území ...
 • Podrobný urbanistický návrh využití území Sportovní, Drobného, Tř. gen. Píky, Porgesova 

  Valentová, Anna
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení území, vymezeného ulicemi Sportovní, Drobného, tř. Gen. Píky, Porgesova. Důraz se klade především na obnovu a zatraktivnění ústředního bodu jímž je fotbalový stadion, ...
 • Podrobný urbanistický návrh využití území Sportovní, Drobného, Tř. gen. Píky, Porgesova 

  Šindelková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení území, vymezené ulicemi Sportovní, Drobného, tř. gen. Píky, Porgesova. Návrh je založen na obnovení a zatraktivnění tohoto území. Řešením je vytvoření sportovního centra, ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Vodáková, Eliška
  Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Márová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je řešení urbanistické studie společenského centra Brno-Lesná, které nebylo dokončeno podle původního návrhu. Zadaná lokalita se nachází na území městské části Brno-Sever, konkrétně v jižní části ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Klímová, Adéla
  Diplomová práce byla zpracována jako urbanistická studie společenského centra obytného souboru Brno – Lesná. Jedná se o lokalitu, která v rámci výstavby sídliště Lesná již nebyla dokončena. Hlavním cílem územní studie je ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Chlád, Aleš
  Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití území, které ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Olivová, Vladimíra
  Předmětem diplomové práce je řešení urbanistické studie společenského centra Brno-Lesná, které nebylo v rámci výstavby dokončeno. Zadaná lokalita se nachází na území městské části Brno-Sever, v jižní části katastrálního ...
 • Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Filipec, Jan
  Práce se zabývá návrhem úprav území na jižním okraji brněnského sídliště Lesná, vymezeného z jižní strany tratí, ze západní křižovatkou Okružní-Generála Píky, ze severní ulicí Heleny Malířové a z východní křižovatkou ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Nunvářová, Marie
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení možností nového využití území mezi jižní částí sídliště Kamechy a severní částí Žebětína. Území je rozděleno výrazným terénním zlomem a korytem potoka Vrbovec na severní a jižní část. ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Hozová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá řešením nového využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí v městské části Brno-Žebětín. Jedná se o rozlehlé území se značnými výškovými rozdíly, které se nachází v lokalitě s vysokým ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Subbotina, Liubov
  Práce se zabývá rozvojem oblasti Brno – Žebětín za účelem zvýšení atraktivnosti daného území a poskytnutí možnosti vyžití obyvatel města Brna a okolí. V práci je nastíněn stávající stav oblasti s jeho výhodami i nedostatky. ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Fučíková, Jana
  Záměrem diplomové práce je nové využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí. Řešené území se nachází v městské části Brno-Žebětín a spadá mezi areály brownfields města Brna. Cílem urbanistického návrhu bylo ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Kratochvíl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením nového využití bývalého zemědělského družstva a jeho okolí nacházejícím se mezi sídlištěm Kamechy a Žebětínem. Území je vymezeno ze severu sídlištěm Kamechy, ze západu sběrnou komunikací ...
 • Územní studie rozvojového území města Velké Meziříčí 

  Klímová, Radka
  Projekt se zabývá využitím lokality v blízkosti historického centra města Velké Meziříčí. Původně zde stály výrobní objekty, které byly již zdemolovány. V současné době se tento prostor nijak nevyužívá. Tato územní studie ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Kosíková, Martina
  Bc.Tomková Martina. Územní studie „Zbrojovka“. Brno, FAST 2012. Diplomová práce se zabývá revitalizací průmyslového areálu Zbrojovka. Řešené území se nachází v blízkosti historického centra města Brna. Hlavní myšlenkou ...