Now showing items 1-20 of 29

 • Advances in wastewater nitrogen removal by biological processes: state of the art review 

  Capodaglio, Andrea; Hlavínek, Petr; Raboni, Massimo (Revista Ambiente & Água, 2016-04-01)
  The paper summarizes the state-of-the-art of the most recent advances in biological nitrogen removal, including process design criteria and technological innovations. Concerning technological advances, the paper presents ...
 • Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu 

  Polášek, Daniel
  Nejvýznamnější problémy životního prostředí související s potravinářským průmyslem jsou spotřeba a znečišťování vody, spotřeba energie a produkce odpadů. Většina vody, která se nestává součástí výrobků, nakonec závody ...
 • Čistírny odpadních vod v horských oblastech 

  Frank, Ivo
  Cieľom diplomovej práce je spracovať prehľad technológií používaných pri čistení odpadových vôd v horských oblastiach ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Súčasne diplomová práca mapuje spôsoby čistenia vôd používané na ...
 • Domovní čistírmy odpadních vod bez zdroje energie 

  Ben Hamad, Alexander
  Tato práce se zabývá domovními čistírnami odpadních vod bez zdroje energie (dále jen WWTP) a jejich principem fungování. První část bakalářské práce obsahuje rešerši, týkající se současného stavu poznání v oblasti ...
 • Energetická optimalizace provozu ČOV. 

  Frank, Ivo
  Cieľmi tejto bakalárskej práce je ponúknuť stručný návod na to, ako postupovať pri energetickom audite čistiarne odpadových vôd a ponúknuť energeticky efektívnejšie a úspornejšie alternatívy ku dnes používaným zariadeniam ...
 • Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Šimek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému ...
 • Energetické využití odpadních vod 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce předkládá různé metody energetického využití odpadních vod. Ukazuje, že odpadní voda je zdrojem tepelné energie, která doposud nebyla téměř využívána. Práce se zaměřuje především na rekuperaci tepla z odpadní ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech 

  Vaculík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o ...
 • Intenzifikace průmyslové ČOV v areálu BOSCH Diesel, s.r.o. 

  Koláček, Ivo
  Tato práce se věnuje posouzení ČOV před intenzifikací a rozhoduje, zda volba intenzifikace byla zvolena jako správné řešení. Další část se již věnuje ČOV po intenzifikaci a posouzení správnosti jejího návrhu. Dále se věnuje ...
 • Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR 

  Spratková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na tématiku membránových technologií využívaných při čištění odpadních vod. Rešeršní část práce se zabývá problematikou membránové separace aktivovaného kalu, a to především s pomocí ponořených ...
 • Návrh čistírny odpadních vod v lokalitě s extrémními požadavky na jakost vyčištěných vod. 

  Krupica, Radek
  Diplomová práce se zabývá technologiemi čištění odpadních vod, které dosahují vysoké kvality vyčištěné vody, zejména s ohledem na odstraňování nutrientů. V úvodu práce jsou popsány zvláště chráněná území ČR, kde by měly ...
 • Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. 

  Pipa, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je ...
 • Optimalizace provozu dešťových zdrží 

  Čížová, Veronika
  Práce se zabývá problematikou dešťových zdrží na stokové síti. Jsou zde zmíněny důvody pro zařazení dešťových zdrží, druhy, funkce, způsoby zařazení do stokové soustavy a doporučení pro výběr. Dále jsou zde uvedeny způsoby ...
 • Optimalizace provozu stávající ČOV 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na optimalizaci provozu na čistírnách odpadních vod s ohledem na zlepšení sledovaných parametrů na odtoku z ČOV. Je zpracován přehled možností optimalizace objektů na čistírnách odpadních vod. V druhé ...
 • Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study 

  Raček, Jakub; Anferova, Natalia; Hluštík, Petr; Hlavínek, Petr (MDPI AG, 2018-08-06)
  Sludge disposal is becoming an issue at the municipal solid waste incinerator (MSWI), especially for environmental and economic reasons. This paper describes a case study of the optimization of the sludge management (SM) ...
 • Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku porovnání centrální a decentrální likvidace odpadních vod pro obec 1000 EO. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti centralizovaného ...
 • Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací 

  Oprchalová, Marie
  Zvyšováním intenzity dopravy na stávajících komunikacích, výstavba nových dálnic a rychlostních komunikací způsobuje větší znečištění povrchových vod látkami, které pocházejí z údržby cest a provozu vozidel. Proto jsou ...
 • Production of energy (biodiesel) and recovery of materials (biochar) from pyrolysis of urgan waste sludge 

  Callegari, Arianna; Hlavínek, Petr; Capodaglio, Andrea (Revista Ambiente & Água, 2018-03-21)
  Safe disposal of sewage sludge is one of the most pressing issues in the wastewater treatment cycle: at the European Union level, sludge production is expected to reach 13 Mt by year 2020.
 • Předčištění odpadních vod na stokové síti 

  Doskočilová, Denisa
  ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je zpracování problematiky předčištění odpadní vody na stokové síti se zaměřením na dešťové oddělovače a jejich vlivu na vodní toky s ohledem na metodickou příručku Posuzování dešťových ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV 

  Petřík, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalové hospodářství čistíren odpadních vod. Rešeršní část práce obsahuje přehled související legislativy, nastiňuje problematiku kalového hospodářství v České republice a také se zabývá ...