Now showing items 1-20 of 33

 • Additional effects of uid on the piston 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Kůrečka, Jan; Pochylý, František (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Additional eect of uid on the solid body is often ignored phenomenon. Although it is possible to do an analytic derivation of equations describing additional eects for many various conditions, it can be dicult to solve ...
 • Bulk viscosity of water in acoustic modal analysis and experiment 

  Kůrečka, Jan; Habán, Vladimír; Himr, Daniel (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Bulk viscosity is an important factor in the damping properties of fluid systems and exhibits frequency dependent behaviour. A comparison between modal analysis in ANSYS Acoustics, custom code and experimental data is ...
 • Check valve slam analysis in pumping station 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Dokoupil, Pavel (EDP Sciences, 2016-03-28)
  Pumping station supplies water for technological process. The check valve in the station was replaced with a new one. The regular test of black out discovered the high pressure pulsations accompanied with noticeable pipeline ...
 • Citlivostní analýza metody tlak-čas na nepřesnosti měření 

  Červinková, Kateřina
  Metoda tlak-čas je jedna ze dvou metod měření průtoku na velkých vodních dílech použitelných dle normy IEC 60041. Tato metoda je založena na časové integraci měřené tlakové diference při vodním rázu v uzavřeném potrubí. ...
 • Dynamické vlastnosti teploměrů 

  Tomšej, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření teploty. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé metody, včetně principů, na kterých jsou založeny. Jsou zde uvedeny vhodnosti jednotlivých metod, včetně vlastností ...
 • Experimental investigation of check valve behaviour during the pump trip 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin (IOP Publishing, 2017-04-04)
  The paper is focused on the description of an experimental investigation of a nozzle check valve. Attention is paid to the behaviour during transitions when the flow is decelerating. Flow reversal is often accompanied with ...
 • Experimental investigation of the check valve behaviour when the flow is reversing 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin; Pavlík, Václav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  Check valve in a pipeline is supposed to prevent the reverse flow and to allow the flow in the positive direction. The construction of check valves follows these requirements, but the check valve must not cause pressure ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou tlumení vibrací vznikajících při pohybu vozidla. V první části je uveden přehled současných typů tlumičů s detailním vysvětlením principu tlumiče hydrodynamického. Součástí práce je také ...
 • Influence of Second Viscosity on Pressure Pulsation 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Fialová, Simona (MDPI, 2019-12-12)
  A mathematical model of pulsating flow is proposed in the paper. The model includes more accurate description of energy dissipation, so it allows, for example, better stability analysis of water power plant control and ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Čejka, Pavel
  V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení hydrostatických čerpadel. V prvním bodě práce bude uvedeno nejzákladnější dělení čerpadel a to na čerpadla hydrostatická a hydrodynamická. V čem se liší a ...
 • Konstrukční řešení vírové turbiny s protiběžnými koly 

  Pokorný, Tomáš
  Konstrukční řešení vírové turbíny s protiběžnými koly. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je konstrukční návrh turbíny, ...
 • Měření dynamických charakteristik zpětných armatur 

  Novák, Jan
  Diplomová práce nabízí přehled dosud známých používaných zpětných armatur. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, využití a problematika tzv. „práskání“ vycházející z hydraulického rázu. V této práci jsou měřeny a porovnány ...
 • Modelování hydraulických mechanismů 

  Vyskočil, Lukáš
  Tato bakalářská práce uvádí základní problematiku při sestavování obvodů hydraulických mechanismů. Je zde uvedena základní elektrohydraulická analogie, rozbor a použití odporů, působící proti přenosu energie, sestavování ...
 • Modelování rázu při proudění plynu 

  Sedlmajer, Jakub
  Vakuování je velmi pomalý, energeticky a technologicky náročný proces. Uzavření ventilu je naopak velmi snadný a rychlý proces, který v potrubí s proudící tekutinou vyvolá ráz, který může vyvolat přetlak, nebo naopak ...
 • Modelování tlakových pulsací v potrubí 

  Hofírek, Michal
  V této diplomové práci je řešena problematika vodního rázu v pružném potrubí s vlivem tuhosti a tlumení v materiálu trubice. Matematický model je zpřesněn o vliv tlakově závislé rychlosti zvuku v kapalině tvořené směsí ...
 • Nestacionární proudění v potrubí 

  Šrenk, David
  Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický základ v parciálních ...
 • Numerické řešení dynamiky kavitační bubliny 

  Münster, Filip
  Tato práce se zabývá numerickým řešením dynamiky kavitační bubliny a chováním plynového měchýřku sinice. Je vytvořen program pro numerický výpočet dynamiky bublin pomocí Rayleigh-Plessetovy rovnice a jejích modifikací. ...
 • Numerický model zavzdušňovacího ventilu 

  Luňák, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje vznik vodního rázu v potrubních systémech a potlačení jeho negativních účinků především za použití ochranných zařízení (vyrovnávací komora, větrník, zavzdušňovací ventil a jiné). Zvláštní ...
 • Optimalizace zjednodušeného okružního potrubí pro 5-ti dýzovou vertikální Peltonovu turbínu. 

  Halabrin, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá hydraulickou optimalizací přívodního potrubí pro 5-ti dýzovou Peltonovu turbínu pomocí CFD. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, která se zabývala možnostmi zjednodušení stávajícího ...
 • Posouzení problematiky přečerpávacích vodních elektráren 

  Archalous, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím vodní energie. Je v ní sledováno rozdělení vodních děl a mechanismy, které mění energii vody především na energii elektrickou. Hlavní důraz je kladen na princip, činnost a soustrojí ...