Now showing items 1-9 of 9

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy pružnosti a pevnosti 

  Tesařová, Anežka
  Tato práce se zabývá metodou hraničních prvků. Jedná se o jednu z numerických metod používaných k řešení některých úloh z mechaniky, které jsou popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Cílem práce je formulovat metodu ...
 • Barycentrická racionální interpolace. 

  Venclovský, Jakub
  Tato bakálářská práce se zabývá odvozením barycentrického tvaru polynomiální interpolace a následně pak barycentrického tvaru racionální interpolace. Dále ukazuje nevýhody klasické racionální interpolace a zabývá se eliminací ...
 • Generování nestrukturovaných sítí 

  Rozehnalová, Petra
  Sítě založené na pokrytí dané oblasti trojúhelníky nebo čtyřstěny (ve 2D a 3D) jsou hojně využívány v řadě oblastí jako je počítačová grafika, geodézie, interpolace, modely terénu atd. Avšak nejširší uplatnění nacházejí ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Stejskal, Jiří
  Obsahem této práce je numerická simulace dvoudimenzionálního proudění nestlačitelné vazké kapaliny. Uvažujeme rotující elipsu soustředně umístěnou v kružnici. Prostor mezi elipsou a kružnicí je vyplněn kapalinou. Cílem je ...
 • Numerická simulace proudění nestlačitelných kapalin metodou spektrálních prvků 

  Pokorný, Jan
  Tato diplomová práce prezentuje metodu spektrálních prvků. Tato metoda je použita k řešení stacionárního 2-D laminárního proudění Newtonovské nestlačitelné tekutiny. Proudění je popsáno stacionarní Navier-Stokesovou rovnicí. ...
 • Řešení problémů aeroakustiky pomocí bezsíťových metod 

  Bajko, Jaroslav
  Bezsíťové metody reprezentují alternativu ke standardním diskretizačním technikám, které pro svůj chod vyžadují síť. V posledních desetiletích bylo vynaloženo mnoho úsilí k ověření konkurenceschopnosti bezsíťových metod v ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...
 • Vizualizace dat na platformě .NET 

  Šeliga, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o způsobech a postupech při vizualizaci dat na platformě .NET prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. Jedná se o průvodní dokument k vyvinuté aplikaci Vizualizace, která demonstruje ...