Now showing items 1-20 of 22

 • Dílenská skříň s roletovým uzavíráním 

  Grätz, Tomáš
  V této bakalářské práci je zpracován návrh, výpočty a výkresová dokumentace k roletové dílenské skříni. Je zde použit originální princip pohybu uzavíracích rolet. Důraz je kladen na spolehlivost konstrukce.
 • Jeřáb nástěnný 

  Veškrna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce a hlavních rozměrů. Jedná se o navržení konstrukce jeřábu včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. ...
 • Moderní trendy v alternativních pohonech 

  Křivánek, Filip
  V této bakalářské práci je vypracován přehled moderních alternativních pohonů pro osobní automobily. Pozornost je věnována snaze o menší dopad pro naše životní prostředí. Největší část práce je tvořena hlavními výhodami a ...
 • Návrh logiky řízení tvorby sekvence karoserií v oblasti vrchního laku 

  Křivánek, Filip
  Tato diplomová práce popisuje oblast lakovny vrchního laku ve firmě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Jsou zde popsány logistické operace a dopravníková technika v této výrobní hale. Dále se práce zabývá tvorbou sekvence ...
 • Optimalizace dopravníkové techniky pro přepravu karoserií v oblasti sekvenčního zásobníku 

  Marek, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření simulačního modelu dopravníkového uzlu v oblasti sekvenčního zásobníku karoserií lakovny vrchního laku ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Simulační model byl vytvořen v softwaru ...
 • Planetové převodovky 

  Lamberský, Václav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek. Tato práce definuje základní typy planetových převodovek, způsoby jejich výpočtů, porovnání s jinými typy převodovek a ...
 • Pojízdný pásový dopravník délky pro stavební materiály a odpady 

  Pavelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojízdného šikmého pásového dopravníku pro stavební materiály a odpady v šikmém směru dle zadaných parametrů. Práce obsahuje obecný popis pásového dopravníku, návrh hlavních rozměrů, ...
 • Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů 

  Baláš, Petr
  Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po ...
 • Průmyslová vjezdová vrata 

  Vintr, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem průmyslových vjezdových vrat. Jedná se o vrata teleskopicky posuvná s šířkou průjezdu 6000 mm. Cílem této práce je vytvoření koncepce, návrh a výpočet funkčních rozměrů, volba pohonu, ...
 • Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů 

  Doležel, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma přístavní kontejnerová překladiště – přehled příslušenství jeřábů. Dále pojednává o vývoji kontejnerové přepravy a kontejnerových terminálů.
 • Regálový zakladač přepravek 

  Vlachovič, Tomáš
  V této práci je navrženo konstrukční řešení regálového zakladače přepravek. Práce obsahuje veškeré funkční výpočty, kinematiku pohybu, výpočty pohonů, návrh pohonné soustavy s kontrolou a výkresovou dokumentaci.
 • Regulační a bezpečnostní prvky hydraulických obvodů 

  Smyček, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na regulační a bezpečnostní hydraulické prvky. Cílem této práce je poukázat na možnosti jaké se dnes nabízí. Teoretická část je doplněna o návrh škrtícího ventilu ve zkratovém obvodu k ...
 • Studie identifikačních a kontrolních zařízení pro manipulaci s materiálem v oblasti logistiky 

  Vágner, Ladislav
  V první kapitole bakalářské práci je provedeno rozdělení a popis nejpoužívanějších čárových kódů a jejich snímačů. Kapitola obsahuje i popis novinky mezi čárovými kódy – bokódu. Druhá kapitola popisuje technologii radio ...
 • Studie pohybu materiálu uloženého na prostých EURO paletách v interní podnikové dopravě 

  Slavík, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled manipulačních prostředků pro manipulaci s paletovými jednotkami. Práce obsahuje přehledné rozdělení nejpoužívanějších manipulačních prostředků pro manipulaci s EURO paletami, ...
 • Studie přepravních jednotek pro kontejnerovou přepravu 

  Jakubec, Ján
  Práca je zameraná na prehľad používaných kontajnerov v cestnej, železničnej a lodnej doprave. Prináša rozdelenie podľa typov, rozmerov a spôsobu prepravy. V práci sa nachádza krátky konštrukčný popis kontajnerov. Časť práce ...
 • Studie skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Halm, Petr
  Cílem této práce je vytvořit přehled používaných skladovacích metod a skladovacích zařízení. Práce obsahuje kategorizaci skladovacích metod s ohledem na manipulaci s materiálem a jeho důležitost. Skladovací zařízení jsou ...
 • Šikmý pásový dopravník 

  Potočník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro dopravu kameniva. Práce obsahuje popis dopravníku, funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočty. K práci ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Bořil, Antonín
  Cílem bakalářské práce je, ze známých konstrukcí štípacích strojů navrhnout vlastní konstrukci štípacího stroje, včetně pevnostních výpočtů a návrhu hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální ...
 • Transformace simulačního modelu ze SW SimPro do SW Plant Simulation 

  Hloska, Jiří
  Diplomová práce je založena na vytvoření simulačního modelu dopravníkového mostu mezi provozem lakovny a montáže ve firmě Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. Model byl vytvořen v simulačním systému Plant Simulation na ...
 • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

  Henzl, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického vyhrnovacího bloku pro nehomogenní materiály, především pro vyhrnování chlévské mrvy z chodeb stájí, s možností změny pracovní šířky vyhrnovače podle potřeby. Tento ...