Now showing items 1-20 of 39

 • Chemikálie na čistírně odpadních vod 

  Doskočilová, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře nejprve s historií čištění odpadních vod v České republice a legislativou, která s čištěním souvisí. Dále tato práce poskytne přehled jednotlivých objektů technologické linky ...
 • Čerpací stanice na stokové síti 

  Rőssová, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na čerpací stanice na stokové síti. V teoretické části je popsáno stavební řešení a strojní vybavení čerpacích stanic. Dále je řešen návrh objemů a strojního vybavení čerpacích stanic. V praktické ...
 • Eliminace zápachu na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu ...
 • Energetická náročnost membránových procesů 

  Maršík, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na energetickou náročnost čistíren odpadních vod. Obsah práce je směřován k zařazení membránových modulů do procesu čistění odpadních vod. Budou zde porovnány dvě možné varianty řešení čištění ...
 • Energetické náročnosti kanalizačních sítí 

  Žďára, Jan
  V první části diplomové práce je zpracována rešerše z problematiky energetické náročnosti kanalizačních sítí. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá českou a evropskou legislativou k ...
 • Hydraulické posouzení stokové sítě obce Lipůvka 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá hydraulickým posouzení stokové sítě v obci Lipůvka pomocí simulačního modelu. Obsažena je zde kapitola věnovaná matematickému modelování proudění vody ve stokových sítích spolu s výčtem některých ...
 • Intenzifikace průmyslové ČOV v areálu BOSCH Diesel, s.r.o. 

  Koláček, Ivo
  Tato práce se věnuje posouzení ČOV před intenzifikací a rozhoduje, zda volba intenzifikace byla zvolena jako správné řešení. Další část se již věnuje ČOV po intenzifikaci a posouzení správnosti jejího návrhu. Dále se věnuje ...
 • Kanalizační přípojky na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Bakalářská práce je komplexně zaměřena na problematiku kanalizačních přípojek. První část práce je věnována technickému řešení přípojek podle platných norem a zákonů. Dále je uveden postup zřizování přípojek. Především ...
 • Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod 

  Sakáčová, Monika
  Tématem bakalářské práce je „Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod.“ Svým zaměřením se práce zabývá vymezením legislativního rámce procesu povolování a kontroly čistíren odpadních vod používaných pro skupiny ...
 • Minimální sklony na stokové síti 

  Vašková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním metod výpočtů k určení minimálních sklonů na stokových sítích. Porovnávány jsou metody výpočtů uvedené v ČSN 75 6101 a také městské standardy větších měst České republiky. Při porovnávání ...
 • Možnosti odstranění zápachu na stokové síti 

  Žíla, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti odstranění zápachu na stokové síti. V první části rešerše je popsáno, jak je obecně zápach vnímán a jakými legislativními předpisy se jeho množství v ovzduší reguluje. Druhá část ...
 • Odkanalizování odpadních vod z průmyslového areálu ve městě Hulín 

  Dohnal, Radek
  Předmětem diplomové práce je provedení pasportu kanalizačního systému, provedení technického posouzení a zhodnocení technického stavu celé kanalizační sítě v průmyslovém areálu, společně se zaměřením a zakreslením současného ...
 • Optimalizace provozu čistíren odpadních vod 

  Singrová, Veronika
  Cílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – ...
 • Optimalizace provozu domovní čistírny odpadních vod 

  Kovář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi optimalizace domovní čistírny odpadních vod. V rešeršní části se zaměřuje na způsoby odvádění splaškových vod z malých zdrojů. Dále jsou uvedeny nejčastější sledované ukazatele, které ...
 • Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study 

  Raček, Jakub; Anferova, Natalia; Hluštík, Petr; Hlavínek, Petr (MDPI AG, 2018-08-06)
  Sludge disposal is becoming an issue at the municipal solid waste incinerator (MSWI), especially for environmental and economic reasons. This paper describes a case study of the optimization of the sludge management (SM) ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
 • Posouzení vybrané části kanalizace v obci 

  Balas, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku softwarového vybavení při hydraulickém navrhování a posuzování stokových sítí. Práce se skládá z rešerše na téma simulační modely s výčtem používaných programů, se kterými se ...
 • Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013 

  Zeleňáková, Martina; Vido, Jaroslav; Portela, Maria Manuela; Purcz, Pavol; Blištán, Peter; Hlavatá, Helena; Hluštík, Petr (MDPI AG, 2017-11-27)
  The objective of this paper was to analyze the temporal and spatial trends in annual and seasonal precipitation in Slovakia utilizing 487 gauging station data collected statewide in the period from 1981 to 2013. The ...
 • Provozování čistíren odpadních vod během podzimní vinařské kampaně 

  Šaldová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na ČOV Mutěnice, která leží ve vinařské oblasti Morava podoblast slovácko, navrhnout technologická opatření, aby při podzimní vinařské kampani nevznikalo extrémní přetížení ČOV Mutěnice. Bude ...
 • Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod 

  Hlavínek, Jakub
  Diplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. ...