Now showing items 1-7 of 7

 • Mikroreologie biokoloidních systémů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Cílem předložené dizertační práce bylo důkladné studium pasivních mikroreologických technik, jakožto nových metod pro možnost charakterizace viskoelastických vlastnosti látek, které vykazují jisté výhody či možnosti poskytnou ...
 • Mikroreologie ve studiu biopolymerníchh koloidů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických materiálů zvaná mikroreologie. Pro určení správnosti měření byly porovnány výsledky pro tři řady vzorků získané pomocí jednočásticové mikroreologie, DLS ...
 • Nosiče na bázi hydrofobizovaného biopolymeru 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti hydrofobně modifikovaných biopolymerů pro potenciální použití v cílené distribuci léčiv. Byly vybrány dva vzorky hydrofobně modifikovaného hyaluronanu. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla ...
 • Studium sol-gel procesu agarózy pomocí klasické reologie a dynamického rozptylu světla 

  Krňávková, Šárka
  Tato bakalářská práce je zaměřená na charakterizaci hydrogelů jak z reologického hlediska, tak z hlediska metody dynamického rozptylu světla. Reologická část výzkumu se týká zjištění vlivu teploty na jejich mechanické ...
 • Vliv teploty na kvalitu hydofobní domény agregátů v systému biopolymer-tenzid 

  Hnyluchová, Zuzana
  Pomocí fluorescenční spektroskopie byla zkoumána změna polarity v závislosti na teplotě v systému biopolymer-tenzid, kde byla použita fluorescenční sonda pyren pro svou unikátní citlivost na polaritu prostředí. Jako ...
 • Vliv vlastností částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků 

  Hradecká, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků. Použitým biopolymerem byla kyselina hyaluronová a jako modelové systémy byly zvoleny roztoky glycerolu o různých ...
 • Využití DLS mikroreologie ke studiu průběhu gelace polymeru 

  Píšová, Denisa
  Cieľom tejto bakalárskej práce je experimentálne sledovanie procesu gelácie na modelovom polymére pomocou DLS mikroreológie. Modelovým polymérom bola zvolená agaróza a pre mikroreologické meranie boli používané polystyrénové ...