Now showing items 1-20 of 24

 • Automatizace jeřábnické techniky 

  Šetka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeršní studie týkající se automatizace jeřábnické techniky. Práce poukazuje na problémy, které v této oblasti automatizace vznikají, a poté předkládá některá možná řešení. Dále ...
 • Dílenská skříň s roletovým uzavíráním 

  Grätz, Tomáš
  V této bakalářské práci je zpracován návrh, výpočty a výkresová dokumentace k roletové dílenské skříni. Je zde použit originální princip pohybu uzavíracích rolet. Důraz je kladen na spolehlivost konstrukce.
 • Jeřáb nástěnný 

  Veškrna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce a hlavních rozměrů. Jedná se o navržení konstrukce jeřábu včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. ...
 • Moderní trendy v alternativních pohonech 

  Křivánek, Filip
  V této bakalářské práci je vypracován přehled moderních alternativních pohonů pro osobní automobily. Pozornost je věnována snaze o menší dopad pro naše životní prostředí. Největší část práce je tvořena hlavními výhodami a ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní oblasti 

  Řehák, Karel
  Obsahem této bakalřské práce je vytvoření simulačního modelu výrobního procesu a logis-tického řetězce za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů výrobního procesu. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant ...
 • Možnosti členění a evidence dat prvků logistického řetězce s využitím diskrétní počítačové simulace 

  Seidl, Tomáš
  Cílem této práce je provedení rešeršního rozboru o využití diskrétní simulace a od toho se odvíjející tvorba simulačního modelu v SW Plant Simulation od firmy Siemens. V rešeršní části jsou definovány všechny potřebné pojmy ...
 • Optimalizace materiálového toku v hromadné výrobě simulačními metodami 

  Hloska, Jiří
  Předkládaná dizertační práce má za cíl navrhnout metodiku pro generování materiálového toku pomocí simulačního metamodelu velkosériového výrobního procesu, která bude principiálně založená na vzájemném vztahu vybraných ...
 • Ověření logistického konceptu řízení zásob 

  Mikuš, Marek
  Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných logistických konceptů řízení zásob a vytvoření simulačního modelu logistického okruhu v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí rešeršní části je vysvětlení ...
 • Ověření logistických konceptů pomocí počítačové simulace 

  Babáček, Petr
  Obsahem diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce meziobjektové přepravy materiálu, za účelem ověření stanovených požadavků, které jsou kladeny na řešený logistický řetězec. Simulační model je ...
 • Pásový dopravník pro dopravu obilí 

  Zadák, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním výkonu Q=30 000 kgh^(-1) a osovou délkou přesypů L=25m. Přepravovaným materiálem je obilí o maximální vlhkosti 14%. Funkční výpočet je ...
 • Planetové převodovky 

  Lamberský, Václav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek. Tato práce definuje základní typy planetových převodovek, způsoby jejich výpočtů, porovnání s jinými typy převodovek a ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu 

  Novák, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro skladovou dopravu, která bude dopravovat kovový materiál v rámci skladové a paletizační přepravy. Cílem práce je funkční výpočet tratě, ...
 • Pojízdný pásový dopravník délky pro stavební materiály a odpady 

  Pavelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojízdného šikmého pásového dopravníku pro stavební materiály a odpady v šikmém směru dle zadaných parametrů. Práce obsahuje obecný popis pásového dopravníku, návrh hlavních rozměrů, ...
 • Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů 

  Baláš, Petr
  Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po ...
 • Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů 

  Doležel, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma přístavní kontejnerová překladiště – přehled příslušenství jeřábů. Dále pojednává o vývoji kontejnerové přepravy a kontejnerových terminálů.
 • Srovnání různých transportních systémů v ocelářském průmyslu 

  Hloska, Jiří
  Tato práce je kritickým rozborem uspořádání různých dopravních, trasnportních a manipulačních systémů a zařízení využívaných při výrobě a manipulaci se svitky plechů ze železných i neželezných kovů. Vprvní části práce je ...
 • Studie pohybu materiálu uloženého na prostých EURO paletách v interní podnikové dopravě 

  Slavík, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled manipulačních prostředků pro manipulaci s paletovými jednotkami. Práce obsahuje přehledné rozdělení nejpoužívanějších manipulačních prostředků pro manipulaci s EURO paletami, ...
 • Studie skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Halm, Petr
  Cílem této práce je vytvořit přehled používaných skladovacích metod a skladovacích zařízení. Práce obsahuje kategorizaci skladovacích metod s ohledem na manipulaci s materiálem a jeho důležitost. Skladovací zařízení jsou ...
 • Šikmý pásový dopravník 

  Potočník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro dopravu kameniva. Práce obsahuje popis dopravníku, funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočty. K práci ...
 • Šnekový dopravník 

  Hadraba, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení vodorovného šnekového dopravníku, který slouží k dopravě vápenného hydrátu dle zadaných parametrů. V práci je uveden výpočet hlavních rozměrů, pohonu, volba převodu ...